Acasă / Publicaţii / Hotărâri şi Rapoarte
Hotărârea nr.43 din 24 mai 2019 cu privire la Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2018

Numar 230-237 din data de 2019-05-24 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 14

Misiunea de audit public extern a fost realizată conform Programelor activității de audit ale Curții de Conturi1 și Standardelor Internaționale de Audit2, având drept scop exprimarea unei opinii cu privire la faptul că Raportul Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2018 oferă, sub toate aspectele semnificative, o imagine reală și fidelă potrivit cadrului de raportare aprobat3.
Probele de audit au fost colectate la Compania Națională de Asigurări în Medicină
(în continuare – Compania sau CNAM) prin analiza și contrapunerea datelor din sistemul informațional, inclusiv din evidența contabilă, cu informațiile solicitate și primite de la terțe părți. De asemenea, au fost acumulate probe de audit la unele instituții medico-sanitare publice.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.75 din 29.12.2017 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2018” (cu modificările și completările ulterioare); Hotărârea Curții de Conturi nr.100 din 21.12.2018 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019”.
2 ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 400, aprobate pentru aplicare prin Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013; ISSAI 1000-2999, aprobate pentru aplicare prin Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014.
3 Ordinul ministrului finanțelor nr.118 din 06.08.2013 „Privind aprobarea Standardelor Naționale de Contabilitate”; Ordinul ministrului finanțelor nr.02 din 05.01.2018 „Cu privire la aprobarea formularelor Rapoartelor privind executarea FAOAM”.

Recomandari (14)

2.1.3. ajustarea modalității de contractare și finanțare a Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor și Centrelor Comunitare de Sănătate Mintală, inclusiv cu asigurarea realizării și raportării indicatorilor de performanță/calitate (pct.3.4);

response:
Scris. MSMPS din 24.12.2019 nr. 17/7268: în scopul sporirii performanţei serviciilor prestate de către Centrele de sănătate prietenoase tinerilor şi Centrele comunitare de sănătate Mintală au fost elaboraţi şi aprobaţi indicatori de performanţă, care în prezent sunt în proces de pilotare. În baza Ordinului MSMPS nr.1168 din 16.10.2019 ”Cu privire la aprobarea indicatorilor de performanţă pentru pilotarea finanţării în baza performanţei în cadrul Centrelor comunitare de sănătate mintală” (se anexează) în Centrele de Sănătate Soroca, Orhei, Cimişlia şi Caliul, în cadrul cărora activează Centre comunitare de sănătate mintală, a fost iniţiată pilotarea fînanţării pe bază de performanţă a serviciilor de sănătate mintală. Totodată, în scopul unificării evidenţei, asigurării depline, obiective şi autentice a informaţiilor, care reflectă activitatea Centrelor comunitare de sănătate mintală prin Ordinul MSMPS nr.1143 di 25.11.2019 (se anexează) au fost aprobate formularele de evidenţă medicală primară utilizate de aceste centre. Pentru anul 2020, MSMPS de comun cu CNAM, vor implementa, pe scară largă, bonificaţia pentru indicatorii de performanţă, atât în Centrele de sănătate prietenoase tinerilor, cât şi în Centrele comunitare de sănătate mintală. Totodată, indicatorii de performanţă vor fi prevăzuţi în Criteriile de contractare a prestatorilor de servicii medicale în cadrul SAOAM pentru anul 2020

2.1.3. ajustarea modalității de contractare și finanțare a Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor și Centrelor Comunitare de Sănătate Mintală, inclusiv cu asigurarea realizării și raportării indicatorilor de performanță/calitate (pct.3.4);

response:
Scris. CNAM 19.12.2019 nr. 01-08/2152: Contractarea Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor şi Centrelor Comunitare de Sănătate Mintală în cadrul SAOAM se realizează în subprogramul „Îngrijirilor medicale comunitare şi la domiciliu”, mecanismul de fînanțare a serviciilor de sănătate mintală şi prietenoase tinerilor fiind plata pe „buget global”. În baza Ordinului MSMPS nr. 1168 din 16.10.2019 ”Cu privire la aprobarea îndicatorilor de performanţă pentru pilolarea fînanţării în baza performanţei în cadrul Centrelor comunitare de sănătate mintaiă’' în Centrele de Sănătate Soroca, Orhei, Cimişlia şi Cahul, în cadrul cărora activează Centre Comunitare de Sănătate Mintală, a fost iniţiată pilotarea finanţării pe bază de performanţă a serviciilor de sănătate mintală. Pentru anul 2020, CNAM de comun cu MSMPS, vor implementa, pe scară largă, bonificaţia pentru indicatorii de performanţă, atât în Centrele de Sănătate prietenoase Tinerilor, cât şi în Centrele Comunitare de Sănătate Mintală. Totodată, indicatorii de performanţă vor fî prevăzuţi în Criteriile de contractare a prestatorilor de servicii medicaie în cadrul SAOAM pcntru anul 2020.

2.1.2. excluderea dublării investigațiilor paraclinice efectuate la indicația medicului de familie și/sau medicului specialist cu serviciile medicale de înaltă performanță (pct.3.3) prin: a) înaintarea propunerilor de către CNAM privind revizuirea listei serviciilor medicale de înaltă performanță prestate de instituțiile medicale (conform Anexei nr.5 la Programul unic) și a investigațiilor paraclinice efectuate la trimiterea medicului de familie și/sau specialistului de profil (conform Anexei nr.4 la Programul unic);

response:
Scris. CNAM 19.12.2019 nr. 01-08/2152: Prin scrisoriie nr.01-03/704 din 22.04.2019 şi nr.01-05/989 din 14.06.2019 (a se vedea Anexa nr. 1 şi Anexa nr.2) CNAM a prezentat MSMPS propuneri de modificare a Anexei nr.4 şi a Anexei nr.5 din Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, cu revizuirea listei scrviciilor medicale de înaltă performanţă. Prin Ordinul MSMPS nr.1374 din 02 noiembrie 2019 a fost instituit Grupul de lucru responsabil de elaborarea propunerilor pentru Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

RO_6998_HCC_43 nr.1109-19_CNAM.PDF

2.1.2. excluderea dublării investigațiilor paraclinice efectuate la indicația medicului de familie și/sau medicului specialist cu serviciile medicale de înaltă performanță (pct.3.3) prin: b) întreprinderea măsurilor necesare de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale privind revizuirea listei serviciilor medicale de înaltă performanță, prestate de către instituțiile medicale, cu înaintarea acesteia spre aprobare în modul stabilit;

2.1.1. asigurarea elaborării și aprobării metodologiei de raportare de către instituțiile de profil a volumului de servicii medicale prestate, precum și de determinare/calculare a pacienților unici deserviți pe parcursul anului, în vederea utilizării rezultative a mijloacelor financiare contractate (per capita), achitate și raportate de către CNAM (pct.3.1);

response:
Scris. CNAM 19.12.2019 nr. 01-08/2152: în scopul integrării componentelor existente într-un sistem informaţional unitar şi ajustarea funcţionalităţilor SIA AMP în luna apriiie 2019 a fost demarată licitaţia publică pentru achiziţionarea serviciilor de dezvoltare a sistemelor informaţionale, care ulterior a fost anulată.

2.2.1. monitorizarea și controlul realizării contractelor de achiziție a serviciilor medicale, gestionării resurselor financiare alocate, asigurării revizuirii și ajustării cadrului de raportare a instituțiilor medicale (pct.3.2, pct.3.3);

response:
Scris. CNAM 19.12.2019 nr. 01-08/2152: Întru realizarea recomandării, CNAM a desfaşurat activităţi privind standardizarea procesuiui de contractare, executare, raportare şi facturare a serviciilor medicale şi farmaceutice prin elaborarea şi implementarea documenteior care să contribuie la buna desfaşurare a activităţilor de monitorizare a executării contracteior şi să stabtiească mecanisme de controi în aspect financiar pentru neadmiterea depăşirii nivelului contractat de prestare a serviciilor medicale de către instituţiiie medicale contractate, şi anume: 1) Cerere de alocare - document care jusiifică activitatea de alocare a mijloacelor finanțare pentru fiecare tip de asistenţă medicală per instituţie contractată; 2) Ordin de executare - document care atestă comanda serviciilor medicale către instituţiile contractate, fiind un mecanism de suport la planificarea necesarului de scrvicii medicale; 3) Acte de prestare a serviciilor medicale — document care confirmă prestarea serviciilor medicale de către instituţiile contractate. Totodată, pentru deminuarea riscului major de prestare a serviciilor medicale cu depăşirea nivelului contractat, CNAM notifică IMS care înregistrează o tendinţă de supraexecutare sau subcxecutare a volumelor contractuale. Astfel, această activitate este una foarte inportantă pentru activitatea CNAM, reieşind din faptul că este prima activitate de stabilire a unei punţi de comunicare cu instituţiile medicale. Aceste instituţii sunt informate despre necesitatea introducerii noţiunii de plantficare a activității medicaie, şi nu doar financiare, precum şi stabilirea măsurilor necesare de control în vederea respectării prevederilor legale (art.17 aitn.(2) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţiior bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014), potrivit cărora pe parcursul anului bugetar în curs institujiile medicale nu pot să pună în aplicare decizii care conduc la reducerea veniturilor şi/sau majorarea cheltuielelor bugetare, dacă impactul financiar ai acestora nu este prevăzut în buget. Totodată, conform art.12 pct.(3) lit.(c) din Lcgca cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală nr.1585 din 27.02,1998, CNAM este obligată să verifice corespunderea cu clauzele contractului de acordare a asistenţei medicale (de prestare a serviciilor medicale) a volumului, termenelor, calităţii şi costului asistenţei medicale acordate persoanelor asigurate, precum şi gestionarea mijloacelor financiare provenite din FAOAM, în limita serviciilor medicale contractate. Urmare a evaluăriior efectuate sunt nevalidate serviciile medicale raportate nejustificat şi/sau prestate sub nivelul cerut al voiumului şi calităţii, Concomitent, prin prisma prevederilor Legii prenotate, IMS care au admis dezafectarea mijloacelor FAOAM, sunt obligate să restituie la contul CNAM mijloacele dezafectate şi o penalitate în mărime de 0,1% din suma depistată pentru fiecare zi de utilizare a mijloacelor fondurilor în alte scopuri decât cele stabilite de legislaţie, care ulterior sunt redistribuite IMS pentru acordarea asistenţei medicale. Astfel, în anul 2019, în baza criteriilor de risc, au fost elaborate şi aprobate 4 Planuri de evaluare al prestatorilor de servicii medicale şi farmaceutice publice şi privaţi încadraţi în SAOAM (ase vedea Anexa nr.5, Anexa nr.6, Anexa nr.7 şi Anexa nr.8). În acest context, în perioada ianuarie-noiembrie 2019 au fost efectuate 175 de evaluări la prestatorii de servicii medicale şi farmaceutice, care includ evaluări temafice, evaluări privind revalidarea cazurilor în sistemul DRG, evaluări inopinate, urmare a examinării petiţiilor parvenite în adresa CNAM şi la solicitarea altor organe (organe de drept, organe ale administraţiei publice centrate sau locale ctc.)

2.2.2. elaborarea planului de acțiuni privind implementarea SIA „Asistența Medicală Primară”, inclusiv a modulului „e-Rețeta”, cu instruirea medicilor prescriptori în vederea asigurării corectitudinii prescrierii şi eliberării medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală (pct.3.5);

response:
Scris. CNAM 19.12.2019 nr. 01-08/2152: Prin Hotărârea Guvemului nr. 138 din 27.02.2019 ”Cu privire la transmiterea unor sisteme informaţionale automatizate” s-a hotărât transmiterea din administrarea MSMPS în administrarea CNAM a SIA AMP şi SIA AMS. Conform pct,2 dîn Hotărârea menţionată MSMPS în comun cu CNAM, în termen de pânâ ta o lună, urmau să asigure îransmiterea sistcmelor informaţionale automatizaîe în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire ia modul de transmitere a bunurilor proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvemului nr.901 din 31.12.2015. Transmiterea acestor sisteme nu a fost realizată, după cum nu au fost respectate prevederile Regulamentului sus- menţionat şi anume, nu a fost instituită Comisia de transmitere a sistemeîor informaţionale şi nu a fost scmnat Actul de îransmiterc a acestora. Unnarc a cclor reîatate, CNAM a fost în imposibilitate să asigure admtnistrarea, mentenanţa şi dezvoîtarea SIA AMP, indusiv a modulului „e-Reţeta”. Suptimentar, în vederea impiementării recomandării indicate în Raportul Curţii de Conturi, CNAM a realizat următoarele acţiuni: 1) a elaborat şi aprobat Pianui de acţiuni privind dezvottarea SIA AMP (Ordinu! CNAM nr.74-A din 03.04.2019 "Privtnd implementarea Sistemului Informaţionai Automatizat "Asistenţa medicaîă primară” (a se vedea Anexa nr.9)); 2) a instruit, în perioada 03-12 aprilie 2019, 206 medici rezidenţi de la specializarea "Medicină de famtlie”, privind utiiizarea şi aplicarea SIA AMP; 3) a aprobat, de comun cu MSMPS, Ordînul nr.491/96-A din 19.04.2019 prin care a fost constituit Grupul de Lucru inter-instituţional pentru dezvoltarea şi implementarea modulului e-Reţeta în SIA AMP (a se vedea Anexa nr,10). 4) a demarat, prin intermediul platformei online de achiziţii publice, procedura de achiziţie publică a serviciilor de dezvoltare a sistemelor informaţionale (Modul e-Reţetă în cadrul Sistemului Informaţional Automatizat "Asistenţa Medicală Primară” SIA AMP), în scopul dezvoltării şi integrării componentelor existente într-un sistem informaţional unitar şi ajustarea funcţionalităţii SIA AMP; 5) a solicitat AGE, conform prevederiior pct.22 din Hotărârea Guvemului nr.414 din 08.05.2018 ”Cu privire la măsurile de consolidare a centrelor de date în sectorul public şi de raţionatizare a administrării sistemelor informaţsonale de stat”, analiza soluţiilor tehnice prezentate în cadrul licitaţiei publice menţionate şi acordarea suportului necesar în identificarea soluţiilor de asigurare a unui proces eficient de integrare a componentelor existente într-un sistem informaţional unitar, asigurarea mentenanţei şi ajustarea funcţionalităţii SIA AMP (a se vedea Anexa nr.11. Astfel, reieşind din cele invocate mai sus, CNAM a anulat procedura de achiziţionare a serviciilor de dezvoltare a sistemelor informaţionale (Modu! e- Reţeta în cadrul SIA AMP).

2.2.3. întreprinderea măsurilor necesare în vederea delimitării în evidența contabilă a mijloacelor financiare cu evidență separată aferente subprogramului „Îngrijiri medicale comunitare și la domiciliu” pentru Centrele de Sănătate Prietenoase Tinerilor și Centrele Comunitare de Sănătate Mintală (pct.3.6);

response:
Scris. CNAM 19.12.2019 nr. 01-08/2152: În vederea asigurării monitorizării utilizării resurselor financiare aferente subprogramului ”îngrijiri medicale comunitare şi la domiciliu”, inclusiv prin delimitarea în evidenţa contabilă a mijloacelor financiare alocate subprogramului menţionat, pentru Centrele de Sănătate Prietenoase Tinerilor şi Centrele Comunitare de Sănătate Mintală, respectiv raportarea separată a acestora, CNAM va prevedea în Criteriile de contractare şi în Contractul de acordare a asistenţei medicale în cadrul AOAM pentru anul 2020, deschiderea conturilor separate pentru serviciile de referinţă. Astfel, va fi posibilă alocarea, facturarea şi raportarea separată a resurselor destinate acestor unităţi. Totodată, în contextul monitorizării executărit acestor cheltuieli în anul 2019 și estimării necesarului realist de resurse destinate acestor servicii pentru anul 2020, a fost solicitată IMS prezentarea informaţiei privind cheltuielile Centretor de Sănătate Prietenoase Tinerilor şi Centrelor Comunitare de Sănătate Mintală, separată de cheltuielile pentru îngrijiri medicale comunitare şi la domiciliu.

2.3. pentru actualizarea și revizuirea bazei de date a pacienților din lista de așteptare și asigurarea transparenței accesului persoanelor asigurate la tratament costisitor (pct.5.4);

response:
Scris. ANSP nr.01-22/3-3067 din 02-07.2019: În conformitate cu prevederile ordinului Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale nr.710 din 07.06.2018 „Cu privire la modul de organizare a tratamentului în cadrul Programelor speciale", ANSP a fost desemnată drept autoritate responsabilă de gestionarea listelor de aşteptare pentru tratament în cadrul Programelor speciale. În cadrul ANSP, conform ordinului nr. 104 din 11.07.18 a ANSP, a fost creată Comisia pentru tratament în cadrul Programelor speciale (Comisia), care își desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile „Regulamentului cu privire la modul de organizare a tratamentului în cadrul Programelor speciale'', aprobat prin ordinul MSMPS nr. 710 din 07.06.2018. Menţionăm, că Comisia a recepţionat listele de aşteptare pentru ( artroplastie şold/genunchi/umăr) de la IMSP Institutul de Medicină Urgentă (IMU), începând cu 04.07.2018 si detine informatia privind tratament costisitor efectuat în instituţiile medico-sanitare spitaliceşti, contractate de CNAM, doar pentru perioada semestrului II al anului 2018. 2. Cu referire la constatarea ,,actualizarea listelor de aşteptare trimestrial,, informăm, că actualizarea listelor are loc permanent, în baza informaţiilor parvenite de la instituţiile medico-sanitare care efectuează intervenţii chirurgicale costisitoare şi de la instituţiiJe medico-sanitare care includ pacienţii în listele de aşteptare. De asemenea, actualizarea listelor se efectuează şi în urma autoadresării pacienţilor: prin telefon sau la prezentarea personală a acestora la Comisie. 3. Referitor la constatarea ,. în anul 2018 de către ANSP au fost repartizate 2022 de persoane",concretizăm că 2022 este numărul de cazuri contractate de CNAM pentru perioada anului 2018, dar nu numărul remis de ANSP pentru interventii. Referitor la constatarea „2165 de cazuri remise de Comisie relatăm, că la etapa iniţială de distribuire a listelor către instituţii s-a constatat că listele recepţionate de la IMU (în iulie 2018) erau neactualizate şi conţineau cazuri incluse în rând pentru tratament, începând cu anul 2007. În urma activităţii Comisiei s-a stabilit, că o parte din cazurile remise către instituţii pentru intervenţii aveau un statut eronat. Astfel, în listele recepţionate se regăseau persoane care deja au fost operate, erau decedate, emigrate sau conţineau date eronate/incomplete de contact, nefiind excluse din liste de către IMU la etapa de transmitere către Comisie. 5.Referitor la constatarea „IMSP SR Orhei deşi i-au fost remise 71 de cazuri .... ",comunicăm că toate aceste cazuri au fost remise în decembrie 2018. Pentru informare: unele instituţii contractate de CNAM, în perioada iulie-octombrie 2018, nu dispuneau de proteze de şold, respectiv nu au fost efectuate intervenţii chirurgicale, iar Comisia a remis listele pacienţilor pentru intervenţii la sfârşit de an, conform solicitării instituţiilor. În cazul IMSP SR Orhei, listele au fost remise la 05.12.2018 (scrisoarea ANSP nr.01/3988) -15 cazuri şi la 28.12.2018 (scrisoarea ANSP nr.O 1/4369) - 56 cazuri. 6. Referitor la constatarea „ SCM Bălţi a efectuat 46 de intervenţii din 147 cazuri repartizate ... " informăm, că iniţial au fost remise cazuri cu statut incert prezentat de IMU, iar o parte au fost repartizate la sfârşit de an, conform scrisorilor ANSP: nr. O 1/2484 din 28.09.2018 (39 cazuri); nr.01/3253 din 23.10.2018 (15 cazuri); nr.01/3652 din 15.11.2018 (44 cazuri); nr. 01/3987 din 05.12.2018 (14 cazuri); nr.01/4365 din 28.12.2018 (35 cazuri). 7. Referitor la constatarea „pacienţii programaţi pentru intervenţii la instituţiile medicale de nivel raional au fost excluşi din lista generală de aşteptare", menţionăm că la etapa de remitere pentru intervenţii, pacienţii NU se exclud din lista de aşteptare:Excluderea are loc doar după ce instituţiile au raportat un statut care permite excluderea, ex: Operat, Decedat, Dublări, etc.

2.4.1 pentru remiterea Raportului de audit instituțiilor medicale în vederea recomandării: asigurării stocurilor suficiente de medicamente, articole parafarmaceutice şi consumabile necesare prestării serviciilor medicale prevăzute în Programul unic (inclusiv IMSP Spitalul Clinic Traumatologic și Ortopedie și IMSP SCM „Sfântul Arhanghel Mihail”) (pct.5.3, pct.5.5);

response:
Scris. MSMPS din 24.12.2019 nr. 17/7268: în conformitate cu prevederile pct.3.1. al Contractului - tip de acordare a asistenţei medicaie (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărîrea Guvemului nr. 1636/2002, Prestatorii de servicii medicale se obligă să asigure existenţa în stoc a medicamentelor, articolelor parafarmaceutice şi consumabilelor necesare prestării serviciilor medicale prevăzute în Programul unic, precum şi să planifice proporţional, pe parcursul anului, în limita sumei contractate, volumul şi spectrul de servicii medicale.

2.4.2 pentru remiterea Raportului de audit instituțiilor medicale în vederea recomandării: planificării anuale a volumului și spectrului de servicii medicale, cu înaintarea necesităților reale pentru contractarea acestora cu Compania, precum și respectarea limitelor de mijloace pentru volumele serviciilor contractate (pct.3.2, pct.3.3);

response:
Scris. MSMPS din 24.12.2019 nr. 17/7268: Totodată prin circulara MSMPS nr. 17/7192 din 19.12.2019 sa solicitat ca conducătorii instituţiilor medico-sanitare publice: -să ia act de Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 43 din 24 mai 2019„Cu privire la Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în anul 2018”; -să ia atitudine corespunzătoare recomandărilor auditului indicate în Raportul de audit; -să asigure respectarea legislaţiei în vigoare cu neadmiterea pe viitor a iregularităţilor constatate; -să asigure existenţa în stoc a medicamentelor, articolelor parafarmaceutice şi consumabilelor necesare prestării serviciilor medicale prevăzute în Programul unic, în conformitate cu prevederile Ordinului comun al Ministerului Sănătăţii şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină nr.857/241-A/2010 „Cu privire la aprobarea normativelor stocurilor de valori materiale”; -să înainteze anual pentru contractare Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină necesităţile reale a volumului şi spectrului de servicii medicale necesare realizării Programului unic; -să planifice anual volumul şi spectrul de servicii medicale necesare realizării Programului unic în limita mijloacelor fînanciare prevăzute pentm volumele serviciilor contractate.

2.1.1. asigurarea elaborării și aprobării metodologiei de raportare de către instituțiile de profil a volumului de servicii medicale prestate, precum și de determinare/calculare a pacienților unici deserviți pe parcursul anului, în vederea utilizării rezultative a mijloacelor financiare contractate (per capita), achitate și raportate de către CNAM (pct.3.1);

response:
Scris. MSMPS din 24.12.2019 nr. 17/7268: Prestatorii de servicii medicale raportează volumul de servicii prestate în baza formularelor de raportare aprobate prin ordinul comun al MS şi CNAM nr.l98/86-A din 17.03.2014 „Cu privire la aprobarea formularelor de evidenţă medicală primară şi dărilor de seamă în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală”, cu modificările ulterioare. Menţionăm, că evidenţa şi raportarea serviciilor prestate se efectuează în prezent manual, pe suport de hîrtie. în acest context, în baza argumentelor prezentate de către Ministerul Sănătăţii, Mimcii şi Protecţiei Sociale, Banca Mondială a acceptat finanţarea dezvoltării funcţionalităţilor suplimentare în Sistemul Informaţional Automatizat Asistenţa Medicală Primară (se anexează: Proces Verbal din 27.09.2019 şi 09.10.2019 al şedinţelor de lucru pentru prezentarea, discutarea, identificarea şi acceptarea argumentată a noilor activităţi de asistenţă tehnică în cadrul Proiectului „Modemizarea sectorului de sănătate din RM”, scrisoarea MSMPS către BM nr.21- 17/45p din 21.10.2019 şi emai-lurile de corespondenţă şi aprobare de către BM). Dezvoltarea acestor funcţionalităţi (reţeta electronică, registrul diabet zaharat, registrul renal, certificatul de concediu medical electronic, certificatul de naştere, certificatul de deces, reingeneria modului imunizare şi fişei de supraveghere a copilului) va oferi posibilitatea de determinare/calculare a pacienţilor unici deserviţi pe parcursul anului.

2.1.2. excluderea dublării investigațiilor paraclinice efectuate la indicația medicului de familie și/sau medicului specialist cu serviciile medicale de înaltă performanță (pct.3.3) prin: a) înaintarea propunerilor de către CNAM privind revizuirea listei serviciilor medicale de înaltă performanță prestate de instituțiile medicale (conform Anexei nr.5 la Programul unic) și a investigațiilor paraclinice efectuate la trimiterea medicului de familie și/sau specialistului de profil (conform Anexei nr.4 la Programul unic);

response:
Scris. MSMPS din 24.12.2019 nr. 17/7268: în scopul excluderii dublării investigaţiilor paraclinice efectuate la indicaţia medicului de familie şi/sau medicului specialist cu serviciile medicale de înaltă performanţă, de către Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, în comun cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină, a fost realizată revizuirea listei serviciilor medicale de înaltă performanţă prestate de instituţiile medicale (conform Anexei nr.5 la Programul unic) şi a investigaţiilor paraclinice efectuate la trimiterea medicului de familie şi/sau specialistului de profil (conform anexei nr.4 la Programul unic). Astfel, prin Cererea nr.06/916 din 12.02.2019 (se anexează), proiectul Hotărîrii Guvemului „Privind modificarea Hotărîrii Guvemului nr.1387/2007” a fost remis către Cancelaria de Stat pentm înregistrare. în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, Cancelaria de Stat prin scrisoarea nr.18-23-924 din 14.12.2019 (se anexează) remite părţilor interesate spre avizare, expertiză juridică şi expertiză anticorupţie proiectul de hotărîre „Privind modificarea Hotărîrii Guvemului nr. 1387/2007”.

RO_7006_HCC_43 MSMPS nr. 1129-19.pdf

2.1.2. excluderea dublării investigațiilor paraclinice efectuate la indicația medicului de familie și/sau medicului specialist cu serviciile medicale de înaltă performanță (pct.3.3) prin: b) întreprinderea măsurilor necesare de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale privind revizuirea listei serviciilor medicale de înaltă performanță, prestate de către instituțiile medicale, cu înaintarea acesteia spre aprobare în modul stabilit;

response:
Scris. MSMPS din 24.12.2019 nr. 17/7268: Proiectul hotărîrii Guvemului privind modificarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală a fost definitivat în baza avizelor şi prezentat Guvemului spre aprobare în modul stabilit (scrisoarea MSMPS nr.06/1310 din 04.03.2019, se anexează). Fiind restituit pentm revizuire (srisoarea Cancelariei de Stat nr.31-06- 1444 din 11.03.2019), în perioada de referinţă au parvenit propuneri suplimentare de modificare de la specialiştii în domeniu. Actualmente, de către gmpul de lucm, instituit prin ordinul MSMPS nr.1374 din 02.12.2019 (se anexează) se lucrează asupra unui nou proiect de modificare a Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală cu anexele nr.4 şi 5 revizuite.

RO_7006_HCC_43 MSMPS nr. 1129-19.pdf

Cerinte (0)