Acasă / Publicaţii / Hotărîri şi Rapoarte
Hotărârea nr.40 din 22 mai 2019 cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare încheiate la 31 decembrie 2018

Numar 185-191 din data de 2019-05-22 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 3

Misiunea de audit public extern a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că situațiile financiare ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, încheiate la 31 decembrie 2018, nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii.
Auditul s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 200 și ISSAI 1003-1810)1.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1003-1810) în cadrul auditului public”.

Recomandari (3)

2.1. pentru examinarea rezultatelor auditului, aprobarea și implementarea unui plan de măsuri în vederea întreprinderii acțiunilor de rigoare privind executarea recomandărilor expuse în anexa la Scrisoarea către conducere;

response:
Scris.CNPF nr.10-2621 din 27.09.2019: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.

RO_6819_844-19_CNPF.pdf

1. să dezvolte o procedură de verificare / confirmare a soldurilor formate după recepționarea dărilor de seamă aferente veniturilor calculate de către subdiviziunile de profil.

response:
Scris.CNPF nr.10-2621 ddin 27.09.2019: Pentru a evalua procesul de constituire a creanțelor și verificare a soldurilor aferente acestora, în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui CNPF nr.36 din 13.06.2019, în perioada iunie-august 2019 Serviciul audit intern a desfățurat o misiune de audit. Ca rezultat, a fost elaborat un Raport de conformitate a plăților percepute de CNPF, precum și un Act de confirmare a taxelor și plăților regulatorii percepute. Actele elaborate urmează a fi aprobate corespunzător.

RO_6819_844-19_CNPF.pdf

2. să asigure evidența analitică corespunzătoare a bunurilor imobile aflate în gestiune.

response:
Scris.CNPF nr.10-2621 din 27.09.2019: Potrivit Hotărârii Guvernului nr.139 din 27.02.2019 s-au operat modificări în listele bunurilor imobile proprietate publică a statului, anexe la HG nr.351/2005. În același context, se remarcă operarea modificărilor de rigoare și în Registrul de stat al bunurilor imobile. Pentru a reflecta corespunzător și a concorda datele din evidența contabilă analitică a CNPF cu datele din Lista bunurilor imobile proprietatea publică a statului și datelor din Registrul bunurilor imobile a fost întocmită nota contabilă de corectare

RO_6819_844-19_CNPF.pdf

Cerinte (0)