Acasă / Publicaţii / Hotărâri şi Rapoarte
Hotărârea nr.27 din 19 aprilie 2019 cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Economiei și Infrastructurii încheiate la 31 decembrie 2018

Numar 171-177 din data de 2019-04-19 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 21

Misiunea de audit public extern a fost realizată conform Programelor activității de audit ale Curții de Conturi pe anii 2018 și, respectiv, 2019, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Economiei și Infrastructurii, încheiate la 31 decembrie 2018, nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii.
Auditul s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 200 și ISSAI 1003-1810)1.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1003-1810) în cadrul auditului public”.

Recomandari (21)

2.1. pentru examinarea rezultatelor auditului, aprobarea și implementarea unui plan de măsuri în vederea întreprinderii acţiunilor de rigoare privind executarea recomandărilor expuse în anexa la Scrisoarea către conducere;

response:
Planul de măsuri a fost corodonat cu secretarul de stat și aprobat de către ministru. Planul conține acțiunile concrete ce urmează a fi întreprinse pentru implementarea recondărilor, persoanele responsabile și termenii de implementare.

1. ÎS „ASD”: să asigure corectarea și raportarea corespunzătoare a veniturilor anticipate.

response:
Raportarea unor venituri anticipate sub formă de garanții de bună execuție, a generat majorarea nejustificativă a informațiilor aferente raportate de către î.S. ASD. În scopul asigurării evidenței și raportării corespunzătoare a veniturilor anticipate, managementul contabil a solicitat repetat clarificări din partea Ministerului Finanțelor referitor la metodologia raportării veniturilor anticipate și a scopului deschiderii contului trezorerial respectiv. Verificările auditului, au demonstrat că în Bilanțul contabil FD 041, Garanțiile de Bună execuție și Garanțiile Bancare de plată în avans se reflectă la contul 822900 “Alte conturi extrabilanțiere”.

2. MEI, APCSP, AST, Agenției Navale” și AEE: să ajusteze politicile contabile la specificul activității entității.

response:
Prin Ordinul ministrului nr. 90 din 11.04.2019, a fost pusă în aplicare, începând cu data de 01.04.2019, o nouă Politică de contabilitate a MEI (a se vedea ANEXA NR. 6 din DP 1). Politica de contabilitate a fost modificată ca urmare a recomandării înaintate de Curtea de conturi, și anume să elaboreze proceduri specifice cu privire la generalizarea informațiilor financiare și întocmirea rapoartelor financiare consolidate. Autoritățile subordonate MEI au elaborat şi aprobat politica de contabilitate a instituţiei în baza politicii de contabilitate -tip, elaborată şi aprobată de către Ministerul Economiei și Infrastructurii și coordonată cu Ministerul Finanțelor la 06.08.2019 ( a se vedea ANEXA NR.7 din DP1) .

3. să elaboreze proceduri specifice cu privire la generalizarea informațiilor financiare și întocmirea rapoartelor financiare consolidate.

response:
Prin Ordinul ministrului nr. 90 din 11.04.2019, a fost pusă în aplicare, începând cu data de 01.04.2019, o nouă Politică de contabilitate a MEI. Politica contabilă aprobată prevede proceduri de raportare conform cerințelor Ministerului Finanțelor cu privire la generalizarea informațiilor financiare și întocmirea rapoartelor financiare consolidate.

4. MEI, APCSP, AST, AEE și Agenției Navale: să clasifice activele materiale în mod regulamentar, precum și să calculeze / recalculeze uzura mijloacelor fixe și amortizarea activelor nemateriale.

response:
MEI, APCSP, AST, AEE și ANRM: s-a efectuat clasificarea corespunzătoare și recalcularea uzurii la unele mijloace fixe și amortizarea activelor nemateriale.

5. APCSP: să asigure contabilizarea regulamentară a mijloacelor fixe

response:
A fost creată comisia în cadrul APCSP, privind stabilirea valorii mijlocului fix neînregistrat în evidența contabilă (aparatul multifuncțional APOLLO 600, destinat verificării parametrilor de utilizare a produselor electrice etichetate energetic), în urma căreia a fost stabilit prețul acestuia și ulterior înregistrat MF și calcularea uzurii conform duratei de utilizare.

6. AST și Agenției Navale: să asigure înregistrarea la organele cadastrale a drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobile.

response:
AST: Bunul imobil este privatizat de către Consiliul Raional Edineț și urmează să se identifice o soluție juridică pentru a implementa această recomandare.

7. MEI, APCSP, AST și IP „CPG”: să asigure clasificarea și / sau casarea regulamentară a stocurilor de materiale.

response:
MEI, APCSP, AST și IP „CPG”: S-a efectuat clasificarea și / sau casarea regulamentară a stocurilor de materiale, conform politicii contabile noi aprobate.

8. să întreprindă acțiuni privind transmiterea regulamentară a capitalului întreprinderilor aflate anterior în subordinea MEI și trecute către APP.

response:
Șeful Direcției Managementul Instituțional urma să identifice întreprinderile și S.A. aflate anterior în subordinea MEI pentru inițierea procedurii de transmitere contabila către APP.

9. Unității de implementare a grantului acordat de Guvernul Japoniei: să asigure înregistrarea corespunzătoare a contribuțiilor agenților economici, pentru procurarea utilajelor.

response:
Urmare examinării răspunsului MF la adresarea în cauză s-a constatat că entitatea nu asigură organizarea corespunzătoare a operațiunilor de leasing financiar, bazat pe principiul contabilității pe angajamente. Totodată, de menționat, că normele contabile aplicate în sisitemul bugetar nu specifică modalitatea contabilizării a tranzacțiilor respective.

10. Să asigure înregistrarea și raportarea corespunzătoare a subsidiilor acordate întreprinderilor de stat și municipale.

response:
Prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.133 din 08.10.2019 a fost completat Planul de conturi contabile în sistemul bugetar, fiind introduse subconturile noi de nivelul II 263110 ,,Granturi curente acordate instituțiilor publice la autogestiune", și 263210 ,,Granturi capitale acordate instituțiilor publice la autogestiune", care reflectă cheltuieli aferente granturilor acordate necondiționat instituțiilor publice la autogestiune pentru cheltuieli cu caracter curent și capital. La 31.12.2019, MEI a raportat la contul 263110 cheltuieli efective în sumă de 7.7 mil MDL

11. să revizuiască funcțiile și atribuțiile Secției financiar-administrative în conformitate cu Regulamentul-cadru de activitate a serviciilor financiare.

response:
Funcțiile și atribuțiile Secției financiar-administrative nu au fost revizuite, ceea ce condiționează necorelarea atribuțiilor stabilite în fișele de post a personalului din cadrul SFA cu funcțiile și atribuțiile din Regulamentul de funcționare a subdiviziunii propriu zise, ceea ce poate servi factor generator de nereguli și denaturarea a rapoartelor financiare. Astfel, este necesar de ținut cont de particularitățile expuse aferente controlului intern fragmentar instituit pe a tot parcurs misiunii de audit.

12. să elaboreze și să instituie un sistem unic de planificare, monitorizare și raportare a performanțelor în cadrul ministerului și entităților subordonate.

response:
Pentru anul 2020, instrucțiunea de planificare a performanțelor programelor bugetare în cadrul ministerului și entităților subordonate a fost modificată, inclusiv au fost stabilite cerințe privind managementul riscurilor obiectivelor cu impact financiar.

13. CSP și Agenției Navale: să asigure elaborarea și implementarea unor reglementări interne cu privire la gestionarea bunurilor și valorilor materiale.

response:
Conducerea ANRM a elaborat și aprobat prin Ordinul 18-p din 28.02.2019 Regulamentul cu privire la gestionarea bunurilor materiale; APCSP: prin ordinile directorului agenției a fost desemnate persoane responsabile de gestionarea bunurilor și valorilor materiale.

14. Agenției Navale: să instituie un mecanism de calculare și repartizare a costurilor aferente serviciilor prestate;

response:
Grupul de lucru pentru elaborarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile publice contra plată prestate, s-a întrunit în 2 ședințe. În prezent se lucrează asupra stabilirii mecanismului de calculare și repartizare a costurilor aferente serviciilor prestate, fiind atrași consultanți din exterior. Realizarea recomandării este în derulare

15. să asigure revizuirea și transparentizarea actualului sistem de calculare a cheltuielilor beneficiarului, precum și a indicelui pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere a personalului cu funcții de beneficiar din cadrul ÎS „ASD”;

response:
Revizuirea sistemului de calculare a cheltuielilor beneficiarului, precum și a indicelui pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere a personalului cu funcții de beneficiar din cadrul ÎS „ASD" nu a fost efectuat.

16. APCSP, AST și Agenției Navale: să asigure divizarea funcțiilor de înregistrare, evidență și gestionare a bunurilor materiale

response:
APCSP, AST și Agenției Navale: Prin ordinile interne sau cu indicarea in Fisele de post au fost desemnate persoane responsabile de înregistrarea, evidența, gestionarea bunurilor materiale.

17. APCSP și AST: să asigure transparența procesului de achiziții prin planificarea și dezvăluirea corespunzătoare a informațiilor.

response:
AST: Planul achizițiilor pentru 2019 a fost aprobat și publicat pe pagina oficială a agenției. Procesul de achiziții publice se efectuează prin intermediul platformei achizitii.md.

18. să evalueze riscurile și să auditeze procesele financiare conexe sistemului de consolidare a rapoartelor financiare.

response:
În cadrul SAI, la 01.12.2019, au fost planificate spre auditare 4 procese de baza: 1. Planificarea bugetara 2. Achizițiile 3. Deplasările 4. Managementul TI. Până în prezent nu a fost inițiat nici unul din cele planificate, ceea ce nu asigură pe deplin eficiența și eficacitatea controlului intern instituit în cadrul proceselor operaționale menționate

2.3. pentru examinarea oportunității de înregistrare, în Registrul bunurilor imobile, a drepturilor de proprietate asupra clădirii Parlamentului Republicii Moldova;

response:
Scris.SP nr. SG3 nr.176 din 16.10.2019: Pentru examinarea oportunității înregistrării în Registrul bunurilor imobile a drepturilor de proprietate asupra clădirii Parlamentului, situată în mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105. Secretariatul Parlamentului a remis o solicitare către Agenția Servicii Publice. Ca rezultat, instituția vizată a comunicat, că potrivit art.26 și art.28 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543/1988, înregistrarea bunurilor imobile și a drepturilor asupra lor se efectuează de către titularul de drepturi, în baza cererii acestuia, la care se anexează, obligatoriu, actele ce confirmă drepturile asupra bunurilor imobile. În acest context, ținem să precizăm că, în temeiul Hotărârii Guvernului nr.321/2009, imobilul menționat mai sus a fost transmis din gestiunea Direcției pentru administrarea clădirilor Parlamentului în gestiunea Ministerului Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului (succesor - Ministerul Economiei și Infrastructurii) pentru efectuarea lucrărilor de reparație capitală a clădirii. Până în prezent, procedura de recepție finală a obiectivului nu a fost inițiată și clădirea nu a fost retrimisă la balanța Secretariatului Parlamentului. Suplimentar la cele menționate comunicăm că, deși la 23.08.2019 Secretariatul Parlamentului a sesizat Ministerul Economiei și Infrastructurii cu privire la necesitatea recepției finale a clădirii și transmiterea acesteia la balanța Secretariatului Parlamentului, până în prezent nu am pirimit nici un răspuns despre măsurile întreprinse (cu anexe).

2.2. pentru revizuirea Clasificației economice în scopul asigurării transparenței în reflectarea cheltuielilor autorităților/instituțiilor publice la autogestiune;

response:
Scris.MinFin nr.03-02/1/89 din 22.11.2019: Sistemul de clasificație bugetară aplicat în Republica Moldova este în conformitate cu Clasificația Funcțiilor Guvernului (COFOG), elaborată de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică utilizată în practica mondială în calitate de standard și standardele Statisticii Finanțelor Guvernamentale (GFS) 2001, elaborate de către FMI. Totodată, luând în considerare rezultatele auditului Curții de Conturi asupra situațiilor financiare ale Ministerului Economiei și Infrastructurii, începând cu elaborarea bugetului pentru anul 2019, Ministerul Finanțelor a inițiat revizuirea cheltuielilor reflectate la categoriile 25 ,,Subsidii" și 26 ,,Granturi acordate", la care se atribuie, în special, mijloacele alocate autorităților/instituțiilor publice la autogestiune (extrasul din Particularitățile privind elaborarea și prezentarea propunerilor de buget pentru anul 2019 și estimărilor pentru anii 2020-2021 se anexează pe 1 filă, conform anexei nr.1.). Ca rezultat, prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.73 din 07.05.2019 ,,Privind modificarea și completarea Clasificației bugetare" (Monitorul Oficial al R. Moldova nr.209-216 art.1089 din 28.06.2019), în Clasificația bugetară au fost introduse ,,Granturi curente acordate instituțiilor publice la autogestiune" 263110 și ,,Granturi capitale acordate instituțiilor publice la autogestiune" 263210. Totodată, prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.133 din 08.10.2019 ,,Privind modificarea și completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.216/2015" (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.310-313 art.1737 din 18.10.2019) au fost efectuate completări în Planul de conturi contabile în sistemul bugetar, fiind introduse subconturile noi de nivelul II 263110 ,,Granturi curente acordate instituțiilor publice la autogestiune", și 263210 ,,Granturi capitale acordate instituțiilor publice la autogestiune", care reflectă cheltuieli aferente granturilor acordate necondiționat instituțiilor publice la autogestiune pentru cheltuieli cu caracter curent și capital. Suplimentar, se menționează că, conform pct.8 din Particularitățile privind elaborarea și prezentarea de către autoritățile publice centrale a propunerilor de buget pentru anul 2020 și estimărilor pentru anii 2021-2022, Ministerul Finanțelor a solicitat ca, pentru cheltuielile estimate la categoriile 25 ,,Subsidii" și 26 ,,Granturi acordate" APC să prezinte detalierea acestora conform clasificației bugetare (extrasul din Particularitățile privind elaborarea și prezentarea propunerilor de buget pentru anul 2020 și estimărilor pentru anii 2021-2022 se anexează pe 1 filă, conform anexei nr.2). Circularele bugetare, care cuprind Particularitățile iterate supra, pot fi accesate pe site-ul Ministerului Finanțelor, urmând link-ul: http://mf.gov.md/ro/buget/circulara-bugetar%C4%83

RO_6963_1042-19_MinFin.pdf

Cerinte (0)