Acasă / Publicaţii / Hotărâri şi Rapoarte
Hotărârea nr.66 din 05 decembrie 2017 cu privire la Raportul auditului performanței ,,Sunt gestionate în mod eficient și eficace mijloacele financiare ale Fondului rutier în vederea asigurării dezvoltării infrastructurii rutiere de calitate?”

Numar 67-76 din data de 2017-12-05 Nr. cerinte: 15 Nr. recomandari: 32

Pentru a asigura finanțarea activităților de dezvoltare a infrastructurii rutiere, a fost constituit, din impozite și taxe rutiere, Fondul rutier, care este utilizat, preponderent, pentru întreținerea periodică și reconstrucția drumurilor publice, cu asigurarea securității la trafic.
Astfel, în conformitate cu atribuțiile legale, au fost realizate următoarele acțiuni:
  • elaborarea și dezvoltarea conceptului de eficientizare a lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor locale, prin aprobarea noii liste  a rețelelor de drum regionale, precum și a metodologiei de finanțare a acestora din Fondul rutier, cu transmiterea ulterioară către administrațiile publice locale;
  • controlul sarcinii pe axă a unităților de transport, cu aplicarea taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele ale căror masă totală, sarcină masică pe axă sau dimensiuni depășesc limitele admise;
  • aplicarea modalităților de executare silită a obligațiilor fiscale, cu încasarea mijloacelor bănești de pe conturile bancare ale restanțierilor și efectuarea controalelor fiscale la fața locului în scopul colectării taxelor rutiere;
  • efectuarea activităților de control ulterior prin audituri post-vămuire,  pentru reverificarea declarațiilor vamale;
  • asigurarea perceperii dreptului de import;
  • desfășurarea Campaniilor de redresare a situației la compartimentul securitatea traficului rutier, în scopul reducerii numărului de accidente;
  • realizarea măsurilor în aspectul prevenirii deteriorării îmbrăcămintei rutiere pe drumurile publice, precum și al neadmiterii încălcării regulilor de folosire a drumurilor de către transportatorii autovehiculelor de mare tonaj;
  • realizarea lucrărilor de întreținere periodică prin restabilirea îmbrăcămintei rutiere (straturi de egalizare, restabilirea îmbrăcămintei din pietriș, tratament bituminos, aplicarea straturilor din beton asfaltic).

Recomandari (32)

1. Să asigure elaborarea cadrului normativ necesar pentru atingerea obiectivelor naționale în domeniul transporturilor, care ar asigura realizarea obiectivelor propuse în normele regulamentare privind omologarea autovehiculelor - (pct. 4.2.2.2).

2. Să asigure elaborarea, definitivarea și punerea în aplicare a mecanismelor de evidență, calculare, încasare și control al taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele neînmatriculate în RM, clasificate la poziția tarifară 8703 (vinieta) - (pct. 4.2.2.2).

3. Să elaboreze criteriile de prioritizare la distribuirea mijloacelor fondului rutier - (pct. 4.3.1).

4. Să asigure publicarea în Monitorul Oficial a Instrucțiunii privind clasificarea și definitivarea lucrărilor de reconstrucție, reparație și întreținere a drumurilor publice conform modului stabilit, pentru asigurarea producerii efectelor juridice - (pct. 4.3.2).

5. în comun cu Agenția Națională de Transport Auto și Societățile pe acțiuni: Să revizuiască oportunitatea dării în comodat a automobilelor și cântarelor mobile, pentru reducerea costurilor de arendă suportate de A.A.„ANTA” și sporirea încasărilor la BS - (pct.4.2.2.2.).

response:
Scris. ANTA cu nr. 05/1-1-64/4 din 05.06.2019: In scopul reducerii costurilor de arenda suportate de A.A.,,ANTA" și sporirea încasarilor la bugetul de stat au fost achiziționate 10 cîntare mobile și automobile, necesare pentru controlul sarcinii pe osie și gabarite în trafic.

6. Să revizuiască formularul dării de seamă la taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM (TFD 13), prin completarea acesteia cu următorii indicatori: (i) autovehiculele aflate la evidență, din care utilizate în proces de producere; (ii) autovehiculele din locațiune, fapt care va spori încasările la BS și va exclude divergențele între datele declarate de agenții economici și datele RST - (pct.4.2.4).

response:
Scris.SFS nr. 26-07/2-17/2403 din 28.02.2019: A fost elaborat si aprobat formularul Darii de seama privind taxa pentru folosirea drumurilor de catre autovehiculele inmatriculate in Republica Moldova (Forma TFD 19) prin Ordinul Directorului Serviciului Fiscal de Stat nr.406 din 08.08.2018 (publicat in Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.309-320, art.1268 din 17.08.2018).

7. Să întreprindă măsuri pentru consolidarea capacităților de colectare a restanțelor față de BS privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate ale căror masă totală, sarcină masică pe axă sau dimensiuni depășesc limitele admise, prin aplicarea măsurilor de rigoare pentru responsabilizarea contribuabililor - (pct.4.2.3).

response:
Scris.SFS nr. 26-07/2-17/2403 din 28.02.2019: Au fost identificati 1695 contribuabili care inregistreaza restanta la taxa pentru folosirea drumurilor de catre autovehiculele inmatriculate in Republica Moldova. Ca rezultat, a fost elaborata si aprobata Indicatia Directorului Serviciului Fiscal de Stat nr.10 din 15.05.2018 cu privire la executarea recomandarilor Hotararii Curtii de Contnri nr.66 din 05.12.2017 si a Ordinului Directorului Serviciului Fiscal de Stat nr.205 din 17.04.20018, prin care s-a dispus subdiviziunilor structurale responsabile efectuarea verificarii listelor contribuabililor care inregistreaza restanta la fondul rutier, precum si asigurarea aplicarii actiunilor de reducere a restantelor fata de Bugetul de Stat in conformitate cu legislatia in vigoare. Ulterior, urmare a generalizarii informatiei prezentate de subdiviziunile responsabile a fost prezentata conducerii Serviciului Fiscal de Stat un raport care atesta stingerea restantei la nivel de 47,8% fata de restanta inregistrata la situatia din 31.03.2018. Totodata, Serviciul Fiscal de Stat intreprinde, in continuare, actiuni prin aplicarea tuturor masurilor legale de diminuare si redresare a situatiei aferente nivelului restantei privind taxa pentru folosirea drumurilor de catre autovehicule inmatriculate ale caror mass totala, sarcina masica pe axa sau dimensiuni depasesc limitele admise.

8. în comun cu Agenția Servicii Publice : Să revadă serviciile informaționale contractate în aspectul stabilirii clare și sigure a situației privind accesul la date concludente și de beneficiu din Registrul de Stat al Transporturilor, inclusiv cu procesarea datelor privind autovehiculele supuse testării tehnice - (pct.4.2.2.2).

response:
Scris.SFS nr. 26-07/2-17/2403 din 28.02.2019: Institutia publica „Agentia de Guvernare Electronică” a elaborat si prezentat Serviciului Fiscal de Stat proiectul Acordului aditional cu privire la modificarea si completarea Acordului nr.3 009-52 din 15.12.2015 de colaborare privind utilizarea Platformei de Interoperabilitate (MConnect). Respectiv, m corespundere cu prevederile acordului aditional, schimbul de date va viza consumul de catre Serviciul Fiscal de Stat a datelor despre operatorii de transport rutier din Registrul Operatorilor de Transport Rutier, care va permite evidenta mijloacelor de transport inclusiv cu procesarea datelor privind autovehiculele supuse testarii tehnice.

9. în comun cu Agenția Națională Transport Auto : Să efectueze analiza factorială privind divergențele aferente sumelor calculate ale taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculare ale căror masă totală, sarcină masică pe axă sau dimensiuni depășesc limitele admise și să întreprindă măsuri pentru aducerea în concordanță a acestor date - (pct.4.2.2.2).

response:
Scris.SFS nr. 26-07/2-17/2403 din 28.02.2019: Serviciul Fiscal de Stat a organizat о sedinta de lucru la data de 03.05.2018, la care au participat reprezentantii autoritatii fiscale si reprezentantii Agentiei Nationale Transport Auto (in continuare — ANTA). In rezultatul sedintei desfasurate s-a concluzionat ca divergenteie Inregistrate se explica prin faptul ca sumele calculate aferente taxei pentru folosirea drumurilor de catre autovehiculele inmatriculate ale caror masa totala, sarcina masica pe axa sau dimensiuni care depasesc limitele admise au fost selectate dupa criterii diferentiate. Astfel, s-a constatat ca informatia prezentata de ANTA privind suma taxei calculate contine si datele aferente corectarilor efectuate dupa inchiderea perioadelor fiscale corespunzatoare anilor 2014-2016. In acest context, pentru excluderea unor astfel de situatii s-a decis asupra optimizarii procedurii existente prin stabilirea unui mecanism de verificare periodica (semestrial). De asemenea, Serviciul Fiscal de Stat de comun cu ANTA a efectuat contrapunerea datelor aferent formuiarului TDLMS09 pentru trimestrele I-IV ale anilor 2014-2016, iar informatia cu divergence a fost prezentata m adresa ANTA pentru clarifleare si remediere Scris. ANTA cu nr. 05/1-1-64/4 din 05.06.2019: Întru verificarea corectitudinii inscrierii informatiilor din darile de seama prezentate de catre Agenție în sistemul informational al Serviciului Fiscal de Stat, Agenția a prezentat Serviciului Fiscal de Stat informația privind taxa pentru folosirea drumurilor de catre autovehiculele a caror masa totala, sarcină masică pe osie sau ale caror gabarite depașesc limitele admise, calculata in conformitate cu art.352 alin(5) al Codului Fiscal al RM, pentru perioadele: A/2014, A/2015, A/2016. Urmare verificarii Serviciului Fiscal de Stat a identificat unele inscrieri greșite in sistemul informational, care au fost corectate.(Anexă procesul verbal al ședinței din 03.05.2019).

10. Să aplice algoritmul înscris în SIA ,,Unipass” în vederea implementării corespunzătoare a normelor stabilite privitor la taxarea transportatorilor care circulă cu autovehicule ce depășesc limitele admise de greutăți în RM - (pct.4.2.2.2).

response:
Scris. MF nr.03-02/02/205 din 28.02.2019: A fost aplicat algoritmul înscris în SI Unipass, privind taxarea transportatorilor care circulă cu autovehicule ce depășesc limitele de greutăți. În rezultatul modificărilor efectuate la Codul transportului rutier, prin Legea nr. 288 din 15.12.2017, atribuția de control de către Serviciul Vamal a autorizațiilor internaționale unitare bilaterale sau multilaterale de transport rutier de mărfuri sau persoane, a fost atribuită Agenție Naționale de Transport Auto. Organele vamale conform art. 352 din Codul Fiscal până la data de 24.09.2018, verificau la ieșirea din țară masa totală, sarcina masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise în autorizație, sau nu dețin autorizația în general, organul vamal nu permitea traversarea punctului de trecere a frontierei, pînă la prezentarea documentului de plată privind achitarea amenzii. Din 24.09.2018 conform modificărilor efectuate la art. 352 din Codul Fiscal prin Legea nr. 190 din 27.07.2018 organele vamale, verifică masa totală, sarcina masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise conform autorizației nu doar la ieșirea din țară ci și la intrare. În cazurile cînd se constată că la intrarea în țară se depistează autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise, care circulă fără autorizație specială, ori se constată că masa totală, sarcina masică pe axă sau dimensiunile acestor autovehicule nu coincid cu cele indicate în autorizație, organele vamale nu permit trecerea frontierei de stat pînă la prezentarea autorizației. În cazurile cînd se constată situații de genul celor menționate mai sus, la ieșirea din țară, organele vamale calculează taxa conform art. 351 alin 4 Cod Fiscal și nu permit trecerea frontierei de stat pînă la prezentarea confirmării care atestă plata taxei.

11. în comun cu Agenția Națională de Transport Auto : Să negocieze și să încheie un Acord de colaborare în aspectul asigurării schimbului informațional în timp real, care va oferi posibilitatea realizării asistenței informaționale privind acordurile bilaterale între țări, tipul autorizației deținute de transportatori și alte aspecte din activitatea transporturilor auto internaționale de mărfuri și pasageri, prin utilizarea oportunităților informaționale oferite de către I.P. ,,Centrul de Guvernare Electronică” - (pct.4.2.2.3).

response:
Scris. MF nr.03-02/02/205 din 28.02.2019: Serviciul Vamal are încheiat cu Agenția Națională de Transport Auto, un acord de colaborare din data de 4 noiembrie 2015. Astfel funcționarii Agenției, au acordate accese la Sistemul Informațional Integrat Vamal. Valabilitatea autorizațiilor deținute de transportatorii auto, se verifică în timp real de către funcționarii vamali în SI Frontiera și SI al Agenției Naționale Transport Auto. Totodată, Serviciul Vamal a acordat acces colaboratorilor Agenției Naționale de Transport Auto, în SI ,,Portal SV” și a creat rapoarte pentru utilizare și analiză conform solicitărilor din partea Agenției Naționale de Transport Auto. Scris. ANTA cu nr. 05/1-1-64/4 din 05.06.2019: Au fost elaborate Memorandumul și Acordul de colaborare între Serviciul Varnal și Agenție, care ulterior au fost semnate de conducerea Agenției și urmează a fi semnate de catre Serviciul Varnal (scrisoarea nr. 02/1-1-4031 din 05.06.2018)

12. Să revizuiască formularul Procesului-verbal cu privire la contravenție, cu indicarea codului unic, pentru a fi posibilă identificarea plăților efectuate de contravenienți în urma adoptării deciziilor de aplicare a amenzilor - (pct.4.2.5).

response:
Scris. ANTA cu nr. 05/1-1-64/4 din 05.06.2019: Prin ordinul directorului Agenției nr.83 din 14.12.2017 a fost aprobat noul formular al procesului-verbal cu privire la contravenție, cu indicarea codului unic, care a fost publicat în Monitorul Oficial nr.441-450/2283 din 22.12.2017.

13. în comun cu Întreprinderea de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor”: Să elaboreze un contract-standard, aprobat prin act normativ, cu privire la lucrările de întreținere și reparație a drumurilor publice efectuate de societățile pe acțiuni, pentru a exclude suprapunerea obiectelor de investiții aprobate de către acestea - (pct.4.3.3).

14. Să elaboreze proceduri de control intern cu descrierea operațională a proceselor aferente sarcinilor deținute de entitate în calitate de gestionar al rețelei de drumuri publice și de beneficiar al lucrărilor rutiere - (pct.4.3.1).

15.Să elaboreze norme interne cu referire la actualizarea termenului de păstrare a documentelor de executare a lucrărilor efectuate în baza unui proiect în cadrul câtorva contracte succesive - (pct.4.3.6.).

16. Să elaboreze descrierea operațională a proceselor aferente lucrărilor de întreținere de rutină finanțate din Fondul rutier - (pct.4.3.7.).

16. Să elaboreze descrierea operațională a proceselor aferente lucrărilor de întreținere de rutină finanțate din Fondul rutier - (pct.4.3.7.).

16. Să elaboreze descrierea operațională a proceselor aferente lucrărilor de întreținere de rutină finanțate din Fondul rutier - (pct.4.3.7.).

response:
Scrisoarea SA Drumuri Ialoveni nr.35 din 02.05.18. Pentru asigurarea desfășurării eficiente a activității economice a întreprinderii, consiliul societății a aprobat regulamentul cu privire la achiziții (se anexează extras din procesul verbal al ședintei nr. 11 din 28.03.2018).

RO_5412_Raspuns SA Drumuri Ialoveni 02.05.18 HC 66.2017.pdf

16. Să elaboreze descrierea operațională a proceselor aferente lucrărilor de întreținere de rutină finanțate din Fondul rutier - (pct.4.3.7.).

16. Să elaboreze descrierea operațională a proceselor aferente lucrărilor de întreținere de rutină finanțate din Fondul rutier - (pct.4.3.7.).

16. Să elaboreze descrierea operațională a proceselor aferente lucrărilor de întreținere de rutină finanțate din Fondul rutier - (pct.4.3.7.).

16. Să elaboreze descrierea operațională a proceselor aferente lucrărilor de întreținere de rutină finanțate din Fondul rutier - (pct.4.3.7.).

16. Să elaboreze descrierea operațională a proceselor aferente lucrărilor de întreținere de rutină finanțate din Fondul rutier - (pct.4.3.7.).

17. Să eficientizeze procesul de gestionare a patrimoniului (tehnicii și materialului antiderapant) din dotare corespunzător normelor regulamentare - (pct.4.3.7).

17. Să eficientizeze procesul de gestionare a patrimoniului (tehnicii și materialului antiderapant) din dotare corespunzător normelor regulamentare - (pct.4.3.7).

17. Să eficientizeze procesul de gestionare a patrimoniului (tehnicii și materialului antiderapant) din dotare corespunzător normelor regulamentare - (pct.4.3.7).

response:
Scrisoarea SA Drumuri Ialoveni nr.35 din 02.05.18. Cu privire la evitarea deteriorării și distrugerii bunurilor transmise de catre IS ASD pentru utilizare ,autospecialele au fost fixate pe suporturi, presiunea bandajelor pneumatice s-a redus la 70%-80% conform cerințelor.

RO_5412_Raspuns SA Drumuri Ialoveni 02.05.18 HC 66.2017.pdf

17. Să eficientizeze procesul de gestionare a patrimoniului (tehnicii și materialului antiderapant) din dotare corespunzător normelor regulamentare - (pct.4.3.7).

17. Să eficientizeze procesul de gestionare a patrimoniului (tehnicii și materialului antiderapant) din dotare corespunzător normelor regulamentare - (pct.4.3.7).

17. Să eficientizeze procesul de gestionare a patrimoniului (tehnicii și materialului antiderapant) din dotare corespunzător normelor regulamentare - (pct.4.3.7).

17. Să eficientizeze procesul de gestionare a patrimoniului (tehnicii și materialului antiderapant) din dotare corespunzător normelor regulamentare - (pct.4.3.7).

17. Să eficientizeze procesul de gestionare a patrimoniului (tehnicii și materialului antiderapant) din dotare corespunzător normelor regulamentare - (pct.4.3.7).

18.Să asigure restituirea în Fondul rutier a sumei de 61,4 mii lei aferentă majorării prețurilor pentru o tonă a produselor din asfalt - (pct.4.3.7).

response:
Scrisoarea nr.05-04/32 din 13.02.2018. S-a efectuat recalculul pentru suma aferentă majorării prețurilor pentru 1192,13 tone a produselor de asfalt conform proceselor verbale și notelor informative cu Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" pe lunile august-septembrie 2016.

RO_5321_Raspuns SA Drumuri-Criuleni 13.02.18 HC 66.2017.pdf

Cerinte (15)

2.1. Ministerului Economiei și Infrastructurii, Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, Agenției Servicii Publice, Agenției Naționale Transport Auto, Întreprinderii de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor, S.A. ,,Drumuri Criuleni”, S.A. ,,Drumuri Soroca”, S.A. ,,Drumuri Edineț”, S.A. ,,Drumuri Ialoveni”, S.A. ,,Drumuri Căușeni”, S.A. ,,Drumuri Strășeni”, S.A. ,,Drumuri Orhei”, S.A. ,,Drumuri Râșcani”, pentru întreprinderea măsurilor comune în vederea eliminării deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate;

2.1. Ministerului Economiei și Infrastructurii, Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, Agenției Servicii Publice, Agenției Naționale Transport Auto, Întreprinderii de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor, S.A. ,,Drumuri Criuleni”, S.A. ,,Drumuri Soroca”, S.A. ,,Drumuri Edineț”, S.A. ,,Drumuri Ialoveni”, S.A. ,,Drumuri Căușeni”, S.A. ,,Drumuri Strășeni”, S.A. ,,Drumuri Orhei”, S.A. ,,Drumuri Râșcani”, pentru întreprinderea măsurilor comune în vederea eliminării deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate;

2.1. Ministerului Economiei și Infrastructurii, Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, Agenției Servicii Publice, Agenției Naționale Transport Auto, Întreprinderii de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor, S.A. ,,Drumuri Criuleni”, S.A. ,,Drumuri Soroca”, S.A. ,,Drumuri Edineț”, S.A. ,,Drumuri Ialoveni”, S.A. ,,Drumuri Căușeni”, S.A. ,,Drumuri Strășeni”, S.A. ,,Drumuri Orhei”, S.A. ,,Drumuri Râșcani”, pentru întreprinderea măsurilor comune în vederea eliminării deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate;

2.1. Ministerului Economiei și Infrastructurii, Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, Agenției Servicii Publice, Agenției Naționale Transport Auto, Întreprinderii de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor, S.A. ,,Drumuri Criuleni”, S.A. ,,Drumuri Soroca”, S.A. ,,Drumuri Edineț”, S.A. ,,Drumuri Ialoveni”, S.A. ,,Drumuri Căușeni”, S.A. ,,Drumuri Strășeni”, S.A. ,,Drumuri Orhei”, S.A. ,,Drumuri Râșcani”, pentru întreprinderea măsurilor comune în vederea eliminării deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate;

2.1. Ministerului Economiei și Infrastructurii, Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, Agenției Servicii Publice, Agenției Naționale Transport Auto, Întreprinderii de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor, S.A. ,,Drumuri Criuleni”, S.A. ,,Drumuri Soroca”, S.A. ,,Drumuri Edineț”, S.A. ,,Drumuri Ialoveni”, S.A. ,,Drumuri Căușeni”, S.A. ,,Drumuri Strășeni”, S.A. ,,Drumuri Orhei”, S.A. ,,Drumuri Râșcani”, pentru întreprinderea măsurilor comune în vederea eliminării deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate;

2.1. Ministerului Economiei și Infrastructurii, Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, Agenției Servicii Publice, Agenției Naționale Transport Auto, Întreprinderii de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor, S.A. ,,Drumuri Criuleni”, S.A. ,,Drumuri Soroca”, S.A. ,,Drumuri Edineț”, S.A. ,,Drumuri Ialoveni”, S.A. ,,Drumuri Căușeni”, S.A. ,,Drumuri Strășeni”, S.A. ,,Drumuri Orhei”, S.A. ,,Drumuri Râșcani”, pentru întreprinderea măsurilor comune în vederea eliminării deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate;

2.1. Ministerului Economiei și Infrastructurii, Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, Agenției Servicii Publice, Agenției Naționale Transport Auto, Întreprinderii de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor, S.A. ,,Drumuri Criuleni”, S.A. ,,Drumuri Soroca”, S.A. ,,Drumuri Edineț”, S.A. ,,Drumuri Ialoveni”, S.A. ,,Drumuri Căușeni”, S.A. ,,Drumuri Strășeni”, S.A. ,,Drumuri Orhei”, S.A. ,,Drumuri Râșcani”, pentru întreprinderea măsurilor comune în vederea eliminării deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate;

2.1. Ministerului Economiei și Infrastructurii, Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, Agenției Servicii Publice, Agenției Naționale Transport Auto, Întreprinderii de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor, S.A. ,,Drumuri Criuleni”, S.A. ,,Drumuri Soroca”, S.A. ,,Drumuri Edineț”, S.A. ,,Drumuri Ialoveni”, S.A. ,,Drumuri Căușeni”, S.A. ,,Drumuri Strășeni”, S.A. ,,Drumuri Orhei”, S.A. ,,Drumuri Râșcani”, pentru întreprinderea măsurilor comune în vederea eliminării deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate;

2.1. Ministerului Economiei și Infrastructurii, Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, Agenției Servicii Publice, Agenției Naționale Transport Auto, Întreprinderii de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor, S.A. ,,Drumuri Criuleni”, S.A. ,,Drumuri Soroca”, S.A. ,,Drumuri Edineț”, S.A. ,,Drumuri Ialoveni”, S.A. ,,Drumuri Căușeni”, S.A. ,,Drumuri Strășeni”, S.A. ,,Drumuri Orhei”, S.A. ,,Drumuri Râșcani”, pentru întreprinderea măsurilor comune în vederea eliminării deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate;

2.1. Ministerului Economiei și Infrastructurii, Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, Agenției Servicii Publice, Agenției Naționale Transport Auto, Întreprinderii de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor, S.A. ,,Drumuri Criuleni”, S.A. ,,Drumuri Soroca”, S.A. ,,Drumuri Edineț”, S.A. ,,Drumuri Ialoveni”, S.A. ,,Drumuri Căușeni”, S.A. ,,Drumuri Strășeni”, S.A. ,,Drumuri Orhei”, S.A. ,,Drumuri Râșcani”, pentru întreprinderea măsurilor comune în vederea eliminării deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate;

2.1. Ministerului Economiei și Infrastructurii, Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, Agenției Servicii Publice, Agenției Naționale Transport Auto, Întreprinderii de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor, S.A. ,,Drumuri Criuleni”, S.A. ,,Drumuri Soroca”, S.A. ,,Drumuri Edineț”, S.A. ,,Drumuri Ialoveni”, S.A. ,,Drumuri Căușeni”, S.A. ,,Drumuri Strășeni”, S.A. ,,Drumuri Orhei”, S.A. ,,Drumuri Râșcani”, pentru întreprinderea măsurilor comune în vederea eliminării deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate;

2.1. Ministerului Economiei și Infrastructurii, Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, Agenției Servicii Publice, Agenției Naționale Transport Auto, Întreprinderii de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor, S.A. ,,Drumuri Criuleni”, S.A. ,,Drumuri Soroca”, S.A. ,,Drumuri Edineț”, S.A. ,,Drumuri Ialoveni”, S.A. ,,Drumuri Căușeni”, S.A. ,,Drumuri Strășeni”, S.A. ,,Drumuri Orhei”, S.A. ,,Drumuri Râșcani”, pentru întreprinderea măsurilor comune în vederea eliminării deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate;

2.1. Ministerului Economiei și Infrastructurii, Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, Agenției Servicii Publice, Agenției Naționale Transport Auto, Întreprinderii de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor, S.A. ,,Drumuri Criuleni”, S.A. ,,Drumuri Soroca”, S.A. ,,Drumuri Edineț”, S.A. ,,Drumuri Ialoveni”, S.A. ,,Drumuri Căușeni”, S.A. ,,Drumuri Strășeni”, S.A. ,,Drumuri Orhei”, S.A. ,,Drumuri Râșcani”, pentru întreprinderea măsurilor comune în vederea eliminării deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate;

2.1. Ministerului Economiei și Infrastructurii, Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, Agenției Servicii Publice, Agenției Naționale Transport Auto, Întreprinderii de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor, S.A. ,,Drumuri Criuleni”, S.A. ,,Drumuri Soroca”, S.A. ,,Drumuri Edineț”, S.A. ,,Drumuri Ialoveni”, S.A. ,,Drumuri Căușeni”, S.A. ,,Drumuri Strășeni”, S.A. ,,Drumuri Orhei”, S.A. ,,Drumuri Râșcani”, pentru întreprinderea măsurilor comune în vederea eliminării deficiențelor constatate și implementarea recomandărilor înaintate;

2.4. Cancelariei de Stat, pentru luare de atitudine și examinarea situațiilor constatate, cu întreprinderea măsurilor ce se impun;