Acasă / Publicaţii / Hotărâri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 14 din 23 aprilie 2021 cu privire la Raportul auditului conformității asupra utilizării resurselor financiare publice alocate Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în perioada 2018-2020

Numar 122-128 din data de 2021-04-23 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 0

Misiunea de audit public extern a fost efectuată în temeiul art.31 alin.(3) și alin.(6), art.32 din Legea nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20211 și cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit2, având drept scop evaluarea conformității utilizării resurselor financiare publice alocate Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în perioada 2018-2020.
Examinând rezultatele misiunii de audit realizate, precum și explicațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezentate la ședința publică, Curtea de Conturi:

A CONSTATAT:
neasigurarea implementării unui sistem de control intern managerial eficient de către conducerea Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, precum și aplicarea neconformă, în unele cazuri, a prevederilor cadrului normativ au determinat carențe în administrarea patrimoniului public și în utilizarea mijloacelor alocate din bugetul de stat, care se exprimă prin: nevalorificarea pe deplin, în anul 2018, a resurselor destinate pentru întreținerea instituției, din cauza tergiversării procedurii de reamplasare a entității într-un sediu nou; efectuarea unor cheltuieli cu nerespectarea principiului eficienței în procesul de delegare a personalului; achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor cu unele abateri de la cadrul legal în domeniul achizițiilor publice, inclusiv divizarea unei achiziții publice, prin încheierea a două contracte separate, fiind create premise pentru favorizarea unui ofertant concret; admiterea unor achiziții cu nerespectarea principiului transparenței; efectuarea neregulamentară a unor cheltuieli de reparații aferente unor suprafețe și părți ale edificiului ce nu aparțin entității; neînregistrarea cadastrală a spațiilor aflate în gestiune.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.62 din 10.12.2020 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2021”.
2 ISSAI 100, ISSAI 400 și ISSAI 4000, aprobate pentru aplicare prin Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.

Recomandari (0)

Cerinte (0)