Acasă / Publicaţii / Hotărâri şi Rapoarte
Hotărârea nr.5 din 25 februarie 2021 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale unității administrativ-teritoriale orașul Nisporeni încheiate la 31 decembrie 2019

Numar 8-95 din data de 2021-02-25 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 4

Misiunea de audit a fost efectuată în temeiul art.31 alin.(2) și alin.(6), art.32 din Legea nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programele activității de audit ale Curții de Conturi pe anii 2020 și, respectiv, 20211 și cu Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI, pus în aplicare de Curtea de Conturi2.
Auditul a avut drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că rapoartele financiare ale unității administrativ-teritoriale orașul Nisporeni încheiate la 31 decembrie 2019 nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative, cauzate de fraude sau erori, cu emiterea unei opinii.

1 Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2020, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.77 din 27.12.2019; Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2021, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.62 din 10.12.2020.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.

Recomandari (4)

2.6.1. examinarea în şedinţa Consiliului orășenesc Nisporeni a rezultatelor auditului, cu audierea persoanelor responsabile referitor la faptele descrise în Raportul de audit și cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a deficienţelor constatate

2.6.2. implementarea unui sistem de control intern managerial viabil, asigurând identificarea proceselor operaţionale de bază și descrierea acestora

2.6.3. inventarierea şi contabilizarea conformă a patrimoniului public local (terenuri, fond forestier, apartamente și încăperi izolate neprivazitate, infrastructura tehnico-edilitară a sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare etc.)

2.6.4. administrarea conformă a fondului forestier, prin exercitarea controlului sistematic al schimbărilor calitative şi cantitative în amenajamentele silvice

Cerinte (0)