Acasă / Publicaţii / Hotărâri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 73 din 22 decembrie 2020 privind Raportul auditului conformității achizițiilor publice în cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și la unele entități din subordine

Numar 22-32 din data de 2020-12-22 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 19

Misiunea de audit public extern a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20201, având drept scop evaluarea conformității achizițiilor publice în cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și la unele entități din subordine, precum și la alte părți implicate, prin prisma realizării de către acestea a atribuțiilor și responsabilităților la toate etapele.
Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate cu Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI, pus în aplicare de Curtea de Conturi2.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.77 din 27.12.2019 „Privind aprobarea Programului activității de audit pe anul 2020”(cu modificările ulterioare).
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.

Recomandari (19)

2.4.1. în vederea prevenirii erorilor și fraudelor în domeniul de achiziții publice, asigurarea revizuirii și elaborării cadrului normativ, prin introducerea măsurilor de răspundere disciplinară/civilă/contravențională/penală

2.4.2. acceptarea obiectivelor de cheltuieli capitale spre finanțare din bugetul de stat, acestea urmând a fi corelate cu documentele de planificare strategică, în corespundere cu reglementările stabilite, precum și însoțite de fundamentările corespunzătoare

2.4.3. aprobarea unor reglementări exhaustive, în scopul asigurării unui sistem și unui proces decizional eficient și transparent al achizițiilor de valoare mică, cu obligativitatea desfășurării acestora prin SIA RSAP MTender în termene rezonabile

2.4.4. introducerea unor reglementări prin care inițierea achiziției să fie justificată de autoritatea contractantă/grupul de lucru, în documentația de achiziție, în funcție de includerea acesteia în planul de achiziții publice, în anunțul de intenție și/sau al situației excepționale

2.5. pentru informare și asigurarea verificării desfășurării regulamentare a activității de întreprinzător de către persoanele fizice care au efectuat livrări către Școala de tip internat pentru copii orfani și copii rămași fără îngrijirea părinților din or. Ceadâr-Lunga, precum și a plenitudinii declarării și achitării obligațiunilor fiscale de către acestea

2.6. pentru verificarea conformității documentației, volumelor și calității lucrărilor efectuate la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din mun. Chișinău, Universitatea de Stat din Comrat și la Școala de tip internat pentru copii orfani si copii rămași fără îngrijirea părinților din or. Ceadâr-Lunga, indicate în Raportul de audit

2.7. pentru informare și examinarea în şedinţa Colegiului ministerului a rezultatelor auditului, cu audierea şefilor subdiviziunilor și instituțiilor din subordine, menţionate în Raportul de audit, referitor la faptele descrise în acesta, remedierea deficienţelor constatate şi implementarea recomandărilor înaintate de audit

1.1. elaborarea şi asigurarea realizării unui plan de măsuri pentru lichidarea încălcărilor şi neajunsurilor constatate

1.2. implementarea proceselor operaționale şi procedurilor eficiente de control intern, care să asigure conformitatea întregului proces de efectuare a achizițiilor publice la toate etapele de executare a lucrărilor capitale (pct.4.1.)

1.3. evaluarea riscurilor de fraudă în sistemul de achiziții, cu introducerea unor criterii de detectare și prevenire a acestora, în vederea administrării finanțelor publice în conformitate cu principiile bunei guvernări (pct.4.1.; pct.4.2.)

1.4. planificarea achizițiilor publice și documentarea conformă a necesităților privind calitatea și cantitatea bunurilor, lucrărilor și serviciilor, inclusiv la: - serviciile de formare continuă: justificarea costurilor estimative în funcție de planul-cadru de instruire şi perfecționare, norma de ore pentru o grupă, necesitatea materiei prime şi a materialelor instructive, costul serviciilor necesare de întreținere a cursurilor de perfecționare (pct.4.1.); - investiții capitale: să se țină cont de necesitățile actualizate privind finisarea lucrărilor de construcție, reconstrucție sau reparații capitale începute anterior; să nu includă în propunerile anuale de buget necesitățile autorităților publice care nu sunt însoțite de devizele de cheltuieli, evaluările tehnice şi financiare ale fiecărui obiectiv, precum şi de estimările cheltuielilor anuale şi termenele de executare a lucrărilor (pct.4.1.); - alimente și servicii de alimentare: justificarea costurilor estimative financiare prin calcule bazate pe norme naturale de consum şi reieșind din limitele alocațiilor aprobate (pct.4.1.)

1.5. asigurarea corelării și ajustării planului de achiziţii la bugetul aprobat/precizat (pct.4.1.)

1.6. desemnarea conformă a grupului de lucru pentru achiziții și stabilirea atribuțiilor concrete membrilor acestuia (inclusiv pentru achiziții de valoare mică și monitorizarea respectării clauzelor contractuale), cu evaluarea proceselor de organizare și desfășurare a activității grupului de lucru și de desemnare a câștigătorilor (pct.4.2.)

1.7. revizuirea cadrului normativ intern aferent achiziției de manuale în scopul divizării ei în 2 proceduri distincte: 1) achiziția dreptului de autor asupra manualelor pe perioada de valabilitate a curiculei școlare, și 2) achiziția serviciilor de tipărire a manualelor (pct.4.2.)

1.8. asigurarea transparenței procesului decizional al achizițiilor de valoare mică prin aprobarea unor reglementări exhaustive, unice pentru toate instituțiile din subordine și la autogestiune, privind obligativitatea de desfășurare a achizițiilor de valoare mică prin SIA „RSAP” MTender, inclusiv cu oferirea unui termen mai mare de desfășurare a achizițiilor incluse în planul de achiziţii anual, prin plasarea acestora în sistem (pct.4.2.)

1.9. elaborarea unor reglementări interne prin care inițierea unei achiziții să fie justificată în documentația de achiziție de către autoritatea contractantă/grupul de lucru în funcție de includerea acesteia în planul de achiziții publice/anunțuri de intenție/etc. (pct.4.1.)

1.10. asigurarea elaborării corecte a documentelor de licitație, cu includerea tuturor lucrărilor necesare pentru evitarea efectuării unor achiziții adăugătoare (de lucrări, servicii proiectare/autor etc.) (pct.4.2.)

1.11. instituirea procedurilor de control prin care să excludă divizarea achizițiilor publice, iar cazurile admise să fie susținute cu justificări documentate, care ar asigura că divizarea acestora nu va afecta transparența și concurența (pct.4.2.)

1.12. asigurarea monitorizării și controlului asupra executării contractelor de achiziții publice, cu desemnarea persoanelor responsabile, precum și asupra calculării penalităților în cazul depășirii termenului de livrare de către operatorii economici (pct.4.3.)

Cerinte (0)