Acasă / Publicaţii / Hotărâri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 82 din 28 decembrie 2020 pentru aprobarea Raportului auditului performanței „În ce mod activitățile realizate pentru crearea/elaborarea, implementarea și gestionarea sistemelor informaționale în sectorul public contribuie la utilizarea eficientă a resurselor alocate în acest scop?”

Numar 13-20 din data de 2020-12-28 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 89

Misiunea de audit a fost realizată în temeiul Legii nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programele activității de audit pe anii 2019 și 20201, având ca scop colectarea datelor și informațiilor pertinente și exhaustive pentru susținerea constatărilor și concluziilor de audit privind progresele înregistrate în implementarea SI, a riscurilor și vulnerabilităților ce pot afecta buna gestiune a resurselor financiare utilizate pentru crearea/elaborarea, implementarea și gestionarea SI în sectorul public, inclusiv prin prisma cadrului normativ și instituțional, cu determinarea oportunităților de îmbunătățire în vederea asigurării/maximizării beneficiilor digitalizării proceselor în sectorul public.
Sfera misiunii a cuprins acțiunile realizate în anii 2018-2020 (noiembrie) de autoritățile și instituțiile publice autonome, ministere și instituțiile din subordinea acestora, precum și cele din sfera lor de competență, după caz, fiind colectate probe ce vizează și alte perioade relevante auditului.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.100 din 29.12.2018 „Cu privire la aprobarea Programului activității de audit pe anul 2019”, cu modificările ulterioare, și Hotărârea Curții de Conturi nr.77 din 27.12.2019 „Cu privire la aprobarea Programului activității de audit pe anul 2020”, cu modificările ulterioare.

Recomandari (89)

2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

response:
Scris. ASP din 20.04.2021 nr. 01/3826: Cu referire la Hotărârea Curţii de Conturi nr.82/2020, informăm că aceasta nu conţine recomandări pentru Agenţia Servicii Publice şi nu este nominalizată în anexa nr.l la Raportul de audit, pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportui de auc.it.

2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

response:
Scris.AGE nr.3004-268 din 22.04.2021: Întru asigurarea implementării recomandărilor înaintate de Curtea de Conturi, a fost elaborat un Plan de acțiuni care conține activități în acest sens, termeni de realizare, subdiviziuni responsabile și indicatori de monitorizare.

RO_7996_338-21_AGE.pdf

2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

2.4. pentru implementarea recomandărilor expuse în Raportul de audit

1. să elaboreze și să înainteze, în modul stabilit, propunerile de ajustare, completare a cadrului normativ aferent creării și funcționării, gestionării resurselor și sistemelor informaționale din sectorul public, în scopul asigurării eliminării neajunsurilor constatate de audit și consolidării reglementărilor în domeniul TIC, inclusiv prin: definirea și clasificarea Sistemelor informaționale, a produselor informatice implementate în sectorul public; definirea noțiunilor de Sistem Informațional Integrat, modul/subsistem, portal, pilotare, reinginerie; reglementarea clară a modului de elaborare/aprobare a conceptelor și a altor documente necesare, inclusiv pentru sistemele informaționale integrate, cu elaborarea modelelor de documente aferente, etc. (subpct.3.1.1; 3.2.1)

1. să elaboreze și să înainteze, în modul stabilit, propunerile de ajustare, completare a cadrului normativ aferent creării și funcționării, gestionării resurselor și sistemelor informaționale din sectorul public, în scopul asigurării eliminării neajunsurilor constatate de audit și consolidării reglementărilor în domeniul TIC, inclusiv prin: definirea și clasificarea Sistemelor informaționale, a produselor informatice implementate în sectorul public; definirea noțiunilor de Sistem Informațional Integrat, modul/subsistem, portal, pilotare, reinginerie; reglementarea clară a modului de elaborare/aprobare a conceptelor și a altor documente necesare, inclusiv pentru sistemele informaționale integrate, cu elaborarea modelelor de documente aferente, etc. (subpct.3.1.1; 3.2.1)

response:
Scris.AGE nr.3004-268 din 22.04.2021: În privința implementării acestei recomandări sunt valabile informațiile expuse supra, referitoare la implementarea recomandării din Hotărârea Curții de Conturi nr.81/24.12.2020 (pct.2), în partea ce ține de elaborarea proiectului Codului tehnologiei informației în sectorul public și a proiectului hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea cadrului normativ metodologic privind crearea, administrarea, mentenanța, dezvoltarea și scoaterea din exploatare a sistemelor informaționale de stat.

RO_7996_338-21_AGE.pdf

5. în comun cu Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică, să consolideze cadrul normativ și metodologic cu prevederi/instrucțiuni clare privind modul de luare în evidență a livrabilelor TI, care au constituit obiectul, rezultatul achiziției sau primirii cu titlul gratuit în cadrul proiectelor, în scopul excluderii abordării neuniforme în procesul de contabilizare a SI și asigurării unei evidențe uniforme în acest sens (subpct.3.2.3; 3.2.1);

response:
Scris.AGE nr.3004-268 din 22.04.2021: Una din acțiunile prevăzute la acest capitol în Planul de acțiuni privind implementarea recomandărilor înaintate de către Curtea de Conturi este înaintarea solicitărilor către Ministerul Finanțelor privind acordarea suportului metodologic pentru efectuarea înregistrărilor contabile de formare și ulterior transmitere, cu titlu gratuit, către primării a costurilor de formare a livrabilelor TI. În scopul asigurării unei evidențe uniforme a livrabilelor, în contextul implementării Proiectului „Modernizarea Serviciilor Guvernamentale”, AGE la 04.02.2021 prin Scrisoarea nr.3004-091 a solicitat de la Ministerul Finanțelor suportul metodologic pentru efectuarea înregistrărilor contabile de formare și ulterior transmitere cu titlu gratuit către primării a costurilor de formare a Centrelor Unificate de Prestare a Serviciilor, răspuns fiind oferit de minister la 18.03.3021 (Scrisoarea nr.12/3-4/47) (Anexa 4 Solicitarea AGE nr.3004-091 din 04.02.2021; Anexa 5 Răspunsul Ministerului Finanțelor nr.12/3-4/47 din 18.03.3021).

RO_7996_338-21_AGE.pdf

6. în comun cu Instituția Publică Centrul Tehnologii Informaționale în Finanțe, să organizeze instruiri pentru autoritățile și instituțiile publice referitor la modul de aplicare a cadrului normativ și celui metodologic în procesul de contabilizare a serviciilor TI, sistemelor informaționale și altor produse informatice, în scopul asigurării abordării uniforme a acestora și evitării admiterii carențelor expuse în prezentul Raport (subpct.3.2.3; 3.2.1)

response:
Scris.CTIF nr.29/311 din 09.02.2021: Asigurarea incheierii Contractului de prestare a serviciilor de instruire pentru specialiștii in domeniul finantelor publice si auditorii interni din sectorul public, pentru anul 2021, intre Ministerul Finantelor și I.P. „CTIF”; 2. Includerea in cadrul Planului cursurilor de instruire pentru anul 2021, organizate de catre I.P. „CTIF”, a instruirilor referitor la modul de aplicare a cadrului normativ si celui metodologic in procesul de contabilizare a serviciilor TI, sistemelor informationale și altor produse informatice, cu aprobarea acestuia de catre Ministerul Finantelor; 3. Organizarea cursurilor de instruire conform Contractului incheiat si Planului aprobat. Scris.AGE nr.3004-268 din 22.04.2021: AGE este în plin proces de aplicare a Hotărârii Guvernului nr.544/2019, începând cu coordonarea bugetelor destinate TIC, planurilor generale de achiziții TIC și nemijlocit a achizițiilor individuale ale autorităților/instituțiilor publice, indiferent de sursele de finanțare. Totodată, în privința implementării acestei recomandări sunt valabile informațiile expuse supra, referitoare la implementarea recomandării din Hotărârea Curții de Conturi nr.81/24.12.2020 (pct.5). Ca urmare a evaluării unui ciclu deplin, în aplicarea Metodologiei de coordonare a achizițiilor TIC, AGE și-a propus să prezente Guvernului, la necesitate, măsuri concrete de îmbunătățire a acestei Metodologiei, inclusiv ținând cont de deficiențele descrise în Raport de audit extern.

RO_7945_149-21_CTIF.pdf
RO_7996_338-21_AGE.pdf

7. în comun cu Instituția publică „Agenția de Guvernare Electronică” și Agenția Achiziții Publice, să propună Guvernului măsuri concrete de îmbunătățire a Metodologiei de coordonare a achizițiilor în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor (în contextul evaluării modului de implementare a Hotărârii Guvernului nr.544/2019), ținând cont de deficiențele descrise în prezentul Raport de audit, prin stabilirea unui mecanism eficient de monitorizare, coordonare și control al procesului de creare/elaborare și implementare, dezvoltare a sistemelor informaționale în cadrul proiectelor de colaborare cu partenerii externi (subpct.3.1.3)

8. în comun cu instituțiile medicale care utilizează Sistemul Informațional de Asistență Medicală Spitalicească, să reexamineze modul de implementare a Sistemului respectiv, prin prisma asigurării eficienței resurselor financiare utilizate, precum și a sustenabilității acestuia, cu întreprinderea măsurilor concrete în acest sens (subpct.3.2.2)

10. în comun cu Cancelaria de Stat: să stabilească setul minim de indicatori ai performanței la prestarea serviciilor de menținere, administrare și dezvoltare a sistemelor și resurselor informaționale de stat pentru entitățile desemnate responsabile prin Hotărârile Guvernului, inclusiv STISC, CTIF, precum și a mecanismelor de monitorizare și evaluare a acestora (subpct.3.2.2 )

response:
Scris.AGE nr.3004-268 din 22.04.2021: Prin Hotărârea Guvernului nr.822 din 11.11.2020 au fost aprobate acțiunile necesare a fi întreprinse ca urmare a inventarierii resurselor și sistemelor informaționale de stat existente. De asemenea, prin actul normativ în cauză, Hotărârea Guvernului nr.414/2018 „Cu privire la măsurile de consolidare a centrelor de date în sectorul public și de raționalizare a administrării sistemelor informaționale de stat” a fost completată cu Regulamentul privind administrarea tehnică și menținerea resurselor și sistemelor informaționale de stat (conform anexei nr.5). La Capitolul III, Regulamentul în cauză conține Lista exhaustivă a activităților minime privind administrarea tehnică a unui SI realizate de către administratorul tehnic (STISC), la solicitarea posesorului, pentru asigurarea bunei funcționări a SI, inclusiv configurarea şi raportarea la solicitare a indicatorilor de performanță.

RO_7996_338-21_AGE.pdf

11. în comun cu Cancelaria de Stat: să examineze situațiile constatate de audit referitor preluarea în administrare și menținere tehnică a sistemelor informaționale de la instituțiile și autoritățile publice în cazul deținerii de către acestea doar a dreptului de utilizare asupra softului, cu determinarea soluției optime în acest sens și înaintarea propunerilor de rigoare în modul stabilit (subpct.3.2.2)

response:
Scris.AGE nr.3004-268 din 22.04.2021: Agenția monitorizează ca în căitul de sarcini pentru dezvoltarea SI, care în mod obligatoriu se coordonează cu AGE (HG nr. 544/2019), în cazul achizițiilor cu dezvoltare de soft, să fie inclusă obligatoriu cerința ca autoritățile/instituțiile publice să intre în posesia codului sursă al platformei/SI implementate, întru deținerea dreptului de proprietate asupra softului, pentru a nu avea ulterior dependență de furnizorul aplicației în a achiziționa servicii de mentenanță/dezvoltare.

RO_7996_338-21_AGE.pdf

12. să examineze modul de implementare și utilizare a Sistemului Informațional de Gestionare și Emitere a Actelor Permisive (SIGEAP) de către registratorii acestuia, cu identificarea soluțiilor de îmbunătățire și asigurare a funcționalității Sistemului, după caz, înaintând propunerile corespunzătoare (subpct.3.2.4)

response:
Scris.AGE nr.3004-268 din 22.04.2021: Până la etapa curentă au fost realizate următoarele acțiuni: - Sistemul Informațional Automatizat de Gestionare și Eliberare a Actelor permisive a fost complet transferat către Agenția de Guvernare Electronică, atât din punct de vedere juridic, cât și tehnologic; - a fost desemnat Project Managerul responsabil de ținerea și dezvoltarea sistemului, care cooperează cu compania de dezvoltare a SI și utilizatorii sistemului; - au fost înlăturate toate problemele raportate de utilizatori. Totodată, conform Planului de acțiuni privind implementarea recomandărilor, până la finele anului, a fost preconizată monitorizarea și evaluarea modului de implementare și utilizare a SIA GEAP de către registratori, cu identificarea și prezentarea, după caz, a propunerilor de îmbunătățire a funcționalității lui.

RO_7996_338-21_AGE.pdf

13. să instituie un mecanism eficient de monitorizare și control al modului de aplicare a prevederilor legale la crearea, implementarea și gestionarea sistemelor informaționale în sectorul public, în scopul eficientizării resurselor utilizate în acest sens, precum și evidența eficientă a resurselor și sistemelor informaționale în sectorul public (subpct.3.2.7)

response:
Scris.AGE nr.3004-268 din 22.04.2021: În partea ce ține de crearea SI de stat, în conformitate cu: - art.23 alin.(2) din Legea nr.467/2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat; - pct.3 din Hotărârea Guvernului nr.562/2006 cu privire la crearea sistemelor și resurselor informaționale automatizate de stat; - pct.22 din Hotărârea Guvernului nr.414/2018 cu privire la măsurile de consolidare a centrelor de date în sectorul public și de raționalizare a administrării sistemelor informaționale de stat, a fost stabilită pentru toate autoritățile/instituțiile publice din sistemul administrativ al Guvernului și pentru întreprinderile de stat obligația de a coordona cu Agentia de Guvernare Electronică crearea și dezvoltarea infrastructuri, resurselor și sistemelor informaționale de stat, indiferent de sursele de finanțare, precum și a coordona în prealabil concepțiile sistemelor și resurselor informaționale automatizate de stat.

RO_7996_338-21_AGE.pdf

9. în comun cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne, posesori ai Sistemelor informaționale ce gestionează resursele umane în domeniile respective, să examineze și să determine soluția optimă, după caz, cu întreprinderea măsurile necesare în vederea interconectării SI gestionate cu Sistemul Informațional „Registrul Electronic al Angajaților”, în scopul evitării dublării eforturilor/datelor și eficientizării activităților realizate (subpct. 3.2.10)

response:
Scris.MAI nr.14/2018 din 21.04.2021: Registrul Electronic al Angajaților nu are capacitatea de a asigura interacțiunea cu programele REA și ,,Colaborator", datorită faptului că, sistemul este în proces de dezvoltare. Problema referitor la necesitatea conexiunii sau ne-conexiunii sistemului ,,Colaborator" al MAI la platforma M-Connect, se află în proces de analiză.

RO_8000_335-21_MAI.pdf

4. să examineze cazurile de nefuncționare/neutilizare a Sistemelor Informaționale din posesie/deținute din perspectiva cost-eficienței și asigurării durabilității lor, cu înaintarea propunerilor/luarea deciziilor corespunzătoare în acest sens (subpct.3.2.4)

response:
Scris.MAI nr.14/2018 din 21.04.2021: În cadrul realizării activităților aferente executării contractului de achiziție încheiat la 08.12.2016 cu compania ,,Bass-systems" SRL, privind implementarea sistemului informațional de gestiune a semnalărilor parvenite la poliție, s-au elaborat sub-modulele ,,Legitimări", ,,Semnalari" si ,,Evenimente"accesibile la https://185.108.182.94:11006/login. De asemenea s-a inițiat procedura privind elaborarea și aprobarea proiectelor Regulamentului și Conceptului SIA respective, care vor permite operaționalizarea sistemului de către beneficiarii MAI (IGP, BMA, IGSU; SPIA, IMO). Actualmenle functionalul din posesia IGSU este preluat totalmente de către Serviciul National Unic pentru apelurile de urgenta. In context, IGSU, de comun cu STI. conform ordinului nr. 110/2021, au creat grup de lucru, care are sarcina de a identifica solutii eficiente privind utilizarea SIA al IGSU. sau de creare a unei platforme pe baza acestui sistem, care ar raspunde la necesitatile stringente ale MAI. Pe parcursul trimestrului au fost initiate actiuni pentru reactivarea procesului de ajustare a lucrarilor de dezvoltare a SI ImServ. in adresa dezvoltatorului fiind expediate mai multe demersuri referitor la actualizarea Planului de management al proiectuiui. care, din cauza COVID-19. la ( solicitarea dezvoltatorului. au fost amînate. Proiectul raportului cu referire la analiza XData a fost elaborat de STI si transmis spre coordonare/ajustare membrilor Grupului de lucru la 22.03.2021. cu propunerea de a iniția intocmirea actelor de casare pe motivul că, bunul nematerial este uzat complet si moral invechit, dar și a Fost reflectat in evidenta contabila la cheltuieli privind amortizarea activelor nemateriale. reiesind din durata de functionare utila a acestuia. Motiv serveste faptul ca. conform datelor de evidența contabila. Platforma de integrare SIA XData este reflectata in evidenta contului 317 - Active nemateriale (baze de date, programe/softuri) la costul initial de procurare in valoare de 762060.00 lei. in baza contractului de achizitie nr. 08/14 din 13.01.2014. incheiat intre STI si SRR ”DC WEBSOFT. cu achitare din contul mijloacelor bugetului de stat. Potrivit Hotararii Guvernului nr. 338 din 21.03.2003 cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe și activelor nemateriale, precum si a ordinului Ministeralui Finantelor nr. 216 din 28.12.2016 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile in sistemul bugetar si a Normelor metodologiee privind evidenta cotabila si raportarea financiara in sistemul bugetar. in perioada 2015-2019, SIA XData a fost reflectat in evidenta contabila la cheltuieli privind amortizarea activelor nemateriale (contul 232000/392000) la suma totală de 762060.00 lei. reieșind din durata de functionare utila a acestuia (Codul activului 22/000002000; Denumirea activului – Programe informatice; Durata de functionare – 5 ani) Avand in vedere că activul dat se raporteaza la mijloacele fixe, precum si ca prevederile pct. 4 din Hotararea Guvernului nr. 500 din 12.05.1998 despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, permite casarea bunurilor pe motivul uzat complet și moral invechit, STI ar putea întocmi actele de casare in acest sens la acumularea de documente care ar exclude gradul de vinovatie al persoanelor cu funcții de raspundere. Pornind de la cele menționate, precum si luâand in consideratie recomandarea Curtii de Conturi ” In ce mod activitățile realizate pentru crearea/elaborarea, implementarea si gestionarea sistemelor informationale in sectorul public contribuie la utilizarea eficientă a resurselor alocate in acest scop? ”, cit și principiile de activitate reglernentate de prevederile actelor normative in vigoare se constata: 1. utilizarea ineficienta a banilor publici (Sistemul nefiind implementat definitiv si operationalizat). dat fiind faptul că achizitia nu și-a rascumparat valoarea investita nemaivorbind de plus valoarea care urma a fi adusa: 2. lipsa de analiza a riscurilor, nefiind luat in calcul contextul (circumstantele): 3. lipsa de măsuri/acțiuni de reconfigurare, ajustare a SIA XData la alte situații, care să asigure durabilitatea sistemului.

RO_8000_335-21_MAI.pdf

4. să examineze cazurile de nefuncționare/neutilizare a Sistemelor Informaționale din posesie/deținute din perspectiva cost-eficienței și asigurării durabilității lor, cu înaintarea propunerilor/luarea deciziilor corespunzătoare în acest sens (subpct.3.2.4)

4. să examineze cazurile de nefuncționare/neutilizare a Sistemelor Informaționale din posesie/deținute din perspectiva cost-eficienței și asigurării durabilității lor, cu înaintarea propunerilor/luarea deciziilor corespunzătoare în acest sens (subpct.3.2.4)

response:
Scris.SV nr.28/2-5559 din 23.04.2021: SI „Asycuda World” versiunea veche 4.0.0 şi SI NCTS versiunea 4, urmează a fi casate, din motivul că sistemele informaţionale, nu sunt compatibile cu versiunile actualizate a modulelor sistemelor informationale. In acest sens, Serviciul Vamal a obţinut autorizarea Ministerului Finanţelor, în temeiul Hotărârii Guvemului nr. 500 din 12.05.1998 despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, pentru csarea sistemelor informationale.

RO_8004_348-21_SV.pdf

4. să examineze cazurile de nefuncționare/neutilizare a Sistemelor Informaționale din posesie/deținute din perspectiva cost-eficienței și asigurării durabilității lor, cu înaintarea propunerilor/luarea deciziilor corespunzătoare în acest sens (subpct.3.2.4)

response:
Scris.ASD nr.03-33/2408 din 23.04.2021: Prin solicitările nr.03-33/4679 din 17.09.2020, nr.03-33/545 din 04.02.2021 și 03-33/1725 din 30.03.2021, ÎS,,ASD" a solicitat repetat MEI, ca organ central de specialitate al administrației publice, competent în elaborarea și actualizarea normelor juridice, tehnice și standardelor, precum și implementării tehnologiilor moderne, suportul în procesul de elaborare a actelor nromative și legislative (regulamentul și Conceptul tehnic) în vederea punerii în aplicare a SIAS Vinieta fie, propunerea recomandărilor/soluțiilor ce ar facilita procesul de punere în funcțiune a SIAS Vinieta. În conformitate cu prevederile alin.(1) art.11 din Legea nr.467 din 21.11.2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat, ,,Resursele informaționale de stat constituie un complex integrat al resurselor informaționale reprezentate sub formă de bănci de date a căror creare și utilizare țin de competența autorităților și instituțiilor publice" or ÎS ,,ASD" este întreprindere de stat și își exercită funcțiile pe principii de gestiune economică și autonomie financiară.

RO_8001_339-21_ASD.pdf

4. să examineze cazurile de nefuncționare/neutilizare a Sistemelor Informaționale din posesie/deținute din perspectiva cost-eficienței și asigurării durabilității lor, cu înaintarea propunerilor/luarea deciziilor corespunzătoare în acest sens (subpct.3.2.4)

response:
Scris.AGE nr.3004-268 din 22.04.2021: Conform Planului de acțiuni privind implementarea recomandărilor, până la finele lunii aprilie curent a fost preconizată clarificarea oportunității utilizării sistemelor informaționale neutilizate de AGE (e-CNAM; SI Registrul Digital; E-Trafic). În acest sens, persoanele responsabile de sisteme respective au prezentat argumentări privind necesitatea: (i) casării SI, având în vede că în prezent nu se utilizează, iar șanse de revitalizare practic nu sunt; (ii) informării Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, în calitate de destinatar al aplicației e-CNAM, despre decizia de casare, în scopul examinării preluării acesteia, în caz de necesitate. La 22.04.2021 în adresa CNAM a fost remisă Notificarea nr.3004-267 privind intenția de casare și preluare a SI e-CNAM (Anexa 3 Scrisoarea AGE către CNAM). În luna mai, urmează ca aceste decizii să fie documentate corespunzător și înaintate către Fondator (Cancelaria de Stat) și/sau Consiliul instituției, pentru a fi realizate.

RO_7996_338-21_AGE.pdf

4. să examineze cazurile de nefuncționare/neutilizare a Sistemelor Informaționale din posesie/deținute din perspectiva cost-eficienței și asigurării durabilității lor, cu înaintarea propunerilor/luarea deciziilor corespunzătoare în acest sens (subpct.3.2.4)

4. să examineze cazurile de nefuncționare/neutilizare a Sistemelor Informaționale din posesie/deținute din perspectiva cost-eficienței și asigurării durabilității lor, cu înaintarea propunerilor/luarea deciziilor corespunzătoare în acest sens (subpct.3.2.4)

4. să examineze cazurile de nefuncționare/neutilizare a Sistemelor Informaționale din posesie/deținute din perspectiva cost-eficienței și asigurării durabilității lor, cu înaintarea propunerilor/luarea deciziilor corespunzătoare în acest sens (subpct.3.2.4)

4. să examineze cazurile de nefuncționare/neutilizare a Sistemelor Informaționale din posesie/deținute din perspectiva cost-eficienței și asigurării durabilității lor, cu înaintarea propunerilor/luarea deciziilor corespunzătoare în acest sens (subpct.3.2.4)

2. să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune (subpct 3.2.7)

response:
Scris.ARFC nr.36/01-05/193 din 31.03.2021: Întru asigurarea implementării cerințelor și recomandărilor expuse in Raportul de audit menționat, prin scrisoarea de referință nr. 36/01-06/179 din 24 martie anul curent, s-a solicitat Ministerului Finanțelor îndrumarea privind modul de înregistrare in evidența contabila a sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, in contextul in care unele dintre SI respective sunt administrate atât de ÎS INGEOCAD, in care ARFC exercita funcția de fondator, cit și de alte entități publice responsabile, care urmare a acțiunilor de reforma a administrației publice centrale au fost transmise/ au fuzionat cu alte instituții (Îs Cadastru, IS IPOT). De asemenea, prin Ordinul Directorului general al Agenției Relații Funciare și Cadastru cu privire la predarea-primirea activelor nemateriale nr. 14 din 18.03.2021, a fost transmis SI „Geoportalul tematic http://moldova-map.md/” (infrastructura software și informaționala necesara pentru funcționarea acestuia) in modul stabilit, de la balanța ÎS INGEOCAD la balanța Agenției Relații Funciare și Cadastru, conform actului de predare-primire.

RO_7968_292-21_ARFC.pdf

2. să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune (subpct 3.2.7)

2. să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune (subpct 3.2.7)

2. să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune (subpct 3.2.7)

2. să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune (subpct 3.2.7)

2. să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune (subpct 3.2.7)

2. să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune (subpct 3.2.7)

response:
Scris. CEC din 22.04.2021 nr. CEC-8/3858: Specialiştii din DTIGLE sunt în proces de revizuire a cadrului normativ rele vant, inclusiv cu referire la Sistemul Integrat de Management al Calităţii şi Securităţii informaţiei (SR EN ISO 9001:2015 şi SR ISO /CEl 27001:2013)

RO_8002_340-21_CEC.pdf

2. să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune (subpct 3.2.7)

2. să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune (subpct 3.2.7)

2. să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune (subpct 3.2.7)

2. să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune (subpct 3.2.7)

2. să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune (subpct 3.2.7)

response:
Scris. CNAM din 22.04.2021 nr. 01-03/993: In scopul creării unui ansamblu de resurse şi tehnologii informaţionale de mijloace tehnice de program şi metodologii, aflate în interconexiune şi destinate să asigure evidenţa persoanelor asigurate şi neasigurate, evidenţa persoanelor înregistrate la medicul de familie, evidenţa primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală achitate etc, cât şi punerea la dispoziţia tuturor părţilor interesate a informaţiei cu privire la domeniul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, a fost elaborat şi transmis spre reavizare (prin Scrisoarea CNAM nr. 01- 02/147 din 26.01.2021) proiectul hotărârii Guvemului cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informaţional integrat „Asigurarea Obligatorie de Asistenţă Medicală”. Conceptul Sistemului informaţional integrat „Asigurarea Obligatorie de Asistenţă Medicală” va avea următoarele contururi funcţionale: - persoane asigurate; - prestatori servicii medicale; - prestatori servicii farmaceutice; - administrare şi gestionare fonduri; - administrare şi suport; -raportare.

RO_8003_341-21_CNAM.pdf

2. să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune (subpct 3.2.7)

2. să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune (subpct 3.2.7)

2. să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune (subpct 3.2.7)

2. să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune (subpct 3.2.7)

response:
Scris.ISM nr.119 din 24.03.2021: La data de 10 septembrie 2020, prin HG nr.681, a fost aprobat Conceptul Sistemului Informațional automatizat ,,Registrul electronic al angajaților" pentru sectorul bugetar cu punerea lui în aplicare începând cu 01 ianuarie 2021 pentru Ministerul Finanțelor și instituțiile subordonate sau în care are calitatea de fondator, MSMPS, CNAS și CNAM, începând cu 01 iulie 2021 Registrul va fi utilizat de către toate autoritățile publice. În condițiile respective, dispare necesitatea elaborării Registrului mixt al angajaților Inspectoratului, totodată se reduce povara financiară la bugetul de stat. La Momentul actual ISM nu dispune de registrul electronic al dosarelor de cercetare a accidentelor de muncă, dosarele sunt întocmite pe hârtie și păstrate în arhiva Inspectoratului împreună cu registrul de înregistrare a accidentelor comunicate. În scopul elaborării unui registru electronic al accidentelor de muncă se planifică elaborarea conceptului, determinarea costului, sursei de finanțare și selectarea companiei pentru elaborarea softului respectiv. Se prevede ca pe parcursul anului 2021 să se elaboreze conceptul Sistemului automatizat Registrul de evidență a dosarelor de cercetare a accidentelor de muncă, asigurarea suportului financiar.

RO_7947_286-21_ISM.pdf

2. să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune (subpct 3.2.7)

response:
Scris.AGE nr.3004-268 din 22.04.2021: În privința implementării acestei recomandări sunt valabile informațiile expuse supra, referitoare la implementarea recomandării din Hotărârea Curții de Conturi nr.81/24.12.2020 (pct.1), în partea ce ține de elaborarea proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional „Registrul resurselor și sistemelor informaționale de stat” și a Regulamentului privind modul de ținere a Registrului resurselor și sistemelor informaționale de stat (număr unic 63/CS/AGE/2021).

RO_7996_338-21_AGE.pdf

2. să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune (subpct 3.2.7)

response:
Scris.MAI nr.14/2018 din 21.04.2021: Proiectul Conceptului și Regulamentului privind organizarea și funcționarea Sistemului informațional automatizat ,,Evidența semnalărilor și evenimentelor" al MAI, elaborat de STI, conține referințe clare pe domeniul tehnic, însă, după caz, poate fi necesară ajustarea acestuia din punct de vedere al reglementărilor funcționale și operaționale, ce țin de competența beneficiarilor acestui soft aplicativ. În acest context, la 07.04.2021, a fost organizată o ședință de lucru pe lîngă secretarul general al ministerului, cu participarea reprezentanților Serviciului Tehnologii Informaționale, IGP și Direcției politici în domeniul ordinii și securității publice a MAI, în cadrul căreia s-a decis continuarea promovării proiectelor respective pentru aporbare prin HG de către Direcția politici în domeniul ordinii și securității publice a MAI. La 20.04.2021, în cadrul ședinței comune, întrunite de către secretarul general al MAI, la care au participat reprezentanții DMI (SRU, SFA), STI, DPPÎ și DAMEP, s-au pus în discuție problemele referitor la realizarea recomandării în cauză. S-a decis elaborarea de către DMI, în comun cu DPPÎ și STI a proiectului Regulamentului privind administrarea și gestionarea sistemului ,,Colaborator". În anul 2020, STI a elaborat proiectul de Lege cu privire la SIA de evidență a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvîrșit contravenții care a fost adoptată la 11.09.2020, cu nr.185/2020. Ulterior, Direcția politici în domeniul ordinii și securității publice a MAI, a elaborat remis spre avizare proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat de evidneță a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții și a Regulamentului cu privire la evidența unică a contravențiilor, a cauzelor contravenționale și a persoanelor care au săvârșit contravenții, care prin scrisoarea nr.37/600 din 24.02.2021, conform indicației Cancelariei de Stat a fost expediat către AGE. AGE a susținut inițierea procedurii de promovare a proiectului prenotat. La 25 martie 2021, proiectul nominalizat nr.unic 95/MAI/2021) a fost discutat în cadrul ședinței secretarilor generali ai ministerelor și luată decizia pentru remiterea la avizare externă, expertizare anticorupție și juridică. Conform procesului-verbal nr.9 din 25.03.2021, proiectul a fost exclus din agendă și restituit pentru elaborarea Analizei Impactului și consultarea prealabilă a acestuia cu Ministerul Finanțelor, în conformitate cu prevederile pct.3 subpct.2) și pct.11 subpct.21) lit.b) din Metodologia de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de cate normative, aprobată prin HG nr.23/2019. MAI, la 18.03.2021, prin scrisoarea cu nr.37/1245, a solicitat MF expunerea asupra oportunității sau inoportunității efectuării analizei impactului asupra proiectelor menționate. În anul 2020, STI al MAI a asigurat elaborarea și adoptarea Legii nr.148/2020 cu privire la modificarea Legii nr.216/2003 cu privire la Sistemul informațional integral automatizat de evidență a infracțiunilor, a cauzelor penale și a persoanelor care au săvârșit infracțiuni. Drept urmare, STI a elaborat proiectul HG privind modificarea HG nr.633/2007 și nr.328/2012, care conform deciziei luate în ședința secretarilor generali ai ministerelor din 25.02.2021, de către Cancelaria de Stat, prin scr. nr.18-23-65-1395 din 26.02.2021, a fost remis autorităților interesate spre avizare, expertizele juridică și anticorupție. La etapa actuală, proiectul se află în proces de avizare externă.

RO_8000_335-21_MAI.pdf

2. să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune (subpct 3.2.7)

2. să revadă, după caz, să elaboreze, să ajusteze/consolideze și să înainteze spre aprobare cadrul normativ (concept, regulament) pentru reglementarea creării și funcționării resurselor și sistemelor informaționale din posesie/gestiune (subpct 3.2.7)

3. să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI (subpct.3.2.3)

response:
Scris.ARFC nr.36/01-05/193 din 31.03.2021: Întru asigurarea implementării cerințelor și recomandărilor expuse in Raportul de audit menționat, prin scrisoarea de referință nr. 36/01-06/179 din 24 martie anul curent, s-a solicitat Ministerului Finanțelor îndrumarea privind modul de înregistrare in evidența contabila a sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, in contextul in care unele dintre SI respective sunt administrate atât de ÎS INGEOCAD, in care ARFC exercita funcția de fondator, cit și de alte entități publice responsabile, care urmare a acțiunilor de reforma a administrației publice centrale au fost transmise/ au fuzionat cu alte instituții (Îs Cadastru, IS IPOT). De asemenea, prin Ordinul Directorului general al Agenției Relații Funciare și Cadastru cu privire la predarea-primirea activelor nemateriale nr. 14 din 18.03.2021, a fost transmis SI „Geoportalul tematic http://moldova-map.md/” (infrastructura software și informaționala necesara pentru funcționarea acestuia) in modul stabilit, de la balanța ÎS INGEOCAD la balanța Agenției Relații Funciare și Cadastru, conform actului de predare-primire.

RO_7968_292-21_ARFC.pdf

3. să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI (subpct.3.2.3)

response:
Scris.ANAS nr.01/618 din 08.04.2021: Sistemul Informațional ,,Ajutor material" a fost înregistrat în evidența contabilă, în modul stabilit de legislație. La data de 22.03.2021, a fost aprobat Regulamentul privind organizarea și funcționarea SI ,,Ajutor material".

RO_7997_318-21_ANAS.pdf

3. să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI (subpct.3.2.3)

3. să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI (subpct.3.2.3)

3. să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI (subpct.3.2.3)

3. să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI (subpct.3.2.3)

3. să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI (subpct.3.2.3)

3. să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI (subpct.3.2.3)

response:
Scris. CEC din 22.04.2021 nr. CEC-8/3858: 1. În lipsa unei metodologii clare în procesul de contabilizare a sistemelor informaţionale, inclusiv a defenirii unor termeni, CEC s-a adresat Mintsterului Finanţelor (nr.CEC-8/3824 din 14.04,2021) pentru explicarea modului de luare la evidenţă a activelor nemateriale (softuri). Urmare a răspunsului, entitatea va asigura în registrarea în evidenţa contabilă în modul stabilit a sistemelor informaţionale. 2. Costul softurilor, incîusiv al modulelor/subsistemelor, elaborate/implementate şi transmis e cu titlu gratuit entităţii de reprezentanţa parteneriior externi în cadrul proiectelor PNUD a fost confirmat în baza Actului de primire-predare din 29,03.2021.

RO_8002_340-21_CEC.pdf

3. să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI (subpct.3.2.3)

3. să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI (subpct.3.2.3)

3. să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI (subpct.3.2.3)

3. să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI (subpct.3.2.3)

3. să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI (subpct.3.2.3)

3. să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI (subpct.3.2.3)

response:
Scris.IMSP_Dermatologie nr.66 din 11.02.2021: In scopul îmbunătățirii implementării Programului National de prevenire și control HIV/SIDA si ITS, in baza Dispoziției Ministerului Sănătății, Muncii si Protecției Sociale, nr.527-d din 16.11.2018 “Cu privire la Transferarea produsului de program SIME ITS de la Agenția Națională pentru Sănătate Publica la IMSP Spitalul Dermatologie si Maladii Comunicabile”, Agenția pentru Sănătate Publica a transmis la balanța IMSP SDMC, in temeiul facturii fiscale seria nr. EA004454843 din 09.02.2021, Programa SIME ITS, in valoare de 383 946,00 lei. Produsul a fost luat la evidenta contabilă in fișa de evidență nr. 01 din 09.02.2021.

RO_7944_136-21_IMSP_dermatologie.pdf

3. să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI (subpct.3.2.3)

3. să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI (subpct.3.2.3)

3. să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI (subpct.3.2.3)

response:
Scris.AGE nr.3004-268 din 22.04.2021: În legătură cu preluarea de către Agenția de Guvernare Electronică a calității de posesor al Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIA GEAP) (a se vedea în acest sens Hotărârea Guvernului nr.913/2020 pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului), a fost asigurată: (i) perfectarea și semnarea actelor de transmitere/punere în funcțiune a sistemului informațional; (ii) înregistrarea în evidența contabilă a SIA GEAP, în baza documentelor primare (Anexa 2 SIA GEAP).

RO_7996_338-21_AGE.pdf

3. să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI (subpct.3.2.3)

response:
Scris.MAI nr.14/2018 din 21.04.2021: La 20.04.2021, în cadrul ședinței comune, întrunite de către secretarul general al MAI, la care au participat reprezentanții DMI (SRU, SFA), STI, DPPÎ și DAMEP, s-au pus în discuție problemele referitor la realizarea recomandării în cauză. S-a decis: desemnarea persoanei de către STI, care va evalua costul estimativ al sistemului informaționale ,,Colaborator"; elaborarea de către DMI în comun cu DPPÎ a proiectului Regulamentului privind administrarea și gestionarea acestui sistem, precum și argumentarea necesității referitor la ne/conexiunea sistemului la alte registre informaționale (RSP, RSUD).

RO_8000_335-21_MAI.pdf

3. să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI (subpct.3.2.3)

3. să asigure înregistrarea în evidența contabilă, în modul stabilit, a resurselor și sistemelor informaționale de stat din posesie și gestiune, la necesitate, consultând Ministerul Finanțelor, în vederea asigurării integrității patrimoniului TIC în sectorul public, precum și eficientizării cheltuielilor utilizate pentru crearea, implementarea și gestionarea SI (subpct.3.2.3)

Cerinte (0)