Acasă / Publicaţii / Hotărâri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 59 din 04 decembrie 2020 cu privire la Raportul auditului asupra conformității procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială orașul Sângerei

Numar 22-32 din data de 2020-12-04 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 7

Misiunea de audit a fost efectuată în temeiul art.31 alin.(3) și alin.(6), art.32 din Legea nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20201 și cu Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI, pus în aplicare de Curtea de Conturi2.
Auditul a avut drept scop evaluarea conformității gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către entitatea auditată, în raport cu criteriile regulamentare de ordin legal.

1 Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2020, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.77 din 27.12.2019.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.

Recomandari (7)

2.6. pentru verificarea volumului lucrărilor efectuate la reconstrucția și modernizarea sistemului de iluminat stradal din or. Sângerei (9 contracte) în sumă de 5,97 mil.lei;

2.8.1. examinarea în şedinţa Consiliului orășenesc Sângerei a rezultatelor auditului, cu audierea persoanelor responsabile referitor la faptele descrise în Raportul de audit şi cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a deficienţelor constatate;

2.8.2. implementarea recomandărilor auditului indicate în Raportul auditului conformității procesului bugetar și gestionării patrimoniului public de către unitatea administrativ-teritorială orașul Sângerei.

1. Să asigure eliminarea deficiențelor indicate în prezentul Raport de audit;

2. Să implementeze proceduri de control intern managerial menite să asigure realizarea conformă a următoarelor procese operaționale: a) planificarea veniturilor și cheltuielilor bugetare, documentarea și argumentarea estimărilor pentru baza impozabilă și cheltuielile bugetare (pct.4.1.); b) utilizarea conform destinației a transferurilor din bugetul de stat (pct.4.2.); c) respectarea cadrului legal în vigoare în procesul de achiziție a bunurilor (pct.4.3.); d) efectuarea cheltuielilor prin numerar (pct.4.4.); e) acordarea premiilor cu respectarea actelor normative în vigoare (pct.4.5.); f) casarea mijloacelor fixe în baza deciziei CO Sângerei (pct.4.6.);

3. Să asigure delimitarea expresă a responsabilităților fiecărui membru al grupului de lucru pentru achiziții publice, reieșind din cerințele cadrului legislativ și normativ față de autoritatea contractantă (pct.4.3.);

4. Să asigure înregistrarea conformă a patrimoniului proprietate publică la organele cadastrale și în evidența contabilă a Primăriei or. Sângerei (pct. 4.7.).

Cerinte (0)