Acasă / Publicaţii / Hotărâri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 54 din 25 noiembrie 2020 cu privire la Raportul auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială orașul Ialoveni

Numar 360-371 din data de 2020-11-25 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 16

Misiunea de audit a fost efectuată în temeiul art.31 alin.(3) și alin.(6), art.32 din Legea nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20201 și cu Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI puse în aplicare de Curtea de Conturi2.
Auditul a avut drept scop evaluarea conformității gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către entitatea auditată, în raport cu criteriile regulamentare de ordin legal.

1 Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2020, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.77 din 27.12.2019.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.

Recomandari (16)

2.7.1. examinarea în şedinţa Consiliului local Ialoveni a rezultatelor auditului, cu audierea persoanelor responsabile referitor la faptele descrise în Raportul de audit şi cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a deficienţelor constatate

response:
Scris.Primăria_Ialoveni nr.288 din 24.03.2021: A fost examinata in cadrul Consiliului orășenesc Ialoveni si a fost aprobata Decizia nr. 01/13 din 26.02.2021 si planul de acțiuni privind implementarea recomandărilor Hotărârii Curții de Conturi a Republicii Moldova nr. 54 din 25.11.2020.

RO_7956_289-21_Ialoveni.pdf

2.7.2. implementarea recomandărilor auditului indicate în Raportul auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială orașul Ialoveni în anul 2019

response:
Scris.Primăria_Ialoveni nr.288 din 24.03.2021: Actualmente se implementează recomandările auditului.

RO_7956_289-21_Ialoveni.pdf

2.7.3. instituirea unor proceduri de control intern menite să asigure planificarea, realizarea procedurilor de achiziție și adjudecare a contractelor în baza principiului legal de aplicare a valorii estimate cumulative a tuturor obiectelor/loturilor din componența bunurilor, serviciilor și lucrărilor

response:
Scris.Primăria_Ialoveni nr.288 din 24.03.2021: A fost elaborată si aprobata Dispoziția nr. 124 din 19.03.2021 Си privire la instituirea grupului de lucru pentru implementarea sistemului de control intern; Dispoziția nr. 125 din 22.03.2021 Си privire la aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea sistemului de control intern managerial în cadrul Primăriei orașului Ialoveni; Instituirea funcției de auditor intern principal, prin Decizia 01/04 din 26.02.2021 Си privire la aprobarea statului de personal al Primariei orasului Ialoveni. A fost întocmit raportul anual privind Controlul Intern Managerial pentru anul 2020 si Declarația de răspundere manageriala.

RO_7956_289-21_Ialoveni.pdf

1. eliminarea neconformităților indicate în prezentul Raport de audit

2. implementarea CIM privind elaborarea, aprobarea și monitorizarea proceselor operaționale ce țin de elaborarea și fundamentarea prognozei bugetare pe toate tipurile de venituri și cheltuieli, cu indicarea corespunzătoare a responsabilităților

response:
Scris.Primăria_Ialoveni nr.288 din 24.03.2021: A fost elaborată si aprobata Dispoziția nr. 124 din 19.03.2021 Си privire la instituirea grupului de lucru pentru implementarea sistemului de control intern; Dispoziția nr. 125 din 22.03.2021 Си privire la aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea sistemului de control intern managerial în cadrul Primăriei orașului Ialoveni; Instituirea funcției de auditor intern principal, prin Decizia 01/04 din 26.02.2021 Си privire la aprobarea statului de personal al Primariei orasului Ialoveni. A fost întocmit raportul anual privind Controlul Intern Managerial pentru anul 2020 si Declarația de răspundere manageriala.

RO_7956_289-21_Ialoveni.pdf

3. inventarierea tuturor notificărilor și obiectelor de comerț, asigurând evidența unităților comerciale pe tipuri de activitate și condiții speciale de autorizare, cu întocmirea unei bazei de date care ar conține informații necesare calculării și urmăririi achitării taxei locale respective, precum și identificarea notificărilor al căror termen de valabilitate urmează să expire (a expirat) etc.

response:
Scris.Primăria_Ialoveni nr.288 din 24.03.2021: Actualmente se efectuează inventarierea tuturor modificărilor și obiectelor de comerț.

RO_7956_289-21_Ialoveni.pdf

4. revizuirea contractelor privind arenda/chiria bunurilor publice, cu ajustarea acestora la prevederile regulamentare în vigoare și luarea măsurilor în vederea înlăturării iregularităților constatate de audit în acest domeniu (inclusiv în privința veniturilor neacumulate)

response:
Scris.Primăria_Ialoveni nr.288 din 24.03.2021: Actualmente se efectuează Revizuirea contractelor privind arenda/chiria bunurilor publice.

RO_7956_289-21_Ialoveni.pdf

5. stabilirea, calcularea și încasarea, conform prevederilor legale, plății pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor și obiectivelor private

response:
Scris.Primăria_Ialoveni nr.288 din 24.03.2021: Actualmente se efectuează Inventarierea tuturor terenurilor proprietate publica aferente întreprinderilor si obiectivelor private, ulterior se va calcula si incasa, conform prevederilor legale, plata pentru folosirea terenurilor.

RO_7956_289-21_Ialoveni.pdf

6. identificarea tuturor bunurilor imobiliare (inclusiv a terenurilor și construcțiilor nefinisate), neevaluate în scopuri fiscale, cu informarea ASP, pentru evaluarea acestora, inclusiv a celor transmise în arendă/locațiune/folosință/gestiune economică, cu asigurarea înregistrării conforme a contractelor respective

7. stabilirea redevenței la nivelul uzurii anuale a infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și transferul redevenței în Fondul de dezvoltare

8. inventarierea, evaluarea, delimitarea drepturilor de proprietate după domeniu și contabilizarea conformă a patrimoniului public local, inclusiv a celui transmis în gestiunea entităților fondate

response:
Scris.Primăria_Ialoveni nr.288 din 24.03.2021: A fost încheiat Acordul de colaborare IP ’’Agenția Servicii Publice,, si Autoritatea Publica Locala a orașului Ialoveni, raionului Ialoveni, privind activitățile aferente implementării Acordului de finanțare dintre Republica Moldova si Asociația Internațională pentru Dezvoltare in vederea realizării Proiectului de înregistrare si evaluare funciara, încheiat in data de 17.09.2018. A fost emisa Dispoziția nr 116 din 09.03.2021 Си privire la desemnarea reprezentanților in comisia de delimitare.

RO_7956_289-21_Ialoveni.pdf

9. implementarea unui sistem de control intern managerial viabil, asigurând identificarea și descrierea proceselor operaționale de bază

response:
Scris.Primăria_Ialoveni nr.288 din 24.03.2021: A fost elaborată si aprobata Dispoziția nr. 124 din 19.03.2021 Си privire la instituirea grupului de lucru pentru implementarea sistemului de control intern; Dispoziția nr. 125 din 22.03.2021 Си privire la aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea sistemului de control intern managerial in cadrul Primăriei orașului Ialoveni; Instituirea funcției de auditor intern principal, prin Decizia 01/04 din 26.02.2021 Си privire la aprobarea statului de personal al Primăriei orașului Ialoveni.

RO_7956_289-21_Ialoveni.pdf

10. aprobarea unui plan pe termen mediu privind asigurarea efectuării acțiunilor necesare pentru înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobiliare (inclusiv a terenurilor)

response:
Scris.Primăria_Ialoveni nr.288 din 24.03.2021: Actualmente se elaborează planul pe termen mediu privind asigurarea efectuării acțiunilor necesare pentru înregistrarea in Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobiliare.

RO_7956_289-21_Ialoveni.pdf

11. acordarea ajutoarelor bănești populației din sursele bugetului local în baza unor criterii de calificare a situațiilor de dificultate socială, asigurând elaborarea și aprobarea actelor normative aferente

response:
Scris.Primăria_Ialoveni nr.288 din 24.03.2021: Actualmente se elaborează regulament privind utilizarea mijloacelor fondului de rezerva al orașului Ialoveni (in redacție noua), cu identificarea criterii lor de calificare a situațiilor de dificultate sociala.

RO_7956_289-21_Ialoveni.pdf

12. implementarea procedurilor de control intern care vor asigura economicitatea, eficiența, transparența, legalitatea și regularitatea în procesul achizițiilor publice, inclusiv la: planificarea achizițiilor (planuri anuale/trimestriale), achizițiile publice de valoare mică, raportarea achizițiilor, monitorizarea îndeplinirii prevederilor contractuale etc.

response:
Scris.Primăria_Ialoveni nr.288 din 24.03.2021: A fost elaborată si aprobata Dispoziția nr.124 din 19.03.2021 Cu privire la instituirea grupului de lucru pentru implementarea sistemului de control intern; Dispoziția nr. 125 din 22.03.2021 Сu privire la aprobarea Planului de acțiuni privind implementarea sistemului de control intern managerial in cadrul Primăriei orașului Ialoveni; Instituirea funcției de auditor intern principal, prin Decizia 01/04 din 26.02.2021 Си privire la aprobarea statului de personal al Primăriei orașului Ialoveni. A fost elaborat si întocmit Planul anual de achiziții.

RO_7956_289-21_Ialoveni.pdf

13. elaborarea și aprobarea unor mecanisme clare și măsuri (cu indicarea unor termene concrete) de constituire a ACC, cu transmiterea regulamentară la balanța acestora a blocurilor de locuințe (cu excepția apartamentelor neprivatizate) și delimitarea terenurilor aferente blocurilor de locuit de cele de uz comun

response:
Scris.Primăria_Ialoveni nr.288 din 24.03.2021: Actualmente se elaboreaza mecanisme clare si masuri de constituire a ACC.

RO_7956_289-21_Ialoveni.pdf

Cerinte (0)