Acasă / Publicaţii / Hotărâri şi Rapoarte
Hotărârea nr.22 din 24 iunie 2020 cu privire la Raportul auditului conformității asupra executării bugetului și gestionării patrimoniului public de către Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare a mun. Chișinău pe anii 2018-2019

Numar 180-187 din data de 2020-06-24 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 13

Misiunea de audit public extern a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20201 și Standardelor Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit2, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile asupra legalității și regularității modului de utilizare a fondurilor publice aflate în gestiunea Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare a mun. Chișinău, prin prisma acțiunilor și rezultatelor aferente anilor bugetari 2018-2019. Examinând Raportul de audit, Curtea de Conturi

A CONSTATAT:

ineficiența sistemului de control intern managerial, implementat în cadrul Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare (în continuare – DGLCA), nu asigură în măsură deplină respectarea prevederilor cadrului normativ în vigoare și, implicit, utilizarea eficientă a resurselor bugetare.
Principalele abateri și iregularități admise în procesul bugetar și în gestiunea patrimoniului public de către DGLCA în anii 2018-2019 se rezumă la:
  • rapoartele financiare, întocmite pentru anii 2018 și 2019, nu prezintă o imagine fidelă a situațiilor financiare aferente activității DGLCA, ca urmare a lipsei unei reacții adecvate și prompte a reprezentanților AAPL din mun. Chișinău și a conducerii DGLCA la rezultatele misiunilor de audit precedente ale CCRM;
  • la executarea cheltuielilor bugetare, responsabilii din cadrul entității auditate au admis abateri de la prevederile cadrului normativ în vigoare, neasigurând economicitatea și eficiența utilizării banului public. Îndeosebi se menționează situația precară din cadrul procesului de achiziționare a bunurilor, lucrărilor și serviciilor, sistemul de control intern managerial neasigurând în măsură deplină publicitatea și transparența procedurilor de achiziții publice, dar și tratamentul egal, imparțial și nediscriminatoriu în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici;
  • planificarea și finanțarea întreprinderilor municipale din subordine s-a efectuat fără respectarea clasificației economice a cheltuielilor și fără asigurarea utilizării conform destinației a mijloacelor financiare alocate în acest sens.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.77 din 27.12.2019 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2020”.
2 ISSAI 100, ISSAI 400 și ISSAI 4000, aprobate pentru aplicare prin Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.

Recomandari (13)

2.1. pentru informare și se cere remedierea deficiențelor constatate și implementarea integrală a recomandărilor cuprinse în Raportul de audit

1. De comun cu Direcția Generală Finanțe a mun. Chișinău să planifice și să execute bugetul DGLCA în strictă conformitate cu prevederile clasificației economice a cheltuielilor bugetare, asigurând alocarea mijloacelor bugetare pentru investiții capitale în Întreprinderile municipale (procurarea, reconstrucția, reparația capitală a mijloacelor fixe) prin intermediul Primăriei municipiului Chișinău (Direcției management financiar)

2. Să asigure inventarierea regulamentară a spațiilor locative și nelocative (inclusiv a executării deciziilor CMC privind transmiterea în proprietatea municipiului a spațiilor locative și nelocative în contul terenurilor alocate), precum și a patrimoniului investit în entitățile fondate, determinând domeniului de proprietate din care fac parte, cu înregistrarea ulterioară a acestora în evidența contabilă

3. Să asigure restabilirea în evidența contabilă a DGLCA a investițiilor efectuate în perioadele anterioare în ÎM, cu transmiterea conformă a acestora Primăriei municipiului Chișinău (Direcției management financiar) pentru majorarea investițiilor municipiului Chișinău în ÎM fondate

4. Să determine persoanele responsabile de deficiențele identificate, asigurând eliminarea deficiențelor și tragerea persoanelor responsabile la răspundere conform cadrului legal existent.

2.1. pentru informare și se cere remedierea deficiențelor constatate și implementarea integrală a recomandărilor cuprinse în Raportul de audit

1. De comun cu Direcția Generală Finanțe a mun. Chișinău să planifice și să execute bugetul DGLCA în strictă conformitate cu prevederile clasificației economice a cheltuielilor bugetare, asigurând alocarea mijloacelor bugetare pentru investiții capitale în Întreprinderile municipale (procurarea, reconstrucția, reparația capitală a mijloacelor fixe) prin intermediul Primăriei municipiului Chișinău (Direcției management financiar)

2. Să asigure inventarierea regulamentară a spațiilor locative și nelocative (inclusiv a executării deciziilor CMC privind transmiterea în proprietatea municipiului a spațiilor locative și nelocative în contul terenurilor alocate), precum și a patrimoniului investit în entitățile fondate, determinând domeniului de proprietate din care fac parte, cu înregistrarea ulterioară a acestora în evidența contabilă

3. Să asigure restabilirea în evidența contabilă a DGLCA a investițiilor efectuate în perioadele anterioare în ÎM, cu transmiterea conformă a acestora Primăriei municipiului Chișinău (Direcției management financiar) pentru majorarea investițiilor municipiului Chișinău în ÎM fondate

4. Să determine persoanele responsabile de deficiențele identificate, asigurând eliminarea deficiențelor și tragerea persoanelor responsabile la răspundere conform cadrului legal existent.

2.1. pentru informare și se cere remedierea deficiențelor constatate și implementarea integrală a recomandărilor cuprinse în Raportul de audit

5. inițierea/revizuirea descrierii narative și grafice a proceselor operaționale aferente gestionării veniturilor și cheltuielilor bugetare (în special, în domeniul achizițiilor publice, amenajării și salubrizării teritoriului mun. Chișinău), în vederea identificării și evaluării riscurilor aferente proceselor respective, impunerii unor activități de control mai stricte pentru neadmiterea abaterilor de la prevederile cadrului normativ în vigoare

6. Revizuirea cadrului normativ intern aferent salarizării personalului DGLCA, în vederea reglementării clare și concise a noțiunii de „jubileu”, dar și a modului de calculare a plăților aferente ,,premiilor cu prilejul jubileelor”.

Cerinte (0)