Acasă / Publicaţii / Hotărâri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 4 din 30 ianuarie 2020 cu privire la Raportul auditului performanței privind realizarea Programului național de combatere a hepatitei

Numar 44-45 din data de 2020-01-30 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 21

Misiunea de audit a fost efectuată în temeiul art.31 alin.(4) și alin.(6), art.32 din Legea nr. 260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pentru anul 20191, cu Standardele Internaționale de Audit aplicate de Curtea de Conturi2, Manualul de audit al performanței3, cadrul de reglementare intern, precum și cu bunele practici în domeniu.
Auditul a avut drept scop evaluarea implementării Programului național de combatere a hepatitei și a impactului obținut asupra sănătății publice centrate pe pacient, a riscurilor și vulnerabilităților care pot afecta realizarea indicatorilor scontați, cu determinarea posibilităților de îmbunătățire.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.100 din 21.12.2018 „Cu privire la aprobarea Programului activității de audit pe anul 2019”, cu modificările și completările ulterioare.
3 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”; Manualul de audit al performanței, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.54 din 05.12.2016.
3 Manualul de audit al performanței Curții de Conturi, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.54 din 05.12.2016.

Recomandari (21)

2.3 spre examinare, conform competențelor, în vederea respectării regimului juridic al conflictului de interese (pct. 4.1.8 din Raportul de audit);

response:
Scris. ANI nr.04-18/1485 din 23.04.2020: Inspectoratul de Integritate al Autorităţii Naţionale de Integritate vă informează că, în baza sesizării Dvs. şi ţinând cont de pct. 2.3 din Hotărîrea nr. 4 din 30.01.2020 cu privire la Raportul auditului performanţei privind realizarea Programului naţional de combatere a hepatitei, la 11.03.2020, în privinţa dlui Alexandru Nastas, vicedirector medical al IMSP Spitalul Raional Anenii-Noi, a fost iniţiat controlul respectării regimului juridic al conflictelor de interese. Rezultatele controlului vor fi publicate pe pagina oficială a Autorităţii în reteaua Internet1.

RO_7246_HCC_4 ANI nr.333-20.pdf

2.1.1. implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit, cu determinarea acțiunilor concrete în vederea înlăturării carențelor şi neregulilor constatate, precum şi pentru stabilirea termenelor şi persoanelor responsabile de îndeplinirea acestora;

2.1.2. informarea instituțiilor medicale implicate în procesul de realizare a Programului național de combatere a hepatitei referitor la rezultatele auditului, cu înaintarea cerințelor privind implementarea recomandărilor cuprinse în Raportul de audit;

1.1 elaborarea unei baze de date la nivel național cu punerea în aplicare a Registrului național (electronic) pentru evidența morbidității şi a bolnavilor cu hepatite virale (pct. 4.1.1);

response:
Scris. MSMPS nr.04/3055 din 09.06.2020: Regulamentul sanitar privind suplimentele alimentare.

1.2 desfășurarea acțiunilor privind realizarea screening-ului la nivel național (pct. 4.1.7, 4.4);

response:
Scris. MSMPS nr.04/3055 din 09.06.2020: În scopul realizării screening-ului, pentru populația generală și pentru contigentele de risc sporit de infectare, cu excepția persoanelor de pînă la 25 ani (pentru că ei au fost vaccinați contra Hep.B), comisia de specialitate a înaintat pentru achiziție centralizată teste rapide de diagnostic a anticorpilor Anti HCV, teste rapide pentru antigenul HBs și teste pentru depistarea încărcăturii virale prin teste rapide de utilizare a platformelor GenExpert. Testele pentru încărcătura virală au fost recepționate de către IMSP SCBI Toma Ciorbă. Testele anti HCV, urmează să fie livrate către data de 20.08.20, iar pentru testele anti HBs, va fi procedură repetată de achiziție publică. În cadrul ședinței Consiliului de coordonare a implementării PN de combatere a hepatitelor virale pentru inițierea procedurii de testare au fost discutate aceste aspecte (se anexează Proces verbal și scrisoare cu necesitați prezentate de către IMSP SCBI Toma Ciorbă).

1.3 efectuarea diagnosticului etiologic al hepatitelor virale B, C şi D în toate unitățile teritorial-administrative de către laboratoarele specializate din instituțiile medico-sanitare de profil de orice nivel (pct. 4.1.7);

response:
Scris. MSMPS nr.04/3055 din 09.06.2020: În cadrul ședinței Consiliului de coordonare a implementării PN de combatere a hepatitelor virale a fost pusă în discuție distribuirea testelor către IMSP CS și IMSP unde sînt platformele GenExpert.

1.4 vaccinarea/imunizarea persoanelor din grupul de risc contra virusului hepatitei virale B (pct. 4.3.1).

response:
Scris. MSMPS nr.04/3055 din 09.06.2020: Vaccinarea grupurilor de risc la fel a fost pusă în discuție în cadrul ședinței Consiliului de coordonare a implementării PN de combatere a hepatitelor virale. ANSP a venit cu scrisoarea de solicitare în adresa MSMPS privind inițierea procurării vaccinului. MSMPS la data de 22.07.20 a convocat ședința Consiliului coordonator pentru stabilirea priorităților de utilizarea a mijloacelor financiare din fondul măsurilor de profilaxie al CNAM, unde a fost abordat acest subiect pentru finanțare, fapt care a fost agreat de toți. MSMPS a remis scrisoare de inițiere a licitației către CAPCS și de alocare a mijloacelor financiare în adresa CNAM. (Proces verbal se anexează, scrisori către CAPCS și CNAM se anexează).

2.1 organizarea tratamentului antiviral al hepatitelor virale cronice și cirozelor hepatice B, C şi D, (ce va include procedurile de identificare a persoanelor din grupurile de risc, de investigare și tratament, de comunicare pacient - instituție - Comisie specializată de includere în tratament etc.) (pct.4.1.2);

response:
Scris. MSMPS nr.04/3055 din 09.06.2020: MSMPS comunică că Comisia specializată pentru iniţierea tratamentului antiviral, în perioada noiembrie 2016–iulie 2020 a examinat dosarele pacienților cu hepatite cronice și ciroze hepatice virale, respectiv au fost incluși în tratamentul antiviral 21208 pacienți, din care 17318 pacienți cu HCV și 3890 pacienți cu HBV/HDV, conform tabelului 1: Tabelul 1. Pacienți incluși în tratament antiviral în perioada noiembrie 2016 – 10 iulie 2020 (abs.) Nr pacienți 2016 2017 2018 2019 2020 Total HCV 920 6664 5267 3537 930 17318 HBV/ HDV - 1064 1411 1191 224 3890 Total 920 7728 6678 4728 1154 21208 Din momentul inițierii tratamentului antiviral (noiembrie 2016 – iulie 2020) au fost semnate 28 de ordine a MSMPS cu privire la organizarea și încadrarea în tratamentul antiviral a pacienților cu hepatite virale cronice și cirozelor hepatice. Conform recomandărilor CC în cadrul ANSP a fost instituit Registrul de evidență a dosarelor depuse la Comisia Specializată pentru inițierea tratamentului antiviral și recipisa de predare-primire, prin ordinul ANSP nr. 77 din 05.02.2020. La remiterea Ordinelor de includere în tratament antiviral (anexele) la instituțiile medico-sanitare, se transmit listele pacienților ce nu au fost incluși în tratament antiviral (cu indicarea motivului și recomandărilor pentru fiecare pacient).

2.2 instituirea mecanismului de includere în tratamentul antiviral a pacienților cu hepatite și ciroze hepatice virale B, C şi D (pct. 4.1.2);

response:
Scris. MSMPS nr.04/3055 din 09.06.2020: MSMPS a instituit prin Ordinul MSMPS nr.988 din 24.06.2020 Comisia specializată pentru inițierea tratamentului antiviral a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, care este responsabil de includerea în tratamentul antiviral al pacienților cu hepatite și ciroze conform Protocoalelor Clinice Naționale.

2.3 elaborarea cerințelor privind întocmirea dosarului pacientului trimis pentru includere în tratamentul antiviral (pct. 4.1.3, 4.1.6);

response:
Scris. MSMPS nr.04/3055 din 09.06.2020: Au fost elaborate: Fișa de evidență a pacientului ce inițiază tratament antiviral pentru hepatita virală C; Fișa pacientului de monitorizare a tratamentului antiviral; Modificări la Regulamentul privind procedura de includere a pacienţilor în terapia antivirală a hepatitelor cronice şi cirozelor hepatice virale B, C, D la copii şi adulţi. Urmează a fi prezentate MSMPS pentru aprobare.

2.4 instituirea Registrului de evidență a pacienților cu hepatite și ciroze hepatice virale B, C şi D trimiși pentru includere în tratamentul antiviral (ce va conține datele din dosar, decizia de includere/respingere (cu indicarea motivului), până la crearea Registrului electronic) (pct. 4.1.4);

response:
Scris. MSMPS nr.04/3055 din 09.06.2020: Registru de evidență a pacienților cu hepatite și ciroze hepatice virale B, C şi D - elaborat (în format Excel) la IMSP Spitalul clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorba”

2.5 elaborarea formularelor tipizate de evidență statistică medicală primară și a Rapoartelor de monitorizare a tratamentului realizat și a rezultatelor acestuia (pct. 4.1.5, 4.1.6).

response:
Scris. MSMPS nr.04/3055 din 09.06.2020: Ani Incluși tratament antiviral Total incluși Finisat tratament antiviral Total tratați HCV HDV HBV HCV HDV HBV 2017 6454 330 610 6120 220 216 0 436 2018 4693 277 835 5805 4664 105 87 4856 2019 3151 239 949 4339 2731 260 105 3096 Total 15449 960 2544 18953 14629 592 416 15637 În rezultatul monitorizării tratamentului realizat s-a stabilit că în perioada noiembrie 2016–decembrie 2019 au fost incluși în tratament 18953 de pacienți, din ei la finele anului 2019 au au finisat tratamentul 15637 pacienți, conform tabelului de mai sus. Menționăm că 422 de pacienți au refuzat tratamentul antiviral. Totodată au fost înregistrate 353 cazuri de recăderi.

3. Îmbunătățirea procesului de realizare a Programului național, prin informarea, monitorizarea și evaluarea permanentă a acțiunilor planificate și desfășurate de instituțiile medicale implicate, cu înaintarea cerințelor de rigoare față de entitățile participante și elaborarea anuală a Raportului aferent (pct. 4.1, 4.3).

response:
Scris. MSMPS nr.04/3055 din 09.06.2020: Direcția politici în domeniul sănătății publice a elaborat Scrisorile de informare privind rezultatele misiunii de audit și recomandările au fost remise în adresa IMSP Spitale raionale, Spitalul Clinic , AMT, CS, ANSP (scris nr. 04/36 din 06.02.20, scris. 04/40 din 07.02.20, scris din 06.02.20 nr. 04/37). Se anexează.

4. Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, de comun cu Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate: să asigure realizarea procesului de achiziție la toate etapele, în vederea conformării stricte cu cerințele de regulamentare în vigoare privind planificarea, realizarea și executarea acestuia (pct. 4.1.9).

response:
Scris. MSMPS nr.04/3055 din 09.06.2020: DSP comunică că Procesul de achiziție are loc în baza ordinului MSMPS nr. 948 din 10 august 2018 cu privire la organizarea achizițiilor centralizate în sănătate. La moment în scopul asigurării instituțiilor medico-sanitare publice cu medicamente, dispozitive medicale și alte produse de uz medical, achiziționate centralizat, prin intermediul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate, din contul bugetului de stat și fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, inclusiv pentru realizarea Programelor Naționale și tratamentul bolilor rare, Serviciul Medicamente și Dispozitive Medicale din cadrul MSMPS, a elaborat un proiect nou de ordin privind organizarea achizițiilor centralizate, care va fi coordonat cu Ministerul Justiției, iar ulterior acesta va fi plasat în Monitorul Oficial

2.2 pentru asigurarea examinării rezultatelor auditului performanței, cu solicitarea de la responsabilii de realizarea Programului național în teritoriu a elaborării unui plan de acțiuni ce ar elimina dificultățile și problemele constatate, precum și ar favoriza accesul pacienților la serviciile de informare, screening, diagnostic, tratament etc.;

2.2 pentru asigurarea examinării rezultatelor auditului performanței, cu solicitarea de la responsabilii de realizarea Programului național în teritoriu a elaborării unui plan de acțiuni ce ar elimina dificultățile și problemele constatate, precum și ar favoriza accesul pacienților la serviciile de informare, screening, diagnostic, tratament etc.;

response:
Scris.CRU 06.03.2020 din 65-02/1-17: cu referire la acţiunile concrete întreprinse de către responsabilii din raionul Ungheni de realizarea Programului naţional de combatere a hepatitei în teritoriu şi a elaborării unui plan de acţiuni ce ar elimina dificultăţile şi problemele constatate în Raportul auditului performanţei privind realizarea Programului naţional de combatere a hepatitei, precum şi ar favoriza accesul pacienţilor la serviciile de informare, screening, diagnostic, tratament. Cu anexarea următoarelor anexe: Anexe: 1. Realizarea Programului Teritorial Ungheni de combatere a hepatitelor virale B, C, D pentru anii 2017-2021, decizia Consiliului Raional Ungheni nr. 2/8 din 10.05.2018 - 3 file; 2.vPlanul de Acţiuni privind eliminarea dificultăţilor şi problemelor constatate în Raportul auditului performanţei privind realizarea Programului naţional de combatere a hepatitei, Hotărârea nr.4 din 30 ianuarie 2020 a Curţii de Conturi a Republicii Moldova - 2 file ; 3. Răspuns la recomandările Curţii de Conturi a Republicii Moldova de la IMSP Spitalul Raional Ungheni, nr.88/d -25 din 28.02.2020 - 2 file; 4. Răspuns la recomandările Curţii de Conturi a Republicii Moldova de la IMSP Centrul de Sănătate Ungheni, nr. 164/01 -25 din 24.02.2020-2 file.

2.2 pentru asigurarea examinării rezultatelor auditului performanței, cu solicitarea de la responsabilii de realizarea Programului național în teritoriu a elaborării unui plan de acțiuni ce ar elimina dificultățile și problemele constatate, precum și ar favoriza accesul pacienților la serviciile de informare, screening, diagnostic, tratament etc.;

2.2 pentru asigurarea examinării rezultatelor auditului performanței, cu solicitarea de la responsabilii de realizarea Programului național în teritoriu a elaborării unui plan de acțiuni ce ar elimina dificultățile și problemele constatate, precum și ar favoriza accesul pacienților la serviciile de informare, screening, diagnostic, tratament etc.;

response:
Scris. nr.209 din 24.06.2020: Centrul de Sdndtate Publicd Hincești ( sub Cimislia) Vă informează că din raion prin decizia Consiliului Raional nr.09 l04 din 23.12.2016 a fost aprobat Programul teritorial de Imunizări pentru anii 2017 -2020. Prin decizia Consiliului Raional nr. 08.15 din 22.12.2017 a fost aprobat Programul teritorial de combatere a hepatitelor virale pentru anii 2017 - 2020. De către IMSP autonome, spitalul raional au fost elaborate planuri de acțiuni pentru realizarea programului teritorial de combatere a hepatitelor virale B,C gi D pentru anii 2017 -2021. SR Cimișlia si CS Cimislia dețin laboratoare acreditate. in perioada de referință laboratoarele au fost asigurate cu consumabile și reactivi necesari pentru determinarea markherilor hepatici- 100%. - incidenta prin hepatite virale B, C și D acute, la 100 de mii populație (copii/maturi; rural/urban); - 0 La finele anului 2019 se aflau la evidență in total - 920 pacienli cu hepatite cronice virale și ciroze hepatice virale, prevalența fiind de 1555,1 la 100 000 locuitori. În anul 2019 au fost depistate si luale la evidenla la medicului infeclionist 242 cazuri de hepatite virale cronice. Din totalul hepatitelor virale cronice s-au inregistrat: 1) Hepatita virală B cronică cu Delta primar depistată - 5 cazuri; 2) Hepatita virald B cronici fara Delta primar depistată - 191 cazuri; 3) Hepatita virală C cronicp primar depistata - 46 cazuri. din ei 1-copil cu HVC cronică. 4) Cazuri de Hepatite virale A in raionul Cimislia nu au fost inregistrate In spitalul raional au decedat de ciroze hepatice virale - 24 pacienți. In cadrul instituțiilor serviciul ginecologic a fost asigurat 100% cu echipament de unică folosință. in SR ponderea persoanelor din grupurile de risc sporit de infectare vaccinate contra HVB constitue -94%. Din grupa de risc au fost vaccinate 37 persoane cu vaccin contra hepatitei virale B. in scopul profilaxiei la hepatita virală A au fost vaccinate 144 persoane. Vaccinările se efectuează din 25 de cabinete pentru vaccinări amplasate in incinta IMSP. Pentru efectuarea vaccindrilor și acordarea asistenței medicale in cazul apariliei reactiilor adverse postvaccinale IMSP sunt asigurate cu materialele și instrumentariul necesar. IMSP dispun de aparataj pentru asigurarea sterilizdrii garanlate a instrumentariului și echipamentului medical. Majoritatea manipulațiilor și intervențiilor medicale se indeplinesc cu echipament de unica folosintă. Personalul din instituțiile medico-sanitare publice și private este asigurat cu echipament medical conform domeniului de activitate profesională. Pe parcursul perioadei de raportare au fost prelevate 70 probe la calitatea de a sterilizare amaterialelor de suturd și pansament, instrumentariu medical, lingerie chirurgicală. Toate au corespuns cerințelor. In cadrul raionului se efectuează monitorizarea procesului epidemic și limitarea posibilitdlilor de transmitere a agenților patogeni ai hepatitelor virale de la sursa de infecție la alte persoane. Testarea donatorilor de singe se efectuează,numai de către centrul Național de transfuzie a singelui. Hemotransfuziile se folosesc numai la indicații stricte, in cazuri argumentate, bazate pe dovezi vitale, cu permisiunea Vicedirectorului medical al spitalului raional. Spitalul raional este asigurat cu produse transfuzionale de la Centrul National de Transfuzie a Singelui. De către lucratorii medicali au fost organizate 11 seminare cu instruirea a 376 persoane .Cu populația raionului au fost petrecute 53 de prelegeri, 3629 convorbiri, emise 1 buletin sanitar privind promovarea modului sănătos de viață pentru excluderea transmiterii pe cale sexuală, habituală a hepatitelor de genezd, virală și promovarea profilaxiei specifice și nespecie, a hepatitelor virale. elaborate pliante informative cu genericul ,,Ce este hepatita virald"și,,Testează și trateazdă Hepatita", in număr total -50, repartizate in toate secțiile spitalului; A fost plasata pe pagina web a instituliei informaliei cu privire la Ziua Mondială a Hepatitei. La sedinta Consiliului de Sanatate Publica din 28.05. 2019 a fost abordata problema,, Cu privire la situatia epidemiologica prin hepatitele virale in raion.Reahzarea planului de masuri privind programul national de combatere a hepatitelor virale B,C si D pentru anli 2017-2020 in anul 2019 cu adoptarea hotaririi pentru toate institutiile vizate.

2.2 pentru asigurarea examinării rezultatelor auditului performanței, cu solicitarea de la responsabilii de realizarea Programului național în teritoriu a elaborării unui plan de acțiuni ce ar elimina dificultățile și problemele constatate, precum și ar favoriza accesul pacienților la serviciile de informare, screening, diagnostic, tratament etc.;

response:
Scris. nr.209 din 24.06.2020: Prin decizia Consiliului raional nr.08/15 din 22.12.2017 a fost aprobat: - Programul teritorial de combatere a hepatitelor virale B, C şi D pentru anii 2017-2021; - Planul de acţiuni pentru anii 2017-2021 privind implementarea Programul teritorial de eombatere a hepatitelor virale B, C şi D; - Regulamentul Consiliului de coordonare, a implementării Programului teritorial de combatere a hepatitelor virale B, C şi D; - Instituită şi aprobată componenţa nominală a Consiliului de coordonare. Tot prin decizia Consiliului raional nr.09/04 din 23.12.2016 a fost aprobat Programul teritorial de imunizări pentru anii 2017-2020. Avînd în teritoriu 4 instituţii medico-sanitate publice (Spitalul raional Cimişlia, Centrul de sănătate Cimişlia, Centrul de sănătate Gura Galbenei, Centrul de sănătate Javgur), care au elaborat planuri de acţiuni proprii pentru realizarea programului teritorial de combatere a hepatitelor, raportau periodic către Centrul de sănătate Publică Cimişlia (la moment Hînceşti). La rîndul său, Centrul de sănătate publică raporta anual către Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică. Toate rapoartele se anexează. La finele anului 2019 se aflau la evidenţă, în total 920 pacienţi cu hepatite cronice virale şi ciroze hepatice virale, din ei - 230 au beneficiat de tratament. în anul 2019 au fost depistate şi luate la evidenţă la medicul infecţionist 242 cazuri de hepatite virale cronice, din ele: - hepatita virală B cu Delta primar depistată - 5 cazuri; - hepatită virală B fără Delta primar depistată -191 cazuri; - hepatită virală C primar depistată - 46 cazuri. Hepatită virală A - nu a fost înregistrată.

5.1 estimarea necesităților și planificarea procurărilor de medicamente antivirale în baza informațiilor colectate de la IMSP teritoriale și argumentarea corespunzătoare a prioritizării procurărilor solicitate;

5.2 consolidarea procedurilor de monitorizare a modului de executare a contractelor de achiziții publice și a controlului asupra plenitudinii și integrității medicamentelor antivirale recepționate și eliberate.

Cerinte (0)