Acasă / Publicaţii / Hotărâri şi Rapoarte
Hotărârea nr.1 din 24 ianuarie 2020 cu privire la aprobarea Raportului auditului conformității încheierii și executării prevederilor Contractului de parteneriat public-privat pentru concesionarea activelor Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”

Numar 44-54 din data de 2020-01-24 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 22

Misiunea de audit a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20191 și Hotărârii Parlamentului nr.83 din 19.07.20192, având drept scop evaluarea conformității încheierii și executării prevederilor Contractului de parteneriat public-privat pentru concesionarea activelor Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”, cu emiterea unei concluzii de audit.
Activitatea de audit s-a desfășurat potrivit Standardelor Internaţionale de Audit, puse în aplicare de Curtea de Conturi la realizarea auditului public extern3, cu colectarea probelor la: Ministerul Economiei și Infrastructurii, Agenția Proprietății Publice, Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”,  SRL „Avia Invest” și alte entități responsabile/implicate, inclusiv în asigurarea demarării și executării prevederilor contractului de concesiune, precum și monitorizării gestionării eficiente a patrimoniului public.

1 Hotărârea Curţii de Conturi nr.100 din 21.12.2018 „Cu privire la aprobarea Programului activităţii de audit a Curţii de Conturi pe anul 2019”(cu modificările şi completările ulterioare).
2 Hotărârea Parlamentului nr.83 din 19.07.2019 cu privire la solicitarea auditului deetatizării proprietății publice și privatizării pentru anii 2013-2019.
3 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (22)

2.1. inclusiv prin intermediul Comisiei de monitorizare a contractului de concesiune a activelor Î.S. „Aeroportul Internațional Chișinău”, pentru examinarea rezultatelor auditului public extern, cu aprobarea unui plan de măsuri concrete de remediere a situațiilor constatate, în vederea implementării recomandărilor din Raportul de audit;

response:
Scris. APP nr.09-01-2667 din 16.06.2020: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.

RO_7289_HCC_1 din 24.01.2020 418-20.pdf

10). examinarea deficiențelor constatate de audit la încheierea contractului de concesiune în scopul întreprinderii măsurilor de rigoare pentru respectarea intereselor statului și majorării veniturilor bugetului de stat din gestiunea patrimoniului de stat transmis în concesiune SRL„Avia Invest”;

response:
Scris. APP nr.09-01-2667 din 16.06.2020: La 10.09.2019 Agenţia Proprietăţii Publice a înaintat la Judecătoria Chişinău (sediul Centru) cerere de chemare în judecată în contradictoriu cu S.R.L. „Avia Invest”, intervenienţi accesorii Guvemul Republicii Moldova, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Economiei şi Infrastructurii, solicitând recunoaşterea nulităţii Contractului nr. 4/03 din 30.08.2013 de concesiune a activelor aflate în gestiunea Î.S. "Aeroportul Intemaţional Chişinău” şi a terenului aferent acestora, restituirea activelor şi terenului aferent. La 13.09.2019 dosaml a fost repartizată în mod aleatoriu Judecătomlui Alexei Maria din cadrul sediului Centm al Judecătoriei Chişinău. Prin încheierea judecătomlui Judecătoriei Chişinău (sediul Centru), Alexei Maria, din 16.09.2019, s-a declinat competenţa de la examinarea cauzei sus menţionate, în favoarea judecătorilor specializaţi în contenciosul administrativ din cadml sediului Râşcani al Judecătoriei Chişinău, invocându-se în acest sens art. 199 alin. (1) şi (3) din Codul administrativ. Prin încheierea judecătomlui Judecătoriei Chişinău (sediul Râşcani), Avasiloaie Tatiana, din 30.09.2019, s-a transmis dosarul la Curtea de Apel Chişinău în vederea soluţionării conflictului negativ de competenţă cu dispunerea suspendării procesului. Curtea de Apel Chişinău, prin încheierea din 24.10.2019, a constatat competenţa Judecătoriei Chişinău (sediul Centru) la examinarea cauzei nominalizate supra. Prin încheierea judecătomlui Judecătoriei Chişinău (sediul Centm), Alexei Maria, din 13.12.2019, s-a declinat competenţa de la examinarea cauzei sus menţionate, în favoarea judecătorilor specializaţi în contenciosul administrativ din cadrul sediului Râşcani al Judecătoriei Chişinău, invocându-se în acest sens art. 199 alin. (1) şi (3) din Codul administrativ. Prin încheierea Preşedintelui Judecătoriei Chişinău, din 19.12.2019, cauza a fost redistribuită în mod aleatoriu, prin intermediul PIGD, unui judecător din cadml sediului Râscani al Judecătoriei Chisinău. 9 5 Prin încheierea judecătomlui Judecătoriei Chişinău (sediul Râşcani), Gandrabur Marcel, din 20.12.2019, s-a transmis dosaml la Curtea de Apel Chişinău în vederea soluţionării conflictului negativ de competenţă cu dispunerea suspendării procesului. Prin încheierea Curţii de Apel Chişinău din 26.12.2019 s-a constatat competenţa Judecătoriei Chişinău (sediul Râşcani) la examinarea cauzei nominalizate supra. Prin încheierea Judecătoriei Chisinău, sediul Râscani nr. 3-4804/19 din 14.01.2020, judecătoml Gandrabur Marcel a acordat Agenţiei Proprietăţii Publice 20 de zile, din momentul recepţionării actului judecătoresc menţionat, să înlăture lacunele reliefate în partea motivantă a acesteia, cu concretizarea şi ajustarea acţiunii în corespundere cu legislaţia contenciosului administrativ. La 31.01.2020, Agenţia Proprietăţii Publice a depus în Cancelaria judecătoriei (m. de intrare 2551) Cererea de completare a acţiunii cu nr. 05-04-492 din 31.01.2020, prin care suplimentar la cerinţele de bază a solicitat şi aplicarea măsurilor de asigurare. La data de 21.02.2020, Judecătoria Chişinău (sediul Râşcani) a emis încheierea nr. 3-4804/19 prin care a dispus respingerea cererii de aplicare a măsurilor de asigurare solicitate de Agenţia Proprietăţii Publice pe cauza respectivă. La 06.03.2020 încheierea în cauză a fost contestată cu recurs la Curtea de Apel Chişinău.

RO_7289_HCC_1 din 24.01.2020 418-20.pdf

1). revizuirea componenței Comisiei de monitorizare și includerea în aceasta a unor persoane competente în domeniile tehnic și financiar;

response:
Scris. APP nr.09-01-2667 din 16.06.2020: Întru operarea modifîcărilor recomandate în componenţa Comisiei de monitorizare a concesiunii Agenţia Proprietăţii Publice, luând în considerare spectrul de competenţă şi calificările specialiştilor din cadrul autorităţilor publice centrale şi instituţiilor din subordinea acestora, a solicitat Ministemlui Finanţelor şi Ministemlui Economiei şi Infrastructurii să desemneze reprezentanţi în componenţa Comisiei, şi anume persoane competente în domeniile tehnic şi fmanciar. Ca urmare Ministeml Economiei şi Infrastmcturii a înaintat un specialist în domeniul construcţiilor pentm participare în lucrările Comisiei de monitorizare, iar Ministeml Finanţelor în pofida a repetatelor adresări (demersurile nr. 09-04-11650din 06.03.2020 şi nr. 09-04-1588 din 26.03.2020) a refuzat delegarea unui reprezentant specialist în domeniu financiar. Ţinându-se cont de propunerile înaintate inclusiv şi a altor autorităţi publice interesate, în scopul asigurării monitorizării contractuluui de concesiune, Agenţia Proprietății Publice pri Ordinul nr.186 din 03 iunie 2020 a instituit o nouă componenţă a Comisie de monitorizare a contractului de concesiune a activelor aflate în gestiunea Î.S.„Aeroportul Internaţional Chişinău” şi a terenului aferent acestora, nr.4/03 din 30.08.2013.

RO_7289_HCC_1 din 24.01.2020 418-20.pdf

2). asigurarea reevaluării de către Comisia de monitorizare a contractului de concesiune a activelor Î.S. „AIC”, a volumului, valorii și calității lucrărilor real executate conform contractului de concesiune, asigurând revizuirea deciziilor anterioare ale Comisiei privind recunoașterea valorii investițiilor efectuate.

response:
Scris. APP nr.09-01-2667 din 16.06.2020: Comisia de monitorizare a concesiunii (în continuare Comisia), instituită în temeiul art. 10 al contractului şi art. 5 alin. (3) lit. g) din Legea nr. 121/2018, pe perioada monitorizată, a luat act de volumul investiţiilor efectuate de către Concesionar, întrunindu-se în 11 şedinţe în cadrul cărora s-au examinat şi alte aspecte ce ţin de executarea concesiunii. Totodată, Comisia nu a analizat şi nu s-a expus asupra corespunderii lucrărilor executate conform direcţiilor de investire, stabilite în Anexa nr.5 la contract. La 23.01.2020, de către aceasta, au fost verificate corespunderea lucrărilor executate/raportate cu cele planifîcate, constatând faptul că, în perioada 2013-2017 Concesionarul nu a atins plafonul stabilit pentm unele din directiile investitionale. In context, Concedentul a stabilit nerealizarea în termen a unor obiective concesionale de către Concesionar prevăzute ca lucrări investiţionale de contractul de concesiune, situaţie ce a impus sancţionarea Concesionarului în sensul achitării daunelor Concedentului, pentm perioada dintre data expirării termenului de dare în exploatarea lucrărilor şi data de constatare, care la momentul constatării erau în mărime de 500 200 EUR (art. 22.1 al contractului de concesiune nr. 4/03 din 30 august 2013). Suplimentar a fost constatat şi nerespectarea de către Concesionar a prevederilor art. 19.2 al contractului de concesiune nr. 4/03 din 30 august 2013, în aspectul depăşirii termenului de prezentare a garanţiei de bună execuţie a contractului pentm anul 2020. Conform contractului Concesionarul se obligă să garanteze finanţarea concesiunii pe tot termenul contractului în volumul şi tennenele prevăzute, prin constituirea garanţiei de bună execuţie a contractului, pentm fiecare din etapele de implementare. în caz de neprezentare a garanţiei de bună execuţie în termenul prevăzut, conform prevederilor art. 19.4 din contract, Concesionarul este obligat să achite Concedentului daune pentm fiecare zi de neprezentare a garanţiei de bună execuţie a contractului, care la momentul constatării constituia 14 000 EUR. La 06.02.2020, Agenţia Proprietăţii Publice a depus în Cancelaria S.R.L. „Avia Invest” (nr. de intrare 140) notificarea cu nr. 09-05-559 din 06.02.2020 privind înaintarea cerinţelor de achitare a prejudiciului stabilit de Comisia de monitorizare. La 17.02.2020, prin răspunsul nr. 12/115 din 14.02.2020 S.R.L. „Avia Invest” a recunoscut pretenţia invocată la achitarea penalităţilor urmare neprezentării garanţiei de bună execuţie în termenul prevăzut, conform prevederilor art. 19.4 din contract, însă suma în cauză neflind achitată nici până în prezent. în temeiul celor menţionate şi a prevederilor art. 19.4, art. 22.1 ale contractului de concesiune nr. 4/03 din 30 august 2013, Agenţia Proprietăţii Publice la 19.03.2020 s-a adresat judecătoriei Chişinău, sediul Centru cu cerere de chemare în judecată împotriva S.R.L. „Avia Invest” privind încasarea penalităţii/daunei în valoare de 514 200 EUR, concomitent solicitând asigurarea acţiunii cu aplicarea sechestrului pe bunurile, inclusiv pe mijloacele băneşti ale S.R.L. ”Avia Invest” în sumă de 514 200 EUR. Şedinţa de mediere a părţilor fiind stabilită pentru 16.06.2020. . Şedinţa de mediere a părţilor fiind stabilită pentru 16.06.2020. Suplimentar menţionăm că, prin încheierea judecătoriei Chişinău, sediul Centru din 23.03.2020 s-a dispus aplicarea sechestrului asupra bunurilor, inclusiv pe mijloace băneşti ale S.R.L. ”Avia Invest” în sumă de 514 200 EUR, până la rămânerea definitivă a hotărârii care va fi emisă pe fondul cauzei. S.R.L. „Avia Invest” a contestat cu recurs încheierea judecătoriei Chişinău din 23.03.2020, care urmează a fi examinată de către Curtea de Apel Chişinău la data de 18.06.2020. De asemenea, Agenţia Proprietăţii Publice intenţionează să majoreze cuantumul mijloacelor financiare care urmează a fi încasate de la S.R.L. „Avia Invest”, potrivit fiecărei zi de întârziere, calculat până la data emiterii hotărârii judecătoriei Chişinău. Concomitent, la data de 04.06.2020 a fost convocată şedinţa Comisiei de monitorizare a concesiunii, ca urmare a mai multor solicitări ale S.R.L. „Avia Invest”. în această sedintă au fost discutate următoarele 3 subiecte: 5 5 1. La 30.04.2020 S.R.L. „Avia Invest” s-a adresat cu notificarea nr. 01/291 către Agenţia Proprietăţii Publice prin care a solicitat iniţierea modificărilor clauzelor Contractului de concesiune pe motivul modificării art. 4 din Legea fondului de susţinere a populaţiei nr.827/2000, potrivit cămia una din sursele de fmanţare a Fondului de susţinere a populaţiei este taxa aeroportuară - în mărime de 50 la sută din suma acumulată lunar din tariful pentm modemizarea aeroportului. Respectiv S.R.L. ”Avia Invest” a fost obligată începând cu data de 01.07.2020 să achite 50% din tariful de 9 euro per pasager la plecare. în şedinţa Comisiei, S.R.L. ”Avia Invest” a menţionat că nu este de acord să achite taxa instituită prin legea prenotată, atât timp cit nu vor fi modificate clauzele contractului astfel încât Concesionaml să încaseze un venit net de 9 EUR per pasager la plecare. în aceiaşi şedinţă s-a mai menţionat, că taxa respectivă nu vizează nivelul tarifului pentm modemizarea aeroportului care urmează a fi perceput de către Concesionar în funcţie de numărul de pasageri, ci instituie o nouă taxă aeroportuară care urmează a fi achitată de către Concesionar statului. Comisia a acordat timp S.R.L. „Avia Invest” pentru pregătirea calculelor financiare potrivit noilor modificări legislative în vederea argumentării notificării înaintate. 2. Prin demersul nr. 01/292 din 30.04.2020 S.R.L. „Avia Invest” a solicitat acordul Agenţiei Proprietăţii Publice pentru obţinerea certificatului de urbanism şi asigurarea suportului pentru obţinerea autorizaţiilor necesare din partea Direcţiei generale arhitectură, urbanism şi relaţii funciare din cadrul Primăriei mun. Chişinău, după caz, în relaţii cu alte instituţii de stat în scopul proiectării şi construirii noului terminal al Aeroportului Intemaţional Chişinău. Obiect al dezbaterilor în cadrul sedintei a servit refuzul Primăriei mun. Chisinău de a elibera certificatul de urbanism în scopul proiectării şi construirii noului tenninal al Aeroportului Intemaţional Chişinău. în refuzul său Primăria mun. Chişinău a invocat faptul, că potrivit art. 20 din Legea nr. 591/1999 cu privire la spaţiile verzi ale localităţilor urbane şi mrale, constmcţia şi amplasarea în spaţiile verzi proprietate publică a obiectivelor pentm activităţi economice compatibile cu destinaţia spaţiilor verzi şi sociale (terenuri pentm sport, jocuri şi odihnă, obiective cu caracter cultural şi artistic, întreprinderi ale alimentaţiei publice, chioşcuri, pavilioane), este posibilă doar cu acordul autorităţii centrale de mediu, Asociaţiei de gospodărire a spaţiilor verzi, cu avizul pozitiv al expertizei ecologice de stat şi acordul populaţiei din zonele limitrofe. De asemenea, căile de acces spre obiectivul solicitat proiectării nu pot fi amplasate pe terenurile specifîcate în schiţele de proiect prezentate de S.R.L ”Avia Invest” deoarece acestea sunt incompatibile cu destinaţia loturilor de pământ, proprietate municipală. Totodată, S.R.L. „Avia Invest”, a menţionat că până la moment nu a contestat refuzul Primăriei municipale, însă a mai depus o adresare în acest sens. Comisia analizând situaţia în cauză a ajuns la concluzia privind necesitatea ieşirii la faţa locului a unor reprezentanţi ai comisiei specializaţi în domeniu cu reprezentanţi ai Primăriei, pentm a verifica situaţia reflectată supra. 3. Cu privire la nivelul de executare a contractului de concesiune de către S.R.L. „Avia Invest”, s-a constatat că, până în prezent, concesionaml nu-şi execută cu diligenţă obligativitatea de edificare a obiectivelor concesionale stabilite în Programul investiţional atât pentm Etapa I investiţională cât şi pentm Etapa II, de asemenea, acesta are restanţe la capitolul investiţii de aproximativ 66.2 mln. EUR. Concomitent, s-a mai stabilit că Concesionaml nu este cooperant cu instituţiile statului, în special Agenţia de Supraveghere Tehnică care a iniţiat verificările volumelor şi costurilor de lucrări investiţionale executate în perioada 2014 - 2018 de către S.R.L. ”Avia Invest’’ şi nu a prezentat acesteia actele solicitate. Ulterior, S.R.L. ”Avia Invest” a confirmat accesul Agenţiei de Supraveghere Tehnică, după data de 15 iunie 2020, odată cu reînceperea activităţii în regim normal a companiei potrivit Directivei Autorităţii Aeronautice Civile. De asemenea, Concesionarul S.R.L. „Avia Invest” a fost atenţionat despre necesitatea executării conforme a cerintelor contractuale si consecintele constatării unor abateri în procesul de executare a obligaţiilor investiţionale, prin prisma termenului limită de prezentare a documentelor confmnative de executare a lucrărilor investiţionale pentru Etapa II investiţională, care expiră la 30.06.2020.

RO_7289_HCC_1 din 24.01.2020 418-20.pdf

3). asigurarea revizuirii și fundamentării statelor de personal ale Î.S. „AIC”;

response:
Scris. APP nr.09-01-2667 din 16.06.2020: Conform competenţelor şi prerogativelor legale cu privire la gestionarea conformă a patrimoniului de stat aflat în administrarea Î.S. „Aeroportul Intemaţional Chişinău”, Agenţia Proprietăţii Publice a întreprins măsuri regulamentare privind organizarea, dezvoltarea şi sporirea eficienţei fumizării serviciilor publice aeroportuare şi a utilizării patrimoniului public în cadrul întreprinderii. în acest context, constatările echipei de audit referitoare la Statul de personal al î. S. „Aeroportul Intemaţional Chişinău” au fost examinate de către Agenţia Proprietăţii Publice, care la rândul său a notificat Consiliului de administraţie al întreprinderii de stat despre necesitatea aprobării noilor State de personal care ar corespunde activităţii şi spectmlui de servicii prestate de către întreprindere. Drept urmare, Consiliu de administraţie, în şedinţa din 10.02.2020 (proces - verbal nr. 1) a aprobat Statul de personal al î. S. „Aeroportul Intemaţional Chişinău” pentm anul 2020.

RO_7289_HCC_1 din 24.01.2020 418-20.pdf

4). determinarea scopului activității ulterioare a Î.S. „AIC” și modului de utilizare a mijloacelor financiare existente la Î.S. „AIC” acumulate anterior, inclusiv din taxa de modernizare a aeroportului;

response:
Scris. APP nr.09-01-2667 din 16.06.2020: Activitatea Î.S „Aeroportul Intemational Chişinău” după încheierea contractului de concesiune, se rezumă la gestionarea creanţelor şi datoriilor înregistrate în contabilitatea întreprinderii. La situaţia din 31.12.2019, în evidenta contabilă erau înregistrate active curente în sumă totală de 148,84 mii lei, inclusiv numerar in casierie si conturi curente 54,76 mii lei şi investiţii pe termen scurt în părţi neafiliate 64,43 mii lei . Totodată Î.S. „Aeroportul Intemational Mărculeşti”, a cărei genuri principale de activitate sunt dezvoltarea transporturilor aeriene, serviciilor aeronautice, ş.a., este în impas de mijloace fmanciare, necesare pentra deservirea infrastmcturii de aerodrom, iar veniturile din exploatarea ei sunt sub limita necesamlui de acoperire atât a cheltuielilor capitale cât şi curente. Această situaţie duce la degradarea infrastructurii şi are impact negativ asupra dezvoltării întreprinderii şi nemijlocit asupra utilizării eficiente a patrimoniului statului. Astfel, ţinând cont de complexitatea problemelor existente, s-a propus reorganizarea Î.S. „Aeroportul International Chişinău” prin fiiziune (absorbţie) cu Î.S. „Aeroportul Intemational Mărculeşti”, în calitate de întreprindere absorbantă, ca fiind soluţia optimă ce va contribui la soluţionarea problemelor existente în cadml ambelor entităţi, iar dezvoltarea Î.S. „Aeroportul Intemational Mărculeşti” poate fi realizată cu ajutoml resurselor financiare disponibile în cadml Î.S. ,Aeroportul Intemational Chisinău”. 5 /V . . . . _ In acest scop, Agenţia Proprietăţii Publice a elaborat proiectului Hotărârii de Guvem cu privire la reorganizarea Î.S. „Aeroportul Intemaţional Chişinău” prin fuziune (absorbţie) cu Î.S. „Aeroportul Intemaţional Mărculeşti”, în calitate de întreprindere absorbantă, care a fost examinat şi aprobat în cadrul şedinţei Secretarilor generali de stat din 27.02.2020, nr. unic 142/APP/2020 şi actualmente este la etapa avizării de către institutiile abilitate.

RO_7289_HCC_1 din 24.01.2020 418-20.pdf

5). determinarea expresă a entității responsabile de evidența patrimoniului de stat transmis în concesiune SRL „Avia Invest” și celui realizat în procesul concesiunii;

response:
Scris. APP nr.09-01-2667 din 16.06.2020: În conformitate cu art. 20 al Legii nr. 121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, evidenţa patrimoniului public se realizează prin ţinerea Registmlui patrimoniului public, care conţine informaţii despre valoarea de bilanţ al patrimoniului public al autorităţilor publice centrale şi locale, potrivit situaţiei de la 01 ianuarie al fiecămi an de gestiune. Registml patrimoniului public include şi Subregistml bunurilor imobile proprietate publică a statului, care conţine informaţii despre bunurile imobile proprietate de stat, inclusiv valoare contabilă a acestora, aflate în administrarea autorităţilor publice centrale, instituţiilor publice şi întreprinderilor de stat. înscrierile în Registml patrimoniului public se efectuează de Agenţia Proprietăţii Publice, conform Regulamentului cu privire la Registml patrimoniului public, aprobat prin Hotărârea Guvemului nr. 675/2008 cu privire la Registrul patrimoniului public în baza dărilor de seamă privind patrimoniul public prezentate de autorităţile publice şi entităţile cu cotă de stat, o dată pe an, până la 15 aprilie. Astfel prin demersul nr. 06 - 05 -1652 din 06.04.2020, Agenţia Proprietăţii Publice a solicitat S.R.L. „Avia Invest” prezentarea până la 15 aprilie 2020, a Dării de seamă privind bunurile imobile proprietate publică a statului, aflate în gestiune, conform situaţiei din 1 ianuarie 2020, potrivit anexei nr.14 la Regulamentul cu privire la Registml Patrimoniului public, aprobat prin Hotărârea Guvemului nr. 675/2008. Prin demersul nr. 02/290 din 29.04.2020, S.R.L. „Avia Invest” a prezentat Darea de seamă privind 138 de bunuri imobile proprietate publică a statului, conform situaţiei din 1 ianuarie 2020. Urmare examinării datelor referitor la bunurile imobile incluse în Darea de seamă prezentată de S.R.L. „Avia Invest” şi contrapunerii acestora cu informaţia din Banca centrală de date a cadastrului bunurilor imobile, ţinut de Agenţia Servicii Publice şi cu datele din Anexa nr. 9 la Hotărârea Guvemului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului şi la transmitere unor bunuri imobile, au fost identificate bunuri imobile, care nu au fost incluse în darea de seamă indicată. In scopul neadmiterii ţinerii neconforme a evidenţei bunurilor imobile, Agenţia Proprietăţii Publice, prin demersul nr. 06-05-1974 din 12.05.2020 a solicitat, prezentarea informaţiei complete, privind bunurile imobile proprietate de stat aflate în administrarea S.R.L. „Avia Invest”. Urmare recepţionării informaţiei suplimentare, prezentată prin demersurile nr. 04/328 din 19.05.2020 şi nr. 02/350 din 21.05.2020, datele privind 184 de bunuri imobile aflate în administrarea S.R.L. „Avia Invest”, conform situaţiei la 01.01.2020, au fost înscrise în Subregistrul nr.7 al bunurilor imobile proprietate de stat, în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la Registml patrimoniului public, aprobat prin Hotărârea Guvemului nr.675/2008.

RO_7289_HCC_1 din 24.01.2020 418-20.pdf

6). delimitarea terenurilor aferente Aeroportului Internațional Chișinău și eliminarea suprapunerilor hotarelor acestor terenuri cu terenurile gestionate de alte entități;

response:
Scris. APP nr.09-01-2667 din 16.06.2020: Agenţia Proprietăţii Publice în corespundere cu prevederile Legii nr.29/2018 privind delimitarea proprietăţii publice, a Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietatea publică, aprobat prin Hotărârea Guvemului nr.63/2019, în scopul delimitării proprietăţii publice şi asigurării dreptului de proprietate, a folosirii eficiente a bunurilor, a emis Ordinul nr. 184 din 02.06.2020 cu privire la instituirea Comisiei de inventariere a bunurilor imobile proprietate publică a statului din gestiunea Î.S. „ Aeroportul Intemaţional Chişinău” , transmise în folosinţă S.R.L. „ Avia Invest” prin contractul de parteneriat public-privat nr. 4/03 din 30.08.2013, amplasate în municipiul Chişinău.

RO_7289_HCC_1 din 24.01.2020 418-20.pdf

7). examinarea conformității cheltuielilor suportate de către Î.S. „AIC” după data de 01.11.2013, cu elaborarea și aprobarea acțiunilor concrete de remediere;

response:
Scris. APP nr.09-01-2667 din 16.06.2020: în vederea examinării conformităţii cheltuielilor suportate de Î.S. „Aeroportul Intemaţional Chişinău”, la fmele anului 2019 la întreprindere a fost efectuată inspectarea fmanciară tematică. Prin Raportul inspectării fînanciare din 07.02.2020 şi prescripţia din 02.03.2020 Î.S. „Aeroportul Intemaţional Chişinău” au fost înainte recomandări cu privire la lichidarea iregularităţilor constatate în rezultatul inspectării financiare. Ca urmare, Consiliul de administraţie al Î.S. „Aeroportul Intemational Chişinău” în şedinţa din 20.03.2020, a aprobat Planul de acţiuni privind înlăturarea încălcărilor identificate şi prescrise în raport (proces-verbal nr. 2 din 20.03.2020). Astfel, pentm executarea pct. 2 din prescripţie: de întreprins măsuri privind recuperarea premiilor achitate contrar prevederilor legale membrilor consiliului de administraţie în sumă de 133,5 mii lei, prin demersul Î.S. „Aeroportul Intemaţional Chişinău” nr. 01/90 din 19 martie 2020, întreprinderea urmează să înainteze membrilor consiliului de administraţie câte o cerere prealabilă privind întoarcerea premiilor achitate contrar prevederilor legale. în cazul în care aceste cereri nu vor fi executate amiabil, întreprinderea va înainta cereri de chemare în judecată privind încasarea forţată a sumelor achitate. Cu privire la prescripţia nr. 3: de efectuat corectările şi modificările corespunzătoare în evidenţa contabilă, precum şi în dările de seamă fiscale, după înlăturarea încălcărilor constatate, cu recalcularea şi achitarea defalcărilor în bugetul de stat, în corespundere cu cerinţele Hotărării Guvernului cu privire la unele aspecte ce ţin de repartizarea profitului net anual al societăţii pe acţiuni cu cota de participare a statului şi al întreprinderilor de stat nr. 110 din 23.02.2011, infonnăm că Consiliul de administraţie, în aceiaşi şedinţă din 20.03.2020 a aprobat deciziile privind trecerea la venituri a datoriilor compromise şi casarea creanţelor compromise. Suplimentar, în baza deciziei 3.4. din procesul-verbal prenotat, Consiliul de administraţie a pus în sarcina Administratorului interimar să asigure efectuarea corectărilor şi modificările corespunzătoare în evidenţa contabilă, precum şi în dările de seamă fiscale, cu recalcularea şi achitarea defalcărilor în bugetul de stat, în corespundere cu cerinţele Hotărîrii Guvemului cu privire la unele aspecte ce ţin de repartizarea profitului net anual al societăţii pe acţiuni cu cota de participare a statului şi al întreprinderilor de stat nr. 110 din 23.02.2011. Administratorul interimar a asigurat efectuarea corectărilor nominalizate şi Consiliul de administraţie al întreprinderii în şedinţa din 27.04.2020 (proces-verbal nr. 4) a aprobat decizia de repartizare a profitului net anual al Î.S. „Aeroportul Intemaţional Chişinău” pentm anul 2019, conform căreia întreprinderea în calitate de defalcări în bugetul de stat va efectua transfemri în mărime de 4 989 639 MDL (50 %).

RO_7289_HCC_1 din 24.01.2020 418-20.pdf

8). întreprinderea măsurilor necesare pentru returnarea de către SRL „Air Moldova” a ajutorului de stat acordat și a altor datorii față de Î.S. „AIC”;

response:
Scris. APP nr.09-01-2667 din 16.06.2020: In cadrul supravegherii postprivatizare a contractului de vânzare-cumpărare a complexului patrimonial unic Î.S. Compania Aeriană „Air Moldova” din 02.10.2018, începând cu luna noiembrie 2018, in adresa S.R.L. „Civil Aviation Group” - cumpărătorul complexului patrimonial unic al Î.S. Compania Aeriană „Air Moldova”, au fost înaintate numeroase solicitări/atenţionări prin care s-a evocat imperiozitatea executării obligaţiilor contractuale, inclusiv stingerea datoriilor existente la data semnării contractului de vânzare- cumpărare şi rambursarea ajutorului de stat acordat conform Contractului de împrumut nr. 1/17 din 15.09.2017, (nr.04-05-2131 din 26.11.2018, nr.04-05-217 din 23.01.2019, nr.04-05-745 din 05.03.2019, nr. 04-05-1271 din 13.04.2019, nr.04-05-1688 din 17.05.2019, nr.04-05-2208 dinl2.06.2019, nr. 04-05-2613 din 02.07.2019, 04-05-4585 din 31.10.2019, nr. 04-05-4586 din 31.10.2019, nr. 04-05-4589 31.10.2019, nr. 04-05-4590 din 31.10.2019, nr, 04-05-704 dinl4.02.2020, nr. 04-05-734 din 17.02.2020,nr.04-05-777 din 18.02.2020, nr.04-05-1440 dinl9.03.2020). întru formarea unei opinii asupra perspectivelor implementării contractului de privatizare a Companiei aeriene „Air Moldova”, Agenţia Proprietăţii Publice, la 15.01.2020, a convocat o şedinţă de lucru cu asociaţii „Civil Aviation Group” S.R.L. şi administraţia CA „Air Moldova” S.R.L., în cadru cărei s-a convenit să fie întocmit un grafic de eşalonare a împrumutului în termeni cât mai restrâns, semnat între părţi şi coordonat în prealabil cu Agenţia, fapt nerealizat până în prezent. Conform ultimei informaţii prezentate în adresa Agenţiei Proprietăţii Publice (prin poştă electronică), datoria CA „Air Moldova” S.R.L. faţă de Î.S. „Aeroportul Intemaţional Chişinău”,, conform Contractului de împmmut nr.l/17-Al din 15.09.2017 în sumă de 70 000 000 MDL, la situaţia din 27.05.2020 constituie - 58 500 000 MDL, iar dobânda neachitată - 7 767 844 MDL. în şedinţa din 20.03.2020 Consiliul de administrare al Î.S „ Aeroportului Intemaţional Chişinău” (proces-verbal nr.2) a aprobat decizia privind permisivitatea semnării de către Administratoml întreprinderii, a tranzacţiei de împăcare, cu includerea graficului de eşalonare a împrumutului şi a altor plăţi (creanţe) ce reiese din contractul de împmmut, pe un termen rezonabil, luînd în calcul atît termenul de rambursare propus de către C.A. „Air Moldova” S.R.L., termenul stării de urgenţă stabilit prin Hotărîrea Parlamentului nr. 55 din 17.03.2020 privind declararea stării de urgenţă, precum şi prevederile Dispoziţiilor Comisiei Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova. Drept urmare a deciziei nominalizate, prin demersul nr. 01/94 din 08.04.2020 a fost înaintat S.R.L. „Air Moldova” C.A. proiectul Tranzacţiei de împăcare, însă în legătură cu faptul că, Î.S. „Aeroportul Intemaţional Chişinău” nu a fost informată despre examinarea Proiectului supra, şi nici nu a fost învitată la o şedinţă comună pentm negocierea clauzelor tranzacţiei supra, în data de 27.05.2020 prin demersul nr. 01/103 a fost înaintată Cererea de soluţionare prealabilă a litigiului pe cale extrajudiciară. Astfel, deoarece S.R.L. „Air Moldova” C.A. nu a prezentat acte confirmative privind stingerea datoriilor faţă de Î.S. „Aeroportul Intemaţional Chişinău”, întreprinderea urmează să se adreseze în instanţele judecătoreşti competente pentm a- şi apăra drepturile încălcate, printr-o acţiune privind încasarea forţată a cheltuielilor de judecată, penalităţilor de întârziere, dobânzilor de împmmut şi împmmutului, inclusiv cu solicitarea de aplicare a măsurilor de asigurare a acţiunii în limitele valorii revendicărilor din actiune.

RO_7289_HCC_1 din 24.01.2020 418-20.pdf

2.4. pentru informare și implementarea recomandărilor expuse în Raport, aferente realizării dreptului de verificare a conformității formării și aplicării tarifelor pentru serviciile aeroportuare și navigație aeriană;

response:
Scris.AAc nr.2682 din 30.09.2020: AAC a solicitat de la SRL ,,Avia Invest" prezentarea proiectului bazeri de cost a tarifelor la serviciile aeroportuare pentru anul 2020 (demersul se anexează). Spre regret, până în prezent SRL ,,Avia Invest" nu a prezentat baza de cost a tarifelor la serviciile aeroportuare pentru anul 2020, fapt care face imposibilă verificarea corectitudinii formării tarifelor aplicate. De asemenea, AAC a informat Comisia de monitorizare a concesionării activelor Aeroportului Internațional Chișinău despre faptul neprezentării de către SRL ,,Avia Invest" a bazei de cost a tarifelor pentru serviciile aeroportuare pentru anul 2020 (scrisoarea se anexează).

RO_7559_634-20_AAC.pdf

16) verificarea corectitudinii formării tarifelor pentru serviciile aeroportuare de către SRL „Avia Invest”;

2.5. pentru informare și implementarea recomandării din Raportul de audit, privind realizarea controlului volumelor și costului lucrărilor de construcție executate în cadrul contractului de concesiune a patrimoniului public;

17) efectuarea controlului volumelor și costului lucrărilor de construcție executate de către SR„ Avia Inve” în cadrul modernizării infrastructurii aeroportuare a AIC.

2.2 pentru examinare și întreprinderea măsurilor conform competențelor, reieșind din constatările și recomandările expuse în Raportul de audit, inclusiv în vederea efectuării controalelor fiscale ce se impun

response:
Scris. SFS din 31.07.2020 nr. 26-07/2-15/23826: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.

11) verificarea procurărilor efectuate de SRL„ Avia Invest” în perioada de după 01.11.2013 conform principiului - până la producător sau importator;

response:
Scris. SFS din 31.07.2020 nr. 26-07/2-15/23826: S-a întrprins următoarele acțiuni: 1. A examinat procurările documentate de către „Avia Invest” SRL în perioada 01.11.2013 - 31.12.2019, prin analiza furnizorilor „Avia Invest” SRL, fiind identificate tranzacţiile cu risc ce urmează a fi supuse verificării după principiul „pînă la producător”. 2. La 17 agenţi economici au fost dispuse controale fiscale, fiind utilizată metoda de verificare prin contrapunere a tranzacţiilor înregistrate cu „Avia Invest’’ SRL, urmare a riscurilor identificate la etapa analizei camerale. Astfel, au fost fmalizate 16 controale, 1 control este la etapa de desfaşurare, rezultatele ftind examinate în vederea stabilirii tranzacţiilor cu risc ce urmează a fi verificate în lanţ. 3. A dispus control fiscal prin metoda de verificare tematică la „Avia Invest” SRL. pentru perioada de activitate 01.01.2015-31.12.2018. 4. A iniţiat verificarea şi descrierea relaţiilor înregistrate cu 86 contribuabili, pentru a identifica obiectul tranzacţiilor cu „Avia Invest” SRL şi riscurile acestora. în baza constatărilor, contribuabilii cu risc vor fi planificaţi pentru efectuarea controalelor în lanţ. Totodată ţine de menţionat că în contextul adoptării Legii nr.69 din 21 mai 2020 cu privire la instituirea unor măsuri pe perioada stării de urgenţă, prin care a fost instituit moratoriul asupra controalelor de stat, inclusiv şi controalelor fiscale până la data de 30 iunie 2020, controlul iniţiat la „Avia Invest” SRL a fost sistat pentru perioada moratoriului, fiind reluat de la data de 1 iulie 2020. Reieşind din cele menţionate, Serviciul Fiscal de Stat va continua verificările în lanţ la contribuabili stabiliţi cu risc, aferent relaţiilor înregistrate cu „Avia Invest” SRL, în vederea constatării autenticităţii raporturilor înregistrate şi stabilirea participanţilor în lanţul de tranzacţii, iar, despre rezultatele acestora, Curtea de Conturi va fi informată suplimentar. Scris.SFS nr.26-07/2-13/34097 din 30.03.2021: 1. A examinat procurările documentate de către „Avia Invest” SRL în perioada 01.11.2013 - 31.12.2019, prin analiza furnizorilor „Avia Invest” SRL, fiind identificate tranzacţiile cu risc ce urmează a fi supuse verificării după principiul „pînă la producător”. 2. Au fost efectuate 47 controale fiscale prin metoda de verificare prin contrapunere a tranzacțiilor înregistrate cu ,,Avia Invest" SRL, urmare a riscurilor identificate la etapa analizei camerale. În rezultatul controalelor efectuate în lanț, s-a stabilit că o mare parte a materialelor utilizate în cadrul lucrărilor efectuate pentru SRL ,,AviaInvest" au fost de import sau procurate de la agenți economici furnizori care, de asemenea, comercializează materiale de construcție importate. Astfel, în mare parte, procurările de bunuri materiale, lucrări de construcții și servicii prestate în adresa SRL ,,AviaInvest" au fost confirmate, cu excepția unor cazuri incerte aferente procurărilor de la agenți economici anulați ca plătitori ai TVA, care vor fi analizate în cadrul unui control fiscal repetat aferent veridicității trecerii în cont a sumei TVA în valoare totală de 691330,69 lei de la agenți economici anulați ca plătitori ai TVA, cu stabilirea inclusiv a corectitudinii beneficiarii de restituire a TVA în raport cu tranzacțiile date.

RO_7430_HCC_1 SFS din 2020 nr.551-20.pdf
RO_7946_287-21_SFS.pdf

2.3. pentru informare și utilizare la: implementarea recomandărilor din Raportul de audit, aferente procesului de elaborare a politicii/legislației în domeniul parteneriatului public-privat, procesului de concesiune, reglementării monopolului, precum și în domeniul aviației civile, inclusiv privind taxele pentru serviciile aeroportuare și navigație aeriană;

13) înaintarea propunerilor de modificare/completare la Hotărârea Guvernului nr.582 din 17.08.1995 „Cu privire la reglementarea monopolurilor” prin nominalizarea organului autorității publice centrale abilitat cu dreptul de reglementare a monopolurilor naturale: aeroporturile, complexele de construcţii şi mijloace tehnice ale aeroporturilor, sistemelor de dirijare a circulaţiei aeriene, de comunicaţie dintre navele aeriane şi de asigurare a securităţii decolării şi aterizării aeronavelor;

14) conformarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.476 din 20.04.2016 privind aprobarea Metodologiei privind baza de calcul și aprobare a taxelor pentru serviciile aeroportuare și de navigație aeriană cu prevederile Codului aerian (nr.301 din 21.12.2017) și asigurarea aprobării de către Guvern a cuantumului acestor tarife;

15) revizuirea cadrului legal aferent Parteneriatului Public Privat și Concesiuni, în scopul eliminării ambiguităților și inconsecvențelor (în special, privind modul de desfășurare a concursurilor, definirea investițiilor și modului de restituire, indicarea surselor de finanțare a investițiilor etc.);

2.2 pentru examinare și întreprinderea măsurilor conform competențelor, reieșind din constatările și recomandările expuse în Raportul de audit, inclusiv în vederea efectuării controalelor fiscale ce se impun;

response:
Scris. MF din 11.08.2020 nr. 05-02/1/115: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi.

RO_7431_HCC_1 MF nr.549-20.pdf

12) asigurarea promovării, în regim de urgență, a legii privind transpunerea în cadrul normativ al RM a Directivei PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI nr.2014/25/UE din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale;

response:
Scris. MF din 11.08.2020 nr. 05-02/1/115: A fost adoptată Legea nr. 74 din 21.05.2020 prîvind aehîziţiîle în sectoarele energeticii, al apei, al transporturilor ,şi al serviciilor poştale (Monitorui Oficial al Republicii Mokiova nr. 153-158. art. 278 dtn 26 iunte 2020). Notă: Intrarea în vigoare esfe prevăzută în tertnen de 12 luni din data puhlicării în MO.

RO_7431_HCC_1 MF nr.549-20.pdf

Cerinte (0)