Acasă / Publicaţii / Hotărâri şi Rapoarte
Hotărârea nr. 64 din 20 noiembrie 2019 cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare ale Aparatului Președintelui Republicii Moldova încheiate la 31 decembrie 2018

Numar 367-377 din data de 2019-11-20 Nr. cerinte: 0 Nr. recomandari: 15

Misiunea de audit public extern s-a realizat conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019 (cu modificările și completările ulterioare)1, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că rapoartele financiare ale Aparatului Președintelui Republicii Moldova încheiate la 31 decembrie 2018 nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative, datorate fraudelor sau erorilor, precum și emiterea unei opinii.
Totodată, în temeiul Hotărârii Parlamentului nr.10 din 07.02.20192, în cadrul misiunii de audit au fost examinate aspectele privind reconstrucția clădirii Președinției Republicii Moldova.
Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 200 și ISSAI 1000-9999)3.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.100 din 21.12.2018 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2019”.
2 Hotărârea Parlamentului nr.10 din 07.02.2019 cu privire la solicitarea unei misiuni de audit public extern al proiectului de asistență tehnică privind reconstrucția clădirii Președinției Republicii Moldova.
3 Hotărârea Curții de Conturi nr.60 din 11.12.2013 „Cu privire la aplicarea Standardelor Internaționale de Audit ale Instituțiilor Supreme de Audit de nivelul 3 – ISSAI 100, ISSAI 200, ISSAI 300, ISSAI 400, în cadrul misiunilor de audit ale Curții de Conturi”; Hotărârea Curții de Conturi nr.7 din 10.03.2014 „Cu privire la aplicarea Liniilor Directoare de Audit (ISSAI 1000-9999) în cadrul auditului public”.

Recomandari (15)

4. Să întreprindă măsuri privind darea în exploatare a clădirii Președinției Republicii Moldova, capitalizarea cheltuielilor aferente reconstrucției și recalcularea valorii uzurabile.

response:
Scris.AP nr.2/1-10-607 din 19.05.2020: Pentru lucrarile de reconstructie a cladirii a fost implementat si finalizat proiectul Reconstructia cladirii Presedintelui Republicii Moldova din bd. Stefan cel Mare si Sfant 154, mun. Chisinau, cu suportul financiar al Guvernului Turciei prin intermediul Agentiei Turcesti pentru Colaborare si Coordonare (TIKA). Prin Ordinul nr. AP-104 din 28.10.2019 a fost instituita Comisia de evaluare si luare la evidenta a bunurilor primite cu titlu gratuit, in urma finalizarii lucrarilor de reparatie. Comisia a analizat proiectele transmise oficial de antreprenori si a verificat toate masinile si utilajele instalate in cadrul sistemelor, conform proiectelor; a evaluat valoarea de intrare a bunurilor primite, in conformitate cu valoarea de piata (preturile au fost stabilite inclusiv in euro, deoarece suma totala a actului de primire-predare a lucrarilor de reparatie este indicata in euro). Drept urmare, au fost întocmite 24 de procese verbale de evaluare si luare la evidenta a bunurilor in suma de 33 630,9 mil. lei. Pentru evaluarea starii cladirii dupa executarea lucrarilor de reconstructie a intocmit actele de primire- predare a lucrarilor de reconstructie si dare in exploatare a cladirii. In rezultat, au fost efectuate operatiuni contabile prin debitarea conturilor contabile din Clasa 3 „Active nefinanciare” a Planului de conturi contabile si creditarea conturilor din grupa de conturi 144224 „Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse externe pentru institutiile bugetare”. Totodata, la finele anului 2019, in corespundere cu Clasificatia bugetara a fost finisat procesul de reflectare in evidenta contabila a valorii lucrarilor de constructie a cladirii Presedintiei si a dotarilor efectuate in cadrul Proiectului de reconstructie, suma totala constituind 193 463.0 mil. lei. Costul reparatiei capitale a cladirii se include in costul cladirii existente majorand valoarea de bilant cu suma de 159 148.5 mil. lei. Valoarea mijloacelor fixe (utilajul, mobilierul si alte bunuri materiale) primite in baza actelor a fost majorata cu suma de 34 314.6 mil. lei. Aparatul Presedintelui a intreprins toate actiunile in conformitate cu Hotarirea de Guvern nr. 258 din 23 mai 1996, privind Regulamentul de receptie a constructiilor si instalatiilor aferente, inclusiv si eliberarea avizelor de functionare de catre institutiile abilitate. Mentionam ca, doar Agenția pentru Supraveghere Tehnica nu a eliberat avizul de functionare a sistemelor de semnalizare incendiu si de stingere a incendiului (Springier), venind cu recomandarile de rigoare subantreprenorului vizat, institutia prezidentiala a intreprins toate masurile ce se impun in acest sens, fiind la etapa finala.

2.1.1. pentru examinarea rezultatelor auditului public extern, cu aprobarea unui plan de măsuri concrete de remediere a situațiilor constatate, în vederea: întreprinderii măsurilor privind darea în exploatare a clădirii Președinției Republicii Molodva, înregistrarea și reflectarea în evidența contabilă a valorii primite a lucrărilor și bunurilor, cu capitalizarea cheltuielilor aferente și recalcularea valorii uzurabile a clădirii;

response:
Scris.AP nr.2/1-10-607 din 19.05.2020: Pentru lucrarile de reconstructie a cladirii a fost implementat si finalizat proiectul Reconstructia cladirii Presedintelui Republicii Moldova din bd. Stefan cel Mare si Sfant 154, mun. Chisinau, cu suportul financiar al Guvernului Turciei prin intermediul Agentiei Turcesti pentru Colaborare si Coordonare (TIKA). Prin Ordinul nr. AP-104 din 28.10.2019 a fost instituita Comisia de evaluare si luare la evidenta a bunurilor primite cu titlu gratuit, in urma finalizarii lucrarilor de reparatie. Comisia a analizat proiectele transmise oficial de antreprenori si a verificat toate masinile si utilajele instalate in cadrul sistemelor, conform proiectelor; a evaluat valoarea de intrare a bunurilor primite, in conformitate cu valoarea de piata (preturile au fost stabilite inclusiv in euro, deoarece suma totala a actului de primire-predare a lucrarilor de reparatie este indicata in euro). Drept urmare, au fost întocmite 24 de procese verbale de evaluare si luare la evidenta a bunurilor in suma de 33 630,9 mil. lei. Pentru evaluarea starii cladirii dupa executarea lucrarilor de reconstructie a intocmit actele de primire- predare a lucrarilor de reconstructie si dare in exploatare a cladirii. In rezultat, au fost efectuate operatiuni contabile prin debitarea conturilor contabile din Clasa 3 „Active nefinanciare” a Planului de conturi contabile si creditarea conturilor din grupa de conturi 144224 „Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse externe pentru institutiile bugetare”. Totodata, la finele anului 2019, in corespundere cu Clasificatia bugetara a fost finisat procesul de reflectare in evidenta contabila a valorii lucrarilor de constructie a cladirii Presedintiei si a dotarilor efectuate in cadrul Proiectului de reconstructie, suma totala constituind 193 463.0 mil. lei. Costul reparatiei capitale a cladirii se include in costul cladirii existente majorand valoarea de bilant cu suma de 159 148.5 mil. lei. Valoarea mijloacelor fixe (utilajul, mobilierul si alte bunuri materiale) primite in baza actelor a fost majorata cu suma de 34 314.6 mil. lei. Aparatul Presedintelui a intreprins toate actiunile in conformitate cu Hotarirea de Guvern nr. 258 din 23 mai 1996, privind Regulamentul de receptie a constructiilor si instalatiilor aferente, inclusiv si eliberarea avizelor de functionare de catre institutiile abilitate. Mentionam ca, doar Agenția pentru Supraveghere Tehnica nu a eliberat avizul de functionare a sistemelor de semnalizare incendiu si de stingere a incendiului (Springier), venind cu recomandarile de rigoare subantreprenorului vizat, institutia prezidentiala a intreprins toate masurile ce se impun in acest sens, fiind la etapa finala.

RO_7284_377-20_AP.pdf

2.1.2. pentru examinarea rezultatelor auditului public extern, cu aprobarea unui plan de măsuri concrete de remediere a situațiilor constatate, în vederea: atribuirii veniturilor, chletuielilor, mijloacelor fixe în corespundere cu Clasificația bugetară și efectuării conforme a înregistrărilor contabile aferente acestora, pentru raportarea veridică și fidelă a situațiilor financiare;

response:
Scris.AP nr.2/1-10-607 din 19.05.2020: La finele anului de gestiune au fost corectate înregistrările contabile aferente mijloacelor fixe în sumă de 1.3 mil.lei, cu atribuirea acestora în corespundere cu Clasificația bugetară (deplasarea materialelor și mijloacelor fixe la alt cont.

RO_7284_377-20_AP.pdf

2.1.3. pentru examinarea rezultatelor auditului public extern, cu aprobarea unui plan de măsuri concrete de remediere a situațiilor constatate, în vederea: evaluării situației sistemului de control intern managerial și impactului acestuia asupra întocmirii și prezentării rapoartelor financiare;

response:
Scris.AP nr.2/1-10-607 din 19.05.2020: Prin Ordinul nr.AP-123 din 02.12.2019 a fost creat un grup de lucru repsonsabil de organizarea și desfășurarea procesului de autoevaluare și raportare a sistemului de control intern managerial în cadrul Aparatului Președintelui Republicii Moldova. În luna februarie 2020 a fost elaborat raportul privind controlul intern managerial pentru anul 2019 și declarația de răspundere managerială.

RO_7284_377-20_AP.pdf

2.1.4. pentru examinarea rezultatelor auditului public extern, cu aprobarea unui plan de măsuri concrete de remediere a situațiilor constatate, în vederea: implementării recomandărilor cuprinse în Anexa la Scrisoarea către conducere;

response:
Scris.AP nr.2/1-10-607 din 19.05.2020: De asemenea, a fost recalculată uzura unor mijloace fixe cu durata lor de funcționare și au fost operate corectări în înregistrările contabile aferente.

RO_7284_377-20_AP.pdf

1. Să corecteze înregistrările contabile aferente mijloacelor fixe și să le atribuie în corespundere cu Clasificația bugetară.

response:
Până la finele misiuniide audit, Aparatul Președintelui a corectat înregistrările contabile aferente mijloacelor fixe în sumă de 1.3 mil.lei, atribuindu-le în corespundere cu Clasificația bugetară.

2. Să asigure atribuirea cheltuielilor și înregistrările contabile aferente acestora în corespundere cu Clasificația bugetară, în vederea raportării veridice a situațiilor financiare.

response:
Atribuirea cheltuielilor și înregistrărilor contabile aferente acestora (prin corectare) în corespundere cu Clasificația bugetară în vederea raportării veridice a situațiilor financiare nu pot fi efectuate, deoarece exercițiul bugetar 2018 în care au fost identificate aceste deficiențe s-a încheiat, fiind întocmit și prezentat raportul financiar către Ministerul Finanțelor. Aparatul Președintelui va ține cont de recomandarea înaintată pentru situații viitoare, atribuind cheltuielile și înregistrările contabile aferente acestora în corespundere cu Clasificația bugetară în vederea raportării veridice a situațiilor financiare.

3. Să asigure atribuirea veniturilor și înregistrările contabile aferente acestora în corespundere cu Clasificația bugetară, în vederea raportării veridice a situațiilor financiare.

response:
Atribuirea veniturilor și înregistrărilor contabile aferente acestora (prin corectare) în corespundere cu Clasificația bugetară în vederea raportării veridice a situațiilor financiare nu pot fi efectuate, deoarece exercițiul bugetar 2018 în care au fost identificate aceste deficiențe s-a încheiat, fiind întocmit și prezentat raportul financiar către Ministerul Finanțelor. Aparatul Președintelui va ține cont de recomandarea înaintată pentru situații viitoare, atribuind veniturile și înregistrările contabile aferente acestora în corespundere cu Clasificația bugetară în vederea raportării veridice a situațiilor financiare.

5. Să întreprindă măsuri în vederea delimitării, evaluării și reflectării în evidența contabilă a lucrărilor și activelor nefinanciare incluse în costul total al lucrărilor de reconstrucție a clădirii Președinției Republicii Moldova.

response:
Scris.AP nr.2/1-10-607 din 19.05.2020: Pentru lucrarile de reconstructie a cladirii a fost implementat si finalizat proiectul Reconstructia cladirii Presedintelui Republicii Moldova din bd. Stefan cel Mare si Sfant 154, mun. Chisinau, cu suportul financiar al Guvernului Turciei prin intermediul Agentiei Turcesti pentru Colaborare si Coordonare (TIKA). Prin Ordinul nr. AP-104 din 28.10.2019 a fost instituita Comisia de evaluare si luare la evidenta a bunurilor primite cu titlu gratuit, in urma finalizarii lucrarilor de reparatie. Comisia a analizat proiectele transmise oficial de antreprenori si a verificat toate masinile si utilajele instalate in cadrul sistemelor, conform proiectelor; a evaluat valoarea de intrare a bunurilor primite, in conformitate cu valoarea de piata (preturile au fost stabilite inclusiv in euro, deoarece suma totala a actului de primire-predare a lucrarilor de reparatie este indicata in euro). Drept urmare, au fost întocmite 24 de procese verbale de evaluare si luare la evidenta a bunurilor in suma de 33 630,9 mil. lei. Pentru evaluarea starii cladirii dupa executarea lucrarilor de reconstructie a intocmit actele de primire- predare a lucrarilor de reconstructie si dare in exploatare a cladirii. In rezultat, au fost efectuate operatiuni contabile prin debitarea conturilor contabile din Clasa 3 „Active nefinanciare” a Planului de conturi contabile si creditarea conturilor din grupa de conturi 144224 „Donatii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse externe pentru institutiile bugetare”. Totodata, la finele anului 2019, in corespundere cu Clasificatia bugetara a fost finisat procesul de reflectare in evidenta contabila a valorii lucrarilor de constructie a cladirii Presedintiei si a dotarilor efectuate in cadrul Proiectului de reconstructie, suma totala constituind 193 463.0 mil. lei. Costul reparatiei capitale a cladirii se include in costul cladirii existente majorand valoarea de bilant cu suma de 159 148.5 mil. lei. Valoarea mijloacelor fixe (utilajul, mobilierul si alte bunuri materiale) primite in baza actelor a fost majorata cu suma de 34 314.6 mil. lei. Aparatul Presedintelui a intreprins toate actiunile in conformitate cu Hotarirea de Guvern nr. 258 din 23 mai 1996, privind Regulamentul de receptie a constructiilor si instalatiilor aferente, inclusiv si eliberarea avizelor de functionare de catre institutiile abilitate. Mentionam ca, doar Agenția pentru Supraveghere Tehnica nu a eliberat avizul de functionare a sistemelor de semnalizare incendiu si de stingere a incendiului (Springier), venind cu recomandarile de rigoare subantreprenorului vizat, institutia prezidentiala a intreprins toate masurile ce se impun in acest sens, fiind la etapa finala.

6. Să recalculeze uzura mijloacelor fixe, în vederea raportării veridice a situațiilor financiare.

response:
Aparatul Președintelui a asigurat recalcularea uzurii mijloacelor fixe în vederea raportării veridice a situațiilor financiare.

7. Să dezvolte și să aprobe Politica de contabilitate în conformitate cu Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar.

response:
Până la finele misiunii de audit, Aparatul Președintelui a dezvoltat Politica de contabilitate în conformitate cu Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar.

8. Să organizeze efectuarea inventarierii generale a elementelor de activ și pasiv în conformitate cu reglementările în vigoare, cu reflectarea veridică a rezultatelor.

response:
Aparatul Președintelui a efectuat în baza ordinului nr.AP-115 din 20.11.2019 a secretarului general-adjunct a Aparatului Președintelui inventarierea generală a elementelor de activ și pasiv în conformitate cu reglementările în vigoare, cu reflectarea veridică a rezultatelor.

9. Să evalueze situația actuală a sistemului CIM si să remedieze deficiențele identificate la implementarea acestuia.

response:
Scris.AP nr.2/1-10-607 din 19.05.2020: Prin Ordinul nr.AP-123 din 02.12.2019 a fost creat un grup de lucru repsonsabil de organizarea și desfășurarea procesului de autoevaluare și raportare a sistemului de control intern managerial în cadrul Aparatului Președintelui Republicii Moldova. În luna februarie 2020 a fost elaborat raportul privind controlul intern managerial pentru anul 2019 și declarația de răspundere managerială.

10. Să elaboreze un plan de acțiuni privind dezvoltarea sistemului CIM, delegând responsabilități concrete în aspectul subdiviziunilor structurale.

2.2. pentru examinare și luare de atitudine, prin prisma competențelor, referitor la verificarea corectitudinii aplicării facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrarea pe teritoriul țării a mărfurilor și serviciilor destinate implementării proiectului de asistență tehnică ,,Reconstrucția clădirii Președinției Republicii Moldova”, precum și atestării veniturilor obținute de către persoanele fizice și juridice antrenate în realizarea acestuia;

response:
Curtea de Conturi prin scrisoarea de remitere a Hotărârii și Raportului de audit a solicitat Ministerului Finanțelor examinarea, prin prisma competențelor, a situației referitor la verificarea corectitudinii aplicării facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrarea pe teritoriul țării a mărfurilor și serviciilor destinate implementării proiectului de asistență tehnică ,,Reconstrucția clădirii Președinției Republicii Moldova”, precum și atestării veniturilor obținute de către persoanele fizice și juridice antrenate în realizarea acestuia. Serviciul Fical de Stat a solicitat Curții de Conturi prezentarea informației referitor la denumirile și adresele juridice ale persoanelor antrenate în realizarea proiectului respectiv. Ministerul Finanțelor nu a informat Curtea de Conturi referitor la rezultatele examinării solicitării. Scris.MinFin nr.05-02/1/141 din 07.12.2020: De către SFS au fost efectuate controale fiscale prin metoda de verificare totală la 6 agenți economici menționați în raportul de audit, cu întocmirea actelor de control și adoptarea deciziilor asupra cazurilor de încălcare a legislației (se anexează).

RO_7730_763-20_MinFin.pdf

Cerinte (0)