Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Curtea de Conturi a auditat situațiile financiare ale Institutului de Ecologie și Geografie

Curtea de Conturi a auditat situațiile financiare ale Institutului de Ecologie și Geografie

Septembrie 21, 2018 accesari 1773

Prezentarea

Proiectul raportului auditului situațiilor financiare ale Institutului de Ecologie și Geografie (IEG) la 31 decembrie 2017 a fost examinat în cadrul ședinței Curții de Conturi din 21 septembrie curent.

Curtea de Conturi a Republicii Moldova a inițiat auditul situațiilor financiare ale Institutului de Ecologie și Geografie la 31.12.2017, având drept scop oferirea asigurării rezonabile în ceea ce privește faptul, dacă rapoartele financiare ale Institutului, întocmite la 31 decembrie 2017, sunt lipsite de denaturări semnificative, datorate fraudei sau erorii, oferă o imagine reală și fidelă a informațiilor prezentate, iar tranzacțiile au fost efectuate conform reglementărilor în vigoare, în vederea emiterii opiniei de audit.

Institutul de Ecologie și Geografie este instituție publică în domeniul cercetărilor științifice fundamentale și aplicate privind evoluția, structura, funcționarea sistemelor ecologice și geografice, și a componentelor de bază ale acestora, în vederea protecției mediului ambiant, folosirii eficiente a resurselor naturale, asigurării securității ecologice și dezvoltării durabile a economiei țării.

IEG a fost înființat în 2005 prin contopirea Institutului Național de Ecologie al Ministerului Ecologiei și Resurselor Naturale și Institutului de Geografie al Academiei de Științe a Moldovei (AȘM). Începând cu 30.08.2017, urmare a reformei inițiate de Guvernul Republicii Moldovei, IEG a devenit instituție subordonată Ministerului Educației, Culturii și Cercetării (MECC).

Resursele financiare destinate funcționării Institutului sunt constituite din sursele bugetului public național, veniturile colectate urmare a prestării serviciilor de expertiză și cercetare și resursele proiectelor finanțate din surse externe.

Sinteza surselor de finanțare și a cheltuielilor IEG pentru anii 2016-2017 a însumat 9,67 mil lei, ceea ce reprezintă doar 80,34% din valoarea veniturilor precizate. Devierea a fost cauzată de nealocarea resurselor financiare din proiectele finanțate din surse externe, în valoare de circa 2,2 mil. lei aprobate pentru anul 2017.

Resursele obținute în anul 2017 au fost direcționate preponderent pentru efectuarea cheltuielilor legate de personal, procurarea bunurilor și a serviciilor, achitarea serviciilor de editare și a celor pentru cercetări științifice, dar și pentru procurarea de mașini și utilaje, de materiale de uz gospodăresc si rechizite de birou.

Patrimoniul gestionat de către Institutul de Ecologie și Geografie a constituit 1,168 mil. lei. Totodată, valoarea uzurii activelor nefinanciare a constituit 4,46 mil. lei. Valoarea contabilă a activelor nefinanciare gestionate de către IEG a constituit 5,6 mil. lei, ponderea majoră revenindu-i mijloacelor fixe, care au constituit la finele anului 5,48 mil. lei sau 97,8 la sută.

Potrivit auditului, informațiile din rapoartele financiare nu prezintă situația reală a elementelor patrimoniale, fiind condiționată de organizarea unei inventarieri formale a patrimoniului gestionat. Insuficiența elementelor de control intern a determinat desfășurarea procesului de inventariere în mod formal, astfel încât comisia de inventariere nu a asigurat plenitudinea existenței faptice și a situației funcționale a activelor gestionate de IEG.

Institutul de Ecologie și Geografie, potrivit normelor în vigoare, prestează servicii de cercetare și expertiză, încasând venituri. În anul 2017, IEG a încheiat 13 contracte de prestări servicii, iar în anul 2016, Institutul a semnat 25 de contracte. Plenitudinea calculării și încasării veniturilor, precum și raportarea financiară, a fost afectată urmare a stabilirii neuniforme și nejustificate a tarifelor contractelor de prestări servicii, a constatat Curtea de Conturi. Astfel s-a stabilit că pentru diferite contracte, IEG atribuie coeficienți diferiți de calculare a cheltuielilor, lipsind abordarea unică.

În anul 2017, Institutul de Ecologie și Geografie a fost unul din elementele integrante ale reformei administrației publice centrale. Astfel, din instituție subordonată Academiei de Științe a Republicii Moldova, a devenit instituție subordonată Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Astfel, IEG a inițiat actualizarea actelor de funcționare instituțională, a revăzut prevederile normative în vederea lărgirii ariei de acțiune în domeniul prestării serviciilor de cercetare, precum și a demarat procedura de elaborare a noilor programe de activitate racordate la prioritățile guvernamentale actuale. Deși, activitatea desfășurată de către cercetătorii științifici reprezintă un activ cu potențial economic, atât instituțional cât și național, rezultatele obținute nu sunt în măsura necesară, accesibile potențialilor beneficiari, nefiind promovate și valorificate corespunzător.

 IEG nu oferă o atenție adecvată implementării sistemului de management financiar și control (MFC), ceea ce creează nereguli și deficiențe în gestionarea patrimoniului administrat. Astfel, nu au fost constituite grupuri de lucru și nu au fost desemnate persoane responsabile de implementarea MFC; sunt identificate și inițiată descrierea parțială a unor procese operaționale, proceduri și acțiuni de control; lipsesc proceduri formalizate, inclusiv procese descrise ale activităților la care au fost constate deficiențe; nu au fost desfășurate activități privind evaluarea și monitorizarea riscurilor etc.

Menționăm că, probele de audit obținute oferă o imagine reală și fidelă cu privire la performanța financiară și poziția financiară prezentată a Institutului de Ecologie și Geografie pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2017 și sunt suficiente pentru a exprima opinia cu rezervă.