Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Curtea de Conturi a auditat rapoartele financiare ale Consiliului raional Strășeni, municipiului Strășeni și a or. Bucovăț

Curtea de Conturi a auditat rapoartele financiare ale Consiliului raional Strășeni, municipiului Strășeni și a or. Bucovăț

Aprilie 12, 2019 accesari 3215

 

Prezentarea

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat în cadrul ședinței din 12 aprilie curent, Rapoartele de audit a rapoartelor financiare a unităților administrativ teritoriale din raionul Strășeni: de nivelul II – bugetul raional și de nivelul I a mun. Strășeni și a or. Bucovăț la situația din 31 decembrie 2018.

Obiectivul general al misiunii de audit a constat în oferirea unei asigurări rezonabile că rapoartele financiare nu sunt afectate de denaturări semnificative, iar autoritățile executive a entităților asigură prezentarea fidelă a rapoartelor în conformitate cu cadrul de raportare financiară.

Pe anul 2018 bugetele entităților verificate au fost executate în total la venituri de 261,4 mil. lei, la cheltuieli și active nefinanciare respectiv de 237,6 mil. lei.

Activele totale înregistrate în bilanțul autorităților auditate la 31 decembrie 2018 constituie 447,7 mil. lei.

Pe parcursul misiunii de audit entitățile au întreprins un șir de măsuri pentru aducerea în concordanță cu cadrul normativ a grupelor de conturi a mijloacelor fixe, totodată raportarea acestora la 31 decembrie 2018 mai include un șir de neconformități, inclusiv:

 1. Denaturarea mijloacelor fixe ca urmare a majorării valorii mijloacelor fixe:
 • cu valoarea reparațiilor capitale în sumă totală de 42,6 mil. lei, ce nu aparțin Consiliului raional Strășeni;
 • cu valoarea investițiilor capitale în active în curs de execuție cu suma de 5,5 mil. lei, aferente recepționării unor lucrări la Aparatul președintelui;
 • cu 220,1 mii lei la Aparatul președintelui și cu 17,9 mii lei la primăria mun. Strășeni, din cauza majorării neargumentate a valorii lucrărilor executate indicate în procesele verbale de executare a lucrărilor.
 1. Diminuarea valorii construcțiilor în curs de execuție a rezultat urmare a excluderii din evidența Aparatului președintelui a lucrărilor în sumă de 12,5 mil. lei efectuate la bunurile ce nu aparțin Consiliului raional, dar Consiliului mun. Strășeni, în lipsa actului de predare – primire a lucrărilor către proprietarul bunurilor. Ca urmare primăria mun. Strășeni a diminuat valoarea clădirilor instituțiilor de învățământ cu 7,0 mil. lei și a construcțiilor speciale cu 6,7 mil. lei, ceea ce a condiționat necalcularea uzurii anuale în sumă de 0,9 mil. lei;
 2. De asemenea, s-a constatat clasificarea și raportarea incorectă a mijloacelor fixe prin majorare, și, respectiv, prin diminuare în sumă de 2,1 mil. lei la entitățile din cadrul Consiliului raional, cu 3,7 mil. lei la primăria mun. Strășeni și de 1,0 mil. lei la primăria or. Bucovăț.
 3. Entitățile nu au evaluat și raportat în evidență terenurile proprietate publică:
 • la Aparatul președintelui – cu suprafața de 133,1 ha și, respectiv, de 9,48 ha aferente construcțiilor speciale (drumurilor) în valoare normativă de circa 171,9 mil. lei și aferente imobilelor de interes raional în valoare de circa 12,2 mil. lei;
 • în mun. Strășeni – cu suprafața de 1405 ha, în valoare de circa 516,0 mil. lei;
 • în or. Bucovăț – cu suprafața de 273,3 hectare în valoare de circa 263,5 mil. lei.
 1. Nu au fost raportate în evidență ca construcții speciale în mun. Strășeni - 151 străzi cu suprafața de 91,46 ha; în or. Bucovăț - 22 străzi. Nu sunt delimitate și înregistrate în registrul bunurilor imobile 20 drumuri de importanță raională în gestiunea Aparatului președintelui cu lungimea de 83,2 km.
 2. Raportarea valorii activelor sub formă de participări de capital în entitățile fondate nu este susținută prin documente justificative și evidență analitică a valorii activelor investite în întreprinderile fondate de Consiliul raional Strășeni în sumă totală de 82,8 mil. lei și de mun. Strășeni în suma de 41,0 mil. lei.

Deși, la 31 decembrie 2018 au fost lichidate 2 întreprinderi municipale: Rețele Termice Strășeni cu valoarea capitalului social de 11,1 mil. lei și Direcția de Producție pentru Gospodăria Comunală si de Locuințe cu 18,4 mii lei, aceste fapte economice nu au fost înregistrate în evidența contabilă.

De asemenea, nu au fost raportate conform în evidența municipiului valoarea activelor transmise în gestiune întreprinderilor fondate de circa 59,5 mil. lei.

Administrarea competențelor de administrare și control nu sunt exercitate pe deplin de autorități. Valoarea patrimoniului Taberei de odihnă „Codru” constituie 21,9 mil. lei, inclusiv valoarea imobilelor 2,0 mil. lei, stația de epurare 7,0 mil. lei și 12,9 mil. lei investițiile capitale în curs de execuție. Pentru investițiile capitale în valoare de 12,9 mil. lei Direcția Învățământ în calitate de investitor nu a asigurat recepția la terminarea lucrărilor (anul 2016) și respectiv, recepția finală a obiectului. Cu toate că, comisia nu a recunoscut recepția la terminarea lucrărilor (din cauza nerespectării legislației și normativelor în construcții), autoritatea executivă a Consiliului Raional timp de 3 ani nu a întreprins careva măsuri de finalizare, obiectul fiind sub riscul de a se deteriora. Astfel, garanția de bună execuție în sumă de 389,4 mii lei a fost returnată în lipsa temeiului legal.

Datorită unor neregularități admise, ce nu au fost luate în considerație de Aparatul președintelui valoarea mijloacelor de transmisie a fost denaturată în total cu 1,6 mil. lei, inclusiv prin majorare cu suma de 772,1 mii lei: valoarea a 2 pompe achitate și neinstalate la obiectul de alimentare cu apă Micăuți-Strășeni; prin majorare cu suma de 209,6 mii lei: exagerări a valorii lucrărilor de construcție constatate ca neexecutate de Inspecția de Stat în Construcții; prin diminuare cu suma de 636,2 mii lei urmare a neînregistrării integrale în evidență a valorii lucrărilor capitale executate.

Misiunea de audit a constatat neasigurarea administrării conforme a infrastructurii edilitar-tehnice pentru rețelele de gaze. Aparatul președintelui nu dispune, pentru 13 obiecte înregistrate în evidență cu valoarea de 25,1 mil. lei, de inventarierile anuale obligatorii în vederea autentificării cantitativ-valorice exhaustive a rețelelor de gaze proprietate publică. Nu a fost înregistrată în evidență rețeaua de gaze de presiune medie cu lungimea de 3,2 km (Centrul Divertis).

Nu s-a asigurat încasarea taxei pentru apă, livrată de către ÎM „Apă Canal Strășeni” către un agent economic ce o îmbuteliază, ce a afectat veniturile bugetului raional pentru anul 2018 în sumă totală 104,6 mii lei. Nu este justificată achitarea taxei și pentru perioadele anilor precedenți.

Direcția Învățămînt a majorat valoarea lucrărilor de reparație a unei clădiri efectuate de locatar de la 176,4 mii lei la 518,4 mii lei, reflectată în evidență în lipsa acceptului Consiliului raional ca plată pentru locațiunea bunului imobil. În același timp, nu s-a stabilit regulamentar mărimea plății de locațiune, aceasta fiind diminuată, cumulativ la situația din 31.12.2018 în sumă totală de 416,3 mii lei.

La efectuarea unor cheltuieli publice din contul bugetului raional nu s-a ținut cont de competențele instituționale delimitate. Astfel,

 • transferurile cu destinație specială pentru infrastructura drumurilor în anul 2018 au fost aprobate și utilizate în baza deciziei Consiliului raional neconform, pentru alte drumuri decât cele prevăzute regulamentar, fiind suportate cheltuieli de 2,2 mil. lei, care urmau a fi suportate de APL de nivelul I, cărora le aparțin drumurile respective.
 • în lipsa competențelor, pentru reparația drumurilor din bugetul raional a fost alocată suplimentar suma de 1,3 mil. lei și recepționate lucrări a porțiunilor de drumuri locale din mun. Strășeni.

Denaturările existente care au influențat evidența și raportarea elementelor contabile pentru bugetul mun. Strășeni a fost determinată de:

 • neînregistrarea în evidență a fondului locativ proprietate publică cu valoarea de 6,4 mil. lei, inclusiv 2,5 mil.lei identificat de audit; a clădirii Hotelului Codru cu valoarea de 1,2 mil. lei;
 • neevaluarea și necontabilizarea resurselor naturale a municipiului Strășeni aferente fondului forestier cu suprafața totală de 339,5 ha, inclusiv 133,5 ha cu o valoare de minim 1,7 mil.lei.
 • Valoarea infrastructurii aferente sistemului de alimentare cu apă nu este reală, fiind majorată valoarea fondurilor fixe cu minim 122,7 mii lei, nefiind înregistrat în evidență bunuri în sumă de 10,4 mii lei, inclusiv din executarea lucrărilor de reconstrucție la rețeaua de alimentare de apă prin diminuarea a valorii obiectului cu 48,0 mii lei; ca urmare a sustragerii de la sistemul de apeduct Micăuți, a țevii de metal 700 m/l în valoare de 74,7 mii lei (13 țevi de 7,5 m/l în valoare de 10,4 mii lei care nu sunt luate la evidență din octombrie 2017).
 • Estimarea bugetară și includerea în rapoartele financiare a veniturilor proprii nu este asigurată prin utilizarea unor date relevante pentru baza impozabilă, iar ne reflectarea soldurilor creanțelor și datoriilor afectează disciplina bugetară și nu oferă rapoartelor financiare imagine veridică.
 • Primăria mun. Strășeni nu a asigurat raportarea și utilizarea conformă a transferurilor cu destinație specială pe anul 2018 în sumă de 1,9 mil.lei;
 • Raportarea cheltuielilor și veniturilor din prestarea serviciilor de livrare a energiei termice nu s-a asigurat de autoritatea mun. Strășeni, condiționate de divergența constatată de 3,4 mii m2 între suprafețele încălzite și datele efective utilizate la calcularea serviciilor, fiind suportate nejustificat cheltuieli din bugetul instituțiilor preșcolare în sumă de 375,1 mii lei.
 • Aplicarea eronată a unor norme privind retribuirea muncii personalului angajat, a determinat efectuarea unor cheltuieli bugetare neconforme, fapt ce au contribuit la majorarea cheltuielilor pe anul 2018 în sumă de 201,7 mii lei la mun. Strășeni și de 361,5 mii lei la subdiviziunile Consiliul raional.

Evidența și raportarea elementelor contabile pentru bugetul or. Bucovăț a fost influențată de:

 • stația de epurate a apelor reziduale (TOPAS 75PF), recepționată în mai 2017 și aflată în funcțiune nu a fost contabilizată la suma de 964,4 mii lei.
 • nu au fost contabilizate și evaluate 5 imobile (inclusiv centru comunitar antrenat în activitatea publică a APL).

Neregulile elucidate în cadrul prezentei misiuni de audit relevă practici nesistemice în managementul instituțional și financiar, ceea ce a determinat exprimarea opiniei contrare pentru rapoartele financiare prezentate a bugetului local de nivelul al doilea și a primăriei mun. Strășeni, și opinie cu rezerve a primăriei or. Bucovăț.