Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Curtea de Conturi a auditat gestionarea finanțelor și patrimoniului public de către UAT a orașului Fălești

Curtea de Conturi a auditat gestionarea finanțelor și patrimoniului public de către UAT a orașului Fălești

Noiembrie 23, 2020 accesari 458

Prezentare

Ședință video

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la 23 noiembrie curent, Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale unității administrativ-teritoriale (UAT) a orașului Fălești încheiate la 31.12.2019 și Raportul auditului conformității procesului bugetar și gestionării patrimoniului public de către UAT a orașului Fălești.

UAT orașul Fălești este o unitate administrativ-teritorială de nivelul I, cu o suprafață de 21,5 km2 și o populație de 16,4 mii locuitori. Din bugetul local sunt finanțate 10 entități (Primăria, 6 grădinițe, 2 case de cultură, biblioteca) cu un efectiv de personal de 197,14 unități și 10 programe de ordin economic și social.

În opinia echipei de audit, rapoartele financiare ale UAT Fălești nu prezintă o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil, fiind emisă opinia contrară.

Opinia contrară a fost determinată de efectul denaturărilor, care țin de:

 • subevaluarea contului 371 „Terenuri” cu suma de 353123,7 mii lei;

 • diminuarea valorii contului 311 „Clădiri” cu suma de 3954,9 mii lei, determinată de nerecunoașterea și necontabilizarea apartamentelor și încăperilor izolate neprivatizate;

 • diminuarea contului 313 „Instalații de transmisie” cu suma de 18981,5 mii lei, determinată de nerecunoașterea și necontabilizarea, conform prevederilor normative, a infrastructurii tehnico-edilitare a sistemelor publice de alimentare cu apă și canalizare;

 • majorarea contului 415 „Alte forme de participare în capital în interiorul țării” cu suma de 41963,7 mii lei și, respectiv diminuarea conturilor 311 „Clădiri” cu 122,3 mii lei (clădirea punctului medical), 312 „Construcții speciale” – cu 40452,2 mii lei (drumurile, căile pietonale, stații auto, canale de scurgere, bazin de apă, cimitirul, monument, fântâni, gunoiștea, etc), 313 „Instalații de transmisie” - 1228,7 mii lei (linii electrice stradale) și 318 „Alte mijloace fixe” - 160,5 mii lei (arbuști, copaci, spații verzi);

 • supraevaluarea contului 2225 „Servicii de reparații curente” cu suma de 1180,0 mii lei, ca urmare a reflectării unor tranzacții de reparație capitală ca cheltuieli curente, ceea ce a dus la subevaluarea valorii mijloacelor fixe.

În contextul auditului de conformitate, scopul misiunii de audit a fost evaluarea conformității gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către entitatea auditată în raport cu criteriile regulamentare, precum și pentru formularea unei concluzii de audit și înaintarea recomandărilor relevante.

Misiunea de audit a relevat că unele activități de gestionare a resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către APL a or. Fălești s-au realizat cu nerespectarea prevederilor cadrului normativ, ceea ce a afectat estimarea și planificarea corectă a veniturilor și cheltuielilor bugetare, competențele și interesele autorității publice locale, înregistrarea și administrarea corectă a patrimoniului, încasarea veniturilor de la folosința patrimoniului public, corectitudinea cheltuielilor efectuate și corectitudinea procedurilor aplicate și utilizarea eficientă a banilor publici la realizarea achizițiilor publice. Astfel:

 • autoritatea executivă nu a asigurat buna desfășurare a procesului de elaborare și aprobare a bugetului local - nu s-au întocmit argumentările de rigoare documentate privind estimările efectuate pentru 9 surse de venit; nu s-au estimat și nu s-au aprobat 3 surse de venit, încasările cărora au constituit în anul 2019 suma de 131,1 mii lei; unele surse de venit bugetar s-au subestimat cu circa 112,0 mii lei, iar altele s-au supraestimat cu circa 641,0 mii lei;

 • informația cu privire la baza impozabilă pentru unele taxe locale nu a conținut date veridice cu privire la subiectul și obiectul impunerii și nu a fost actualizată de către serviciul economico-financiar al primăriei, fiind constatate discrepanțele la încasarea veniturilor;

 • activitatea de planificare a transferurilor și de executare a cheltuielilor aferente lor a fost una defectuoasă, fiind aprobate venituri cu 5,0 mii lei mai mult și executate cheltuieli sub limita veniturilor precizate în bugetul local - 336,5 mii lei;

 • s-a admis acordarea neconformă a unor drepturi salariale în sumă totală de 17,4 mii lei;

 • nu au fost respectate limitele minime ale normelor financiare de cheltuieli pentru alimentația copiilor în sumă totală de 353,6 mii lei;

 • au fost acordate ajutoare materiale neconforme din fondul de rezervă persoanelor fizice în sumă totală de 31,5 mii lei, pentru care nu au fost justificate situațiile de risc social sau de dificultate;

 • s-a admis aplicarea neconformă în costurile de deviz a cotei de asigurare socială și medicală în mărime de 27,5% cu suportarea unor cheltuieli nejustificate în mărime de 11,7 mii lei;

 • pe contractele de achiziție publică de valoare mică s-a admis divizarea achiziției pe același tip/gen de marfă (8 categorii, lucrări) cu unul sau mai mulți agenți economici în sumă totală de 527,4 mii lei/ valoarea estimată;

 • s-a admis divizarea valorii estimate a lucrărilor de reparație a clădirilor și drumurilor pe 27 contracte de achiziție separată (de valoare mică), nefiind aplicate principiul valorii estimate cumulative a tuturor obiectelor, loturilor din componența lucrărilor și procedura de achiziție unică prin cererea ofertelor de prețuri – 2853,6 mii lei/ valoarea estimată;

 • la contractarea lucrărilor de reparație curentă cu 5 persoane fizice în sumă totală de 37,7 mii lei și serviciilor muzicale, de divertisment, serviciilor de moderare și întocmire a scenariului în sumă totală de 47,1 mii lei (13 contracte), nu s-a asigurat perfectarea și anexarea documentelor primare de justificare a tranzacțiilor efectuate – conținutul faptelor economice, etaloanele cantitative și valorice în care sunt exprimare faptele economice.

Misiunea de audit desfășurată a relevat că unele activități de gestionare a resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către APL a orașului Fălești s-au realizat cu nerespectarea prevederilor legale, ceea ce a afectat estimarea și planificarea corectă a veniturilor și cheltuielilor bugetare, competențele și interesele autorității publice locale, înregistrarea și administrarea corectă a patrimoniului, încasarea veniturilor de la folosința patrimoniului public, corectitudinea cheltuielilor efectuate și corectitudinea procedurilor aplicate și utilizarea eficientă a banilor publici la realizarea achizițiilor publice.

Situațiile expuse au fost generate de lipsa responsabilității specialiștilor antrenați în activitățile primăriei, lipsa colaborării cu structurile Serviciului Fiscal de Stat și Agenției Relații Publice, aplicarea incorectă a prevederilor normative, precum și lipsa sistemului de control intern managerial la nivel de primărie.