Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Curtea de Conturi a auditat conformitatea realizării unor parteneriate publice-private

Curtea de Conturi a auditat conformitatea realizării unor parteneriate publice-private

Februarie 26, 2021 accesari 513

 

Prezentare

Curtea de Conturi a Republicii Moldova a examinat, la data de 26 februarie, Raportul auditului conformității asupra organizării, realizării și supravegherii parteneriatelor publice-private (PPP) încheiate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC), Academia de Științe a Moldovei (AȘM), unitatea administrativ-teritorială (UAT) mun. Chișinău și entitățile din subordine.
Scopul misiunii de audit a constat în oferirea asigurării rezonabile asupra conformității organizării, realizării și supravegherii parteneriatelor publice-private.

În vederea atingerii scopului propus și acumulării probelor suficiente și adecvate, au fost efectuate verificări la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Academia de Științe a Moldovei, Universitatea de Stat din Moldova și APL a mun. Chișinău, precum și au fost solicitate și analizate informații de la Comisia Națională PPP, Agenția Proprietății Publice și Biroul Național de Statistică.

Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 419 din 18.06.2012 cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate a statului și a listei lucrărilor și serviciilor de interes public național propuse parteneriatului public-privat, a fost aprobată lista bunurilor proprietate a statului de interes public național propuse PPP, inclusiv 8 obiective  pentru MECC și 4 inițiative pentru AȘM. La fel, până la 31.12.2020 în baza deciziilor Consiliului Municipal Chișinău (CMC) au fost propuse 18 obiective de implementare a PPP. 

În final, în perioada 2014-2020 de către primăria mun. Chișinău au fost încheiate 3 contracte de PPP, unul din ele fiind reziliat la etapa inițială, de către AȘM a fost încheiat un singur contract de PPP, iar de către MECC și entitățile din subordine, în această perioadă, nu a fost încheiat nici un contract de PPP.

Generalizând constatările și concluziile formulate în procesul de audit, au fost identificate un șir de neconformități, elucidate în continuare.

Primăria municipiului Chișinău
Primăria mun. Chișinău a executat organizarea, realizarea și supravegherea PPP „Reconstrucția capitală a edificiului școlii nr. 85 din str. Constantin Stamati, 10, mun. Chișinău”. Auditul nu a identificat informații, care ar fundamenta necesitatea reconstrucției capitale a edificiului școlii nr. 85 din str. Constantin Stamati, 10, mun. Chișinău, în timp ce în mun. Chișinău, doar la 01.09.2012, mai existau edificii a 8 școli închise.

Conform Deciziei CMC nr. 5 din 22.09.2016 s-a decis de a include, în calitate de obiect pentru PPP, proiectul „Reconstrucția capitală a edificiului școlii nr.85 din str. Constantin Stamati, 10, mun. Chișinău”, cu păstrarea destinației obiectivului și fără drept de privatizare a acestuia în beneficiul partenerului privat. Auditul a constatat identificarea incorectă a obiectului PPP, acesta urmând a fi „Reconstrucția complexului preșcolar din mun. Chișinău, str. Nicolae Costin 63/3 (fosta grădiniță nr.166) din contul dării în locațiune a clădirilor și terenurilor complexului școlar din str. Constantin Stamati 10”.
Nici în studiul de fezabilitate aferent PPP „Reamenajarea și exploatarea terenului sportiv al Liceului Internat Municipal cu Profil Sportiv din str. Alba Iulia 200/2”  nu a fost indicat, care investiții vor fi utilizate de partenerul public și care de partenerul privat, respectiv, nu se cunoaște ce valoare are investiția, ce trebuia de recuperat din redevența aferentă arendei terenului, precum și despre redevența ce trebuie achitată de parteneriatul public.

Prevederile contractului privind PPP „Reabilitarea și reluarea activității complexului școlar din mun. Chișinău, str. Constantin Stamati 10”  nu sunt coerente și explicite, referitor la definirea investiției și a surselor de finanțare a acesteia, a modului de determinare a valorii investițiilor efectuate și valorii recuperate a acestora, ceea ce lasă loc pentru interpretări neunivoce, respectiv, nu sunt suficient apărate drepturile patrimoniale ale autorității publice locale în cadrul executării contractului de PPP. Monitorizarea și controlul asupra realizării prevederilor contractelor de PPP nu au fost efectuate de către partenerii publici în corespundere cu cadrul regulator. 
Nerespectând prevederile legale, primăria mun. Chișinău nu a instituit o comisie de monitorizare și respectiv nu a efectuat controlul anual asupra modului de realizare a parteneriatelor inițiate.

Academia de Științe a Moldovei
La încheierea contractului nr.1 din 02.06.2015 de constituire a PPP privind ,,Construcția de locuințe şi obiective de menire social-culturală din str. Sprîncenoaia nr.1 şi nr.5, mun. Chișinău” de către AȘM și partenerul privat, beneficiile partenerului public nu au fost explicite și justificate, deoarece nu a fost stabilit de către părți, care este valoarea de referință a unui m2 de spațiu locativ, față de care, ar trebui diminuat costul unui metru pătrat de spațiu locativ cu cca 35-40% pentru beneficiarii apartamentelor.

În cadrul realizării PPP-urilor s-a constatat că, livrarea investițiilor de către partenerii privați către partenerii publici s-a efectuat în lipsa eliberării facturii fiscale. 

Procesul de monitorizare asupra realizării contractului de PPP a fost efectuat de către AȘM în concordanță cu normele legale din domeniu. Totuși, auditul relevă că obiectivul specific al PPP de a reduce fluctuația de personal nu a fost realizat integral, deoarece la situația din 01.01.2021, din 30 de beneficiari verificați, 6 persoane care au beneficiat de apartamente la preț preferențial deja nu mai sunt angajați în cadrul organizațiilor din sfera științei și inovării, iar 8 beneficiari au vândut apartamentele la prețuri comerciale.

Universitatea de Stat a Moldovei
Lipsa monitorizării asupra executării proiectului investițional din partea Universității de Stat din Moldova (USM) a dus la deficiențe privind reflectarea în evidența contabilă a bunurilor primite, precum și nerealizarea integrală a tuturor obiectivelor stabilite. În rezultatul executării lucrărilor de construcție, agentul economic a transmis volumul de lucrări beneficiarului conform procesului verbal (de recepție finală / la terminarea lucrărilor /  transmitere a încăperilor): pentru Blocul de studii nr. 2 – în sumă totală de 33,1 mil. lei; pentru căminele nr. 10 nr. 11 nr.12 și nr.13 din str. Gheorghe Caşu, nr. 32 -  în sumă de 10,7 mil. lei pentru fiecare obiect; pentru bibliotecă – cu valoarea de 608,0 mii lei; pentru cantină – cu valoarea de 2,4 mil. lei, în toate cazurile nefiind întocmită și factura fiscală de livrare pentru lucrările executate. În  rezultat, nerespectând prevederile art.19 alin.(1) din Legea contabilității nr. 113 din 27.04.2007, entitatea publică a contabilizat în evidența contabilă valoarea lucrărilor executate și transmise de către agentul economic în sumă totală de 78,7 mil. lei în lipsa documentelor primare, și anume în lipsa facturii și proceselor-verbale de recepție a lucrărilor executate.

USM nu a putut prezenta echipei de audit documentele justificative la situația din 01.01.2021, care atestă numărul apartamentelor procurate de către beneficiari la prețul preferențial, ci doar a prezentat lista potențialelor investitori în complexul locativ din str. Gh. Cașu întocmită de către Comitetul Sindical al USM.

 

Verificând conformitatea asupra organizării, realizării și supravegherii parteneriatelor public-private încheiate de Academia de Științe a Moldovei, UAT mun. Chișinău și Universitatea de Stat a Moldovei se denotă că, acest proces s-a desfășurat în unele cazuri cu nerespectarea prevederilor legale, ceea ce a afectat obiectivele PPP, interesele administrației publice locale precum și evidența contabilă conformă a patrimoniului public.