Acasă / Despre noi / Cadrul legal

Cadrul legal

Președintele
Vicepreședintele
Membrii

Conducerea Curţii de Conturi se exercită de Preşedintele Curţii de Conturi. (art.12, Legea nr. 260 din 07.12.2017).

Preşedintele Curții de Conturi se numeşte de Parlament pe un termen de 5 ani, la propunerea Preşedintelui Parlamentului, în bază de concurs public, cu votul majorităţii deputaţilor aleşi.  

 

Atribuțiile președintelui Curții de Conturi (art. 13, Legea nr. 260 din 07.12.2017).

Preşedintele Curții de Conturi are următoarele atribuţii:

 a) exercită conducerea Curţii de Conturi în conformitate cu legislaţia şi organizează activitatea acesteia;
 b) numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul Curţii de Conturi;
 c) reprezintă Curtea de Conturi în relaţiile acesteia cu alte instituţii din ţară şi de peste hotare;
 d) propune spre aprobare ordinea de zi a şedinţelor Curții de Conturi;
 e) participă, după caz, la şedinţele Parlamentului şi ale Guvernului;
  f) organizează şi implementează sistemul de management financiar şi de control intern şi poartă răspundere managerială pentru administrarea alocaţiilor bugetare şi a patrimoniului public aflat în gestiunea Curții de Conturi;
  g) exercită alte atribuţii prevăzute de lege pentru conducătorul de instituție publică. 

 

Vicepreşedintele Curții de Conturi se desemnează de către Parlament, la propunerea preşedintelui Curţii de Conturi, din rîndul membrilor acesteia. (art.17 (4) Legea nr. 260 din 07.12.2017) 

 

Curtea de Conturi este constituită din 7 membri, inclusiv președintele și vicepreședintele Curții de Conturi. 

 

Membrii Curţii de Conturi, cu excepția președintelui, se numesc de Parlament pe un termen de 5 ani, la propunerea preşedintelui Curții de Conturi, în bază de concurs public, cu votul majorităţii deputaţilor aleşi.

 

Membrul Curții de Conturi/persoana care a deținut anterior funcția de membru al Curții de Conturi poate fi numit/numită о singură dată pentru un nou mandat de 5 ani, în bază de concurs public. 

 

Atribuţiile Curţii de Conturi:

    a) exercită controlul asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare publice prin efectuarea auditului public extern;
    b) adoptă politicile și strategiile în domeniul auditului public extern;
    c) aprobă proiectul de buget al instituției;
    d) examinează și aprobă rapoartele auditorului și decide asupra remiterii acestora comisiei permanente de profil a Parlamentului și altor instituții;
    e) aprobă proceduri administrative, regulamente și manuale, instrucţiuni și ghiduri, standarde de audit;
    f) aprobă programele anuale și multianuale ale activității de audit;
    g) aprobă structura aparatului și efectivul-limită de personal;
    h) aprobă rapoartele prevăzute la art. 6;
    i) aprobă Regulamentul cu privire la certificarea auditorilor publici;
    j) exercită alte atribuții prevăzute de lege. 

(art.15, Legea nr. 260 din 07.12.2017)