Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Auditului situațiilor financiare ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare

Auditului situațiilor financiare ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare

Iunie 12, 2018 accesari 1404

 

Prezentare

Ședința video

Situațiile financiare ale Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare (CNAA), întocmite pentru anul bugetar 2017 au fost subiectul proiectului Raportului examinat la data de 12 iunie 2018, în cadrul ședinței publice a Curții de Conturi.

Scopul auditului a fost de a verifica, dacă rapoartele financiare ale Consiliului, întocmite la 31 decembrie 2017, sunt lipsite de denaturări semnificative și oferă o imagine reală şi fidelă a informațiilor prezentate, iar tranzacțiile au fost efectuate conform reglementărilor în vigoare.

Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare (CNAA) este o instituție a administrației publice centrale în domeniul evaluării şi acreditării organizațiilor din sfera științei şi inovării, precum şi al atestării cadrelor științifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare. Conducerea CNAA este exercitată de președinte, doi vicepreședinți şi de un secretar științific. Consiliul Național este asistat de un aparat administrativ, ale cărui structură şi efectiv-limită este aprobată prin Hotărîre de Guvern și constituie 29 unități.

În calitate de executor de buget, Consiliul este responsabil de organizarea și controlul planificării, utilizării alocațiilor conform destinațiilor prevăzute în bugetul propriu, efectuarea operațiunilor financiare în corespundere cu cadrul general, ținerea evidenței contabile și raportarea conform cadrului regulator aferent, elaborarea și implementarea unui sistem de management financiar și control intern eficient, asigurând buna guvernare a fondurilor publice și gestionarea eficientă a patrimoniului public, inclusiv prevenirea și descoperirea erorilor și fraudelor.

În anul 2017, Consiliului a gestionat alocații în valoare totală de 4,1 mil.lei, nivelul de realizare constituind 75,7%, soldul alocațiilor neutilizate la finele anului constituind 1,3 mil.lei. Conform datelor din bilanțul contabil, patrimoniul administrat de Consiliu a constituit 2 mil. 353,4 mii lei, ponderea majoră revenindu-i mijloacelor fixe, care au constituit la finele anului 2 mil. 170,9 mii lei sau 92,2%.

Potrivit constatărilor de audit, CNAA nu a implementat un sistem de management financiar și control funcțional, ceea ce a generat deficiențe în gestiunea proceselor operaționale, inclusiv a celor financiare, care, la rândul lor, au afectat veridicitatea și credibilitatea informațiilor prezentate în rapoartele financiare privind exercițiul bugetar 2017.

Activitățile desfășurate în scopul colectării unor probe suficiente și adecvate, precum și constatările de audit au servit drept bază pentru exprimarea unei opinii contrare aferentă situațiilor financiare ale Consiliului, întocmite pentru anul bugetar încheiat.

Se denotă că, sistemul de management financiar şi control nu este funcțional, iar Consiliul nu a întreprins nici o acțiune în vederea implementării acestuia, nefiind prezentată nici Declarația de bună guvernare pentru anul 2017. Astfel, nu a fost creat Grupul de lucru responsabil de implementarea acestui sistem, nu au fost aprobate Planul de acțiuni privind implementarea sistemului și nici Registrul riscurilor.

Potrivit prevederilor Legii contabilității, conducătorul unei entități este obligat să asigure un cadru regulator intern adecvat aferent domeniului financiar-contabil. În contextul auditului s-a constatat, că Consiliul nu a racordat acest politicile sale la prevederile cadrului regulator și bunelor practici de guvernare a resurselor financiare publice, ceea ce a condiționat aplicarea neuniformă a unor principii specifice de recunoaștere, evaluare și contabilizare a elementelor contabile. Astfel, contabilizarea necorespunzătoare a activelor nemateriale aflate în administrarea entității a contribuit la denaturarea informațiilor aferente situațiilor patrimoniale a CNAA.

Spre exemplu, în anul 2016, în baza unui contract de achiziții în valoare de 190,0 mii lei, Consiliul a achiziționat servicii de creare a Sistemului Informatic Integrat, inclusiv crearea unei pagini web noi, dar până în prezent este utilizată pagina web creată în anul 2006. Prestatorul, conform clauzelor contractuale este obligat să presteze serviciile conform Caietului de sarcini elaborat în baza Specificației, să prezinte documente, elaborate în cadrul Proiectului, care să corespundă specificațiilor temporare și de conținut. Echipa de audit a constatat lipsa unor documente importante, cum ar fi: planul de management al proiectului, planul calendaristic de realizare a proiectului, oferta tehnică, instrucțiunea de exploatare, instrucțiunea administratorului, procesul verbal de testare, actul de primire-predare în exploatare experimentală, actul de finisare a elaborării, actul de primire în exploatare, propunerile de modificare, concepția de mentenanță, lista funcțiilor sistemului software, etc.

Potrivit prevederilor, transferul urma efectuat în baza Actului de acceptanță a șablonului, aprobat de ambele părți. Consiliul nu a respectat prevederile contractuale, transferul mijloacelor bănești a fost efectuat în baza facturii fiscale, emisă cu 9 luni înainte de aprobarea acestui Act. La momentul emiterii facturii fiscale serviciile nu au fost prestate integral, iar sistemul informațional nu este funcțional.

Echipa de audit a fost limitată în obținerea probelor fundamentate asupra evaluării programelor informaționale, utilizate de CNAA la moment. Adițional, Consiliul nu a înregistrat în evidența contabilă portalul www.cnaa.md, care include mai multe module: Sistemul informațional de evidență și plasare în spațiul public a autoreferatelor și tezelor de doctorat, Sistemul informațional transmiterea video-online a ședințelor de susținere a tezelor de doctorat și alte evenimente din cadrul CNAA şi Baza de date aferentă conducătorilor de doctorat, a referenților oficiali şi membrilor consiliilor științifice specializate. Neluarea în evidență, în modul stabilit de cadrul legal, a activelor respective a cauzat prezentarea neintegrală și neveridică a informațiilor din Bilanțul contabil.

O altă carență, depistată în cadrul misiunii de audit este nefundamentarea casării mijloacelor fixe în valoare totală de 141,0 mii lei. Altfel, documentele care au stat la baza casării mijloacelor fixe nu conțin mențiuni privind starea bunurilor, ca temei pentru casarea acestora fiind invocat faptul că uzura lor constituie 100%.

CNAA a contractat servicii de mentenanță și deservire a sistemelor informaționale de la persoane fizice, care nu sunt dezvoltatori acestor sisteme, iar în actele de primire-predare nu au fost specificate tipurile de servicii prestate.

De asemenea au fost atestate un șir de alte iregularități, cum ar fi:

  • prezentarea neveridică și incompletă a informației privind uzura mijloacelor fixe şi amortizarea activelor nemateriale;
  • raportarea neveridică a stocului formularelor cu regim special deținute de entitate (diplome, atestate şi certificate de acreditare);
  • diminuarea bazei de calcul a indemnizațiilor privind incapacitatea temporară de muncă, fapt care a generat reflectarea neveridică a valorii indemnizațiilor achitate pentru incapacitatea temporară de muncă pentru angajații Consiliului;
  • contabilizarea neregulamentară a veniturilor încasate de către Consiliu, ca urmare a fost denaturată informația inclusă în situațiile financiare.
  • managementul defectuos a generat numeroase abateri de la cadrul regulator aferent procedurilor de achiziții publice.