Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Auditul situațiilor financiare și conformității ale ANSA

Auditul situațiilor financiare și conformității ale ANSA

Iulie 05, 2017 accesari 1755

Înregistrarea video a ședinței

Rezumatul video al ședinței

Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței publice din 5 iulie curent, Raportul auditului situațiilor financiare consolidate pentru exercițiul bugetar 2016 ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și unele instituții din subordine și Raportul auditului conformității gestionării fondurilor publice de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și unele instituții din subordine pe exercițiul bugetar 2016.

ANSA a fost creată la 16 februarie 2013, în baza reorganizării prin fuziune a Agenției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Produselor de Origine Animală și a Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară și Control Semincer, fiind succesor în drepturile și obligațiile acestora.

ANSA deține calitatea de autoritate publică centrală de supraveghere sanitar-veterinară din subordinea Guvernului și este responsabilă de implementarea politicii și strategiilor în domeniul sanitar-veterinar și al siguranței produselor de origine animală, abilitată să organizeze, supravegheze și controleze respectarea prevederilor legale și ale altor acte normative în domeniu, precum și a prevederilor stipulate în tratatele internaționale sanitar-veterinare la care RM este parte.

Scopul misiunii de audit a constat în oferirea unei asigurări rezonabile privind conformitatea activităților ANSA și a entităților din subordine pentru anul 2016.

Pentru realizarea scopului propus, au fost auditate aspectele ce țin de conformitatea:

 • efectuării procedurilor de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor;
 • administrării patrimoniului public;
 • supravegherii și controlului în domeniul sanitar-veterinar.

În particular, misiunea de audit, prin prisma responsabilităților atribuite ANSA și subdiviziunilor teritoriale, a constatat unele deficiențe și problematici la aplicarea cadrului legal în vigoare, după cum urmează:

 • Nerespectarea normelor legale ce reglementează domeniul achizițiilor publice, referitor la: regulile de arhivare a dosarelor de achiziții publice; respectarea termenelor și corectitudinii prezentării dărilor de seamă către AAP. Totodată, în lipsa unor fundamentări legale, a fost desfășurată procedura de achiziție referitor la remunerarea membrilor CMV (subcapitolul 3.2.).
 • Admiterea, în mod arbitrar evidența, și înregistrarea cadastrală neregulamentară a cotelor părți din valoarea apartamentelor pentru 8 angajați, în scopul îmbunătățirii condițiilor de trai, înregistrate în evidența ANSA, în sumă totală de 3820,0 mii lei iar dreptul de proprietar al unui apartament este înregistrat unilateral și nu pe cote părți după persoana fizică, ce a condus la nenumărate litigii (subcapitolul 3.3.).
 • Neimplementarea unui control intern adecvat pentru asigurarea bunei guvernări a patrimoniului public și integritatea acestuia, fapt ce a condiționat divergențe dintre diferite surse a valorii, suprafeței, numărul clădirilor și terenurilor administrate de către ANSA și instituțiile subordonate acesteia, precum și cazurile specifice aferente compartimentului în cauză. Gestionarea precară a patrimoniului public a condus la starea deplorabilă a circumscripțiilor sanitar-veterinare din majoritatea localităților rurale, din motivul neutilizării lor și prezintă un risc sporit de integritate și de înstrăinare necontrolată și neconformă a acestuia (subcapitolul 3.4.).
 • Neimplementarea unor politici durabile și relevante, care ar asigura organizarea și coordonarea acțiunilor orientate spre garantarea siguranței alimentare și a calității producției alimentare, precum și perpetuarea de către factorii de decizie din cadrul autorităților publice locale, administratorilor piețelor, și în unele cazuri de către responsabilii din cadrul subdiviziunilor teritoriale ale ANSA a unui management defectuos în materie de control și supraveghere în domeniul siguranței alimentare au generat neîncasarea integrală a veniturilor colectate din prestarea serviciilor de expertiză sanitar-veterinară (subcapitolul 3.5.).

În contextul celor expuse, auditul conchide că managementul financiar și controlul intern existent la ANSA și subdiviziunile teritoriale în perioada auditată, nu au fost realizate în conformitate cu cadrul legislativ-normativ. Astfel, au fost constatate carențe și abateri la administrarea patrimoniului public, fiind admisă degradarea bunurilor imobile precum și, în cadrul supravegherii și controlului sanitar-veterinar, cu neasigurarea condițiilor corespunzătoare de funcționare a Laboratoarelor de expertiză sanitar-veterinară. Astfel, sunt necesare de fi întreprinse acțiuni în mod imperios și rezultative privind dezvoltarea și consolidarea unui sistem de management financiar și control care să cuprindă toate activitățile și procesele instituționale, inclusiv să evalueze riscurile în conformitate cu cerințele sistemului menționat.

Raportul auditului conformității gestionării fondurilor publice de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și unele instituții din subordine pe exercițiul bugetar 2016.

Urmare a acțiunilor de audit desfășurate întru asigurarea rezonabilă că rapoartele financiare întocmite de către ANSA și instituțiile subordonate corespund cadrului de raportare aplicabil, au fost constatate deficiențe aferente conformității ținerii evidenței contabile și neconformități în gestionarea patrimoniului care au afectat semnificativ prezentarea reală a situațiilor patrimoniale și, ca urmare, situațiile financiare consolidate.

Astfel, printre cele mai semnificative neconformități și carențe se denotă următoarele:

 1. Politicile de evidență contabilă aprobate de ANSA și entitățile subordonate nu corespund cerințelor minime aprobate de MF, fiind necesară întreprinderea măsurilor de îmbunătățire și completare a acestora reieșind din specificul activității întregului sistem al ANSA;
 2. Sistemul de control intern se află la etapa de implementare, fiind necesară întreprinderea măsurilor de elaborare a proceselor operaționale și identificarea instrumentelor de control intern, inclusiv a procesului de inventariere a situațiilor patrimoniale, evaluarea conformă a valorii bunurilor proprietate de stat gestionate, și prezentarea reală a situațiilor patrimoniale;
 3. Abordarea neuniformă în ceea ce se referă la utilizarea sistemelor informaționale destinate pentru asigurarea evidenței contabile în sistemul bugetar, o parte din entități utilizând sisteme informaționale, iar alte entități asigură evidența contabilă manual sau cu ajutorul aplicației Excel, ceea ce sporește apariția riscului de integritate, riscului factorului uman și riscului de eroare;
 4. Aplicarea neconformă a regulilor generale de organizate și ținere a evidenței contabile prin necalcularea sau calcularea neconformă a uzurii mijloacelor fixe, nereflectarea în evidență contabilă a stocurilor de medicamente și a unor datorii pentru mărfurile livrate de către furnizori, aplicarea neconformă a conturilor contabile din Panul de conturi, etc., ceea ce a afectat prezentarea fidelă și reală a situațiilor financiare consolidate;
 5. Neîntreprinderea măsurilor ce se impun de cadrul regulator referitor la casarea bunurilor deteriorate sau care se află în stare dezastruoasă;
 6. Prezentarea nereală a situațiilor patrimoniale prin nereflectarea integrală în evidența contabilă a bunurilor proprietate publică a statului, neînregistrarea drepturilor patrimoniale asupra unor bunuri care fac parte din bunurile publice a statului, neevaluarea bunurilor, neajustarea valorii acestora la valoarea lor cadastrală, ținerea în evidența sa contabilă a bunurilor demolate și vândute;
 7. Nerespectarea prevederilor Regulamentului privind inventarierea în ceea ce privește inventarierea integrală a activelor și pasivelor, întocmirea neregulamentară a Listelor de inventariere, prezentarea nereală a rezultatelor inventarierii;
 8. Neîntreprinderea măsurilor adecvate față de beneficiarii serviciilor prestate se structurile ANSA în vederea respectării disciplinei de plată, ceea ce a dus la prezenta la finele anului 2016 a creanțelor la venituri;
 9. Aplicarea neconformă a cadrului regulator aferent retribuirii muncii;
 10. Prezența neconformităților la efectuarea cheltuielilor aferente întreținerii mijloacelor de transport;
 11. Casarea vaccinelor și medicamentelor cu nerespectarea cadrului regulator.

Valoarea totală a neconformităților cuantificabile a constituit 77,8 mil.lei, din care 14,7 mil.lei au fost remediate, valoarea neconformităților neremediate constituind 63,1 mil.lei, din care 53,6 mil.lei aferente situațiilor patrimoniale.

Valoarea cumulativă a neconformităților constatate depășește semnificativ pragul de semnificație. Astfel, neconformitățile aferente situațiilor patrimoniale (53,6 mil.lei) constituie 14,3% din totalul activelor nefinanciare (clasa 3) și au depășit pragul de semnificație cu 10,4% sau cu 38,6 mil.lei. Referitor la celelalte neconformități, excluzând din valoarea totală a activelor valoarea activelor nefinanciare (clasa 3), care se referă la prezentarea situațiilor patrimoniale, pragul de semnificație acceptabil (4%/0,2 mil.lei) a fost depășit cu 171,9% sau cu 9,3 mil.lei. Cele menționate servesc temei pentru exprimarea opiniei contrare asupra Raportului financiar consolidat.

Entitatea supusă auditului urmează să informeze Curtea de Conturi despre implementarea recomandărilor în termen de 10 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Hotărârea Curții de Conturi va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu art. 34 alin.(7) din Legea Curții de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008.