Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Auditul situațiilor financiare ale Agenției Turismului

Auditul situațiilor financiare ale Agenției Turismului

Mai 17, 2018 accesari 2962

Prezentarea

Ședința video

Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței din 17 mai curent, Raportul auditului situațiilor financiare ale Agenției Turismului la 31 decembrie 2017.

Agenția Turismului este autoritatea administrativă centrală de specialitate subordonată Guvernului, care elaborează și promovează politicile statului în domeniul turismului. Misiunea Agenției constă în elaborarea și implementarea cadrului legal-normativ relevant, a strategiilor și politicilor statului în domeniul turismului; dezvoltarea turismului intern și promovarea țării ca destinație turistică la nivel mondial; protecția drepturilor subiecților raporturilor juridice din domeniul turismului; precum și, asigurarea prestării la standarde internaționale a serviciilor turistice.

Auditul și-a propus să verifice dacă situațiile financiare ale Agenției Turismului prezintă o imagine reală și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil și, în ansamblul lor, nu conțin denaturări semnificative, fiind supusă auditării perioada anului 2017.

Finanțarea activității Agenției se efectuează din contul bugetului de stat, precum și al mijloacelor speciale formate și administrate, în conformitate cu legislația în vigoare.

Unul dintre obiectivele prioritare asumate de către Guvern, în Programul de activitate al acestuia pe anii 2016-2018, rezidă în implementarea reformei administrației publice. În contextul reformei nominalizate, executivul, în aprilie curent, a aprobat Hotărârea privind organizarea și funcționarea Agenției de Investiții, care va fi creată prin fuziunea Organizației de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO) și a Agenției Turismului și va fi subordonată Guvernului Republicii Moldova.

Conform domeniilor de activitate, Agenția nou creată v-a realiza inclusiv și funcția de promovare a turismului. Astfel, auditul atenționează asupra preluării de către Agenția de Investiții a drepturilor și obligațiilor Agenției Turismului, precum și a patrimoniului gestionat, în strictă corelare cu rezultatele misiunii de audit expuse în prezentul proiect de Raport pentru a nu admite erori la înregistrarea și raportarea informațiilor preluate în situațiile financiare ulterioare.

Probele acumulate de audit relevă că ansamblul politicilor realizate de către Agenția Turismului în domeniul promovării imaginii Republicii Moldova ca destinație turistică au contribuit la înregistrarea dinamicilor pozitive ale domeniului, printre care: în anul 2017 agențiile de turism și turoperatorii au acordat servicii turistice pentru 285,0 mii de turiști și excursioniști, înregistrând o creștere cu 21,7% față de anul precedent. Astfel, Republica Moldova în anul 2017 a fost clasată de către Organizația Mondială a Turismului pe locul cinci în lume, ca țară care înregistrează cea mai rapidă creștere a numărului de turiști. În cadrul evenimentului "Reuniunea Comisiei Europene pentru turism, a Organizației Mondiale a Turismului", care a fost organizat în premieră pe data 5-6 iunie 2017, în cadrul căruia au participat peste 40 de miniștri și conducători ai autorităților turistice din Europa și întreg staff al Organizației Mondiale a Turismului, Republicii Moldova i-a fost conferit titlul de Capitală Mondială a Turismului Vinicol – 2018.

Prezenta misiune de audit a relevat existența unor evenimente/condiții, generatoare de riscuri privind dezvoltarea continuă a domeniului, și anume:

  • neasigurarea gestionării corespunzătoare a portofoliului de branduri naționale, acesta nefiind înregistrat în evidența contabilă, precum și nefiind desfășurate activitățile de rigoare privind monitorizarea și controlul asupra legalității utilizării brandurilor de către utilizatori terți, prin ce se generează riscuri sporite privind utilizarea imprudentă a mărcilor turistice și posibila afectare a imaginii țării;
  • neelaborarea, până în prezent, a registrului patrimoniului turistic, ceea ce creează premise de ratare a oportunităților/beneficiilor economice pasibile și dezavantajează dezvoltarea ramurii propriu zise.

Auditul a relevat că, patrimoniul gestionat de AT, în aspectul existenței și componenței materiale, a constituit 1,2 mil. lei la finele anului 2017.

S-a constatat, că controlul intern instituit în cadrul AT a fost unul redus și fragmentat, ceea ce a condiționat unele carențe ale managementului financiar-contabil, precum și unele neconformități în gestionarea resurselor publice. Astfel, au fost elucidate principalele constatări ale auditului:

  • neadoptarea politicilor contabile a condiționat aplicarea neuniformă a unor principii specifice de recunoaștere, evaluare și contabilizare a elementelor contabile, impactul fiind denaturarea informațiilor respective din situațiile financiare;
  • neasigurarea desfășurării inventarierii tuturor elementelor de activ și datorii în mod regulamentar și integral, și, ca urmare, nefiind posibilă efectuarea controlului asupra integrității activelor prin compararea existenței efective a acestora cu datele evidenței contabile, stabilirea bunurilor care parțial și-au pierdut calitatea inițială, depistarea bunurilor neutilizate, precum și documentarea corespunzătoare și contabilizarea ulterioară respectivă a rezultatelor inventarierii;
  • recunoașterea și clasificarea inadecvată a mijloacelor fixe (în număr de 179 unit.) și, respectiv, neînregistrarea acestora în conturi distincte în suma totală de 110 mii lei (sau cca 9% din totalul activelor);
  • neînregistrarea în evidența contabilă a 2 spoturi de promovare a imaginii țării ca destinație turistică cu valoarea de 109 mii lei (sau 9% din totalul activelor);
  • neînregistrarea în evidența contabilă a 2 Sisteme Informaționale Automatizate în sumă totală de 48 mii lei, acestea fiind recunoscute ca cheltuieli ale perioadei de gestiune respective;
  • neînregistrarea în evidența contabilă a drepturilor de proprietate asupra portofoliului de branduri naționale de promovare a imaginii țării ca destinație turistică , valoarea căruia a însumat 25,0 mii lei;
  • contabilizarea incorectă a Sistemului Informațional Automatizat „Managementul documentelor” cu valoare inițială de 19,4 mii lei, care a fost recunoscut și înregistrat în componența mijloacelor fixe;
  • aplicarea neconformă a prevederilor cadrului normativ-regulator privind modul de calculare a uzurii mijloacelor fixe și amortizării activelor nemateriale , precum și stabilirea duratei de funcționare utilă a unor mijloace fixe , ceea ce a condiționat denaturarea informațiilor relevante din situațiile financiare cu peste 214 mii lei.

Poziția financiară a AT la 31 decembrie 2017, în contextul cheltuielilor suportate, nu prezintă o imagine reală și fidelă. Aplicarea necorespunzătoare a cadrului legal în vigoare aferent remunerării personalului angajat cu dreptul de acces la secretul de stat a condiționat suportarea cheltuielilor neregulamentare în suma totală de cca 22,2 mii lei.

Astfel, în opinia auditului public extern rapoartele financiare auditate, sub toate aspectele semnificative, nu oferă o imagine reală și fidelă a situației patrimonial- financiare ale Agenției Turismului la 31 decembrie 2017 în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil. Ca urmare, auditul a exprimat opinia contrară asupra situațiilor financiare în cauză.

Entitatea supusă auditului urmează să informeze Curtea de Conturi despre implementarea recomandărilor, în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Hotărârea Curții de Conturi va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu art. 10 lit. a) și art. 34 alin.(2) din Legea Curții de Conturi nr. 260 din 07.12.2017.