Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Auditul public în cadrul UE și rolul CCRM în conlucrarea cu ISA europene

Auditul public în cadrul UE și rolul CCRM în conlucrarea cu ISA europene

Mai 14, 2021 accesari 601

 

Luna mai este marcată de mai multe sărbători, una dintre care este Ziua Europei, o sărbătoare anuală a păcii și unității în Europa. Printre structurile statale, care aduc aportul la consolidarea Uniunii Europene, un rol aparte îl are auditul public extern.

Controlul public face parte integrantă din sistemele democratice. Toate statele care fac parte din Uniunea Europeană (UE) au instituit mecanisme pentru a asigura răspunderea de gestiune pentru cheltuielile publice și pentru a se garanta că acestea sunt transparente și supravegheate cu rigurozitate. În acest sens se relevă importanța indubitabilă a instituțiilor supreme de audit (ISA), ca auditori publici externi.

Instituțiile supreme de audit examinează în deplină independență utilizarea eficientă, eficace și economică a resurselor publice, precum și conformitatea cheltuielilor publice și a colectării veniturilor cu normele aplicabile. Ele sprijină controlul parlamentar exercitat asupra guvernelor, grație rapoartelor lor de audit obiective, imparțiale și bazate pe fapte, contribuind astfel la îmbunătățirea politicilor, a programelor, a administrației publice și a gestionării finanțelor statului. Pe lângă promovarea și dezvoltarea răspunderii de gestiune și a transparenței în administrația publică, instituțiile supreme de audit din UE joacă, de asemenea, un rol activ în sprijinirea consolidării capacităților organismelor de audit public din țările terțe.

Există diferite modalități de clasificare a instituțiilor supreme de audit. În prezent, distincția se face în principal între organisme cu putere jurisdicțională și organisme fără putere jurisdicțională. O altă distincție se poate face între instituțiile supreme de audit monocrate, cu alte cuvinte, conduse de o singură persoană (președinte, auditor general sau auditor general), și instituții supreme de audit conduse de un organ colegial (de exemplu, un consiliu, un colegiu, un senat sau un plen).

Instituțiile supreme de audit din UE sunt organisme publice independente. Independența lor față de puterea legislativă, de puterea executivă și de cea judecătorească este consacrată în constituție. În funcție de mandatul lor, instituțiile supreme de audit pot efectua verificări ex ante sau ex post, cu scopul de a evalua legalitatea și regularitatea veniturilor și cheltuielilor, precum și economicitatea, eficiența și eficacitatea politicilor, a programelor și a măsurilor sau funcționarea administrației publice.

Instituțiile supreme de audit controlează veniturile și cheltuielile bugetelor de stat la nivel central sau federal și, în unele state membre, pot efectua audituri și la nivelul administrațiilor regionale, locale sau municipale. Deși auditurile pe care le desfășoară se axează în primul rând asupra ministerelor și a organismelor guvernamentale, printre entitățile auditate se pot număra, de asemenea, întreprinderi de stat, cum ar fi societăți de radiodifuziune, instituții de învățământ superior sau bănci naționale.

Majoritatea instituțiilor supreme de audit au dreptul de a audita toate veniturile și cheltuielile publice, inclusiv la nivelul întreprinderilor private sau al beneficiarilor individuali. Astfel, principalele tipuri de audit realizate sunt auditurile financiare, auditurile de conformitate și auditurile performanței. Pe baza auditurilor pe care le desfășoară, instituțiile supreme de audit redactează rapoarte în care își prezintă constatările și observațiile, semnalează nereguli, trag concluzii de audit și formulează recomandări pentru remedierea deficiențelor. Aceste recomandări constituie un element important al fiecărui raport de audit, deoarece oferă factorilor de decizie orientări valoroase.

Deși am menționat anterior despre ISA din cadrul Uniunii Europene, nu putem să nu facem referință la Curtea de Conturi Europeană (CCE), care verifică toate veniturile și cheltuielile realizate de UE sau de organele și organismele înființate de către UE. CCE este o instituție cu o structură colegială, fără funcție jurisdicțională. Ea evaluează dacă finanțele UE au fost bine gestionate și dacă toate veniturile încasate și cheltuielile plătite au fost efectuate în conformitate cu reglementările aplicabile. Curtea furnizează Parlamentului și Consiliului European o declarație anuală de asigurare cu privire la legalitatea și regularitatea utilizării fondurilor UE. Ea raportează, de asemenea, eventualele nereguli identificate.

Curtea este auditorul extern al Uniunii Europene, este una dintre cele șapte instituții ale UE și are o independență deplină în efectuarea auditurilor sale. Aceasta auditează toate aspectele legate de execuția bugetului UE. Principala entitate auditată de Curte este Comisia Europeană, care este informată cu privire la activitatea și abordarea de audit a Curții, precum și cu privire la rezultatele relevante ale auditurilor. Ca și ISA din cadrul UE, CCE desfășoară audituri ale performanței, financiare și de conformitate. Astfel, Curtea auditează:

  • fondurile europene de dezvoltare;
  • agențiile și agențiile executive ale UE, întreprinderile comune și alte organisme;
  • Banca Europeană de Investiții și Fondul European de Investiții;
  • Banca Centrală Europeană;
  • operațiunile de împrumut și de credit ale UE (de exemplu, Mecanismul european de stabilizare financiară);
  • Mecanismul unic de supraveghere și Mecanismul unic de rezoluție.

 

Deși Republica Moldova nu este parte a Uniunii Europene, avem un loc aparte în comunitatea europeană, atât prin cooperarea bilaterală cu mai multe instituții supreme de audit din alte state (Suedia, Turcia, Republica Cehă, etc), dar și prin faptul că Curtea de Conturi a Republicii Moldova are un rol important și o implicare activă în cadrul Organizației Europene a Instituțiilor Supreme de Audit (EUROSAI). EUROSAI a fost constituită în 1990, are în prezent 50 de membri, inclusiv Curtea de Conturi Europeană.

EUROSAI este organizația regională a Instituțiilor Supreme de Audit din Europa, în ceea ce privește controlul și auditul extern al finanțelor publice și promovează cooperarea profesională, încurajează schimbul de informații și tinde spre avansarea studiului de audit în sectorul public.

Contribuia CCRM la consolidarea auditului public extern a căpătat o ascensiune deosebită în perioada anilor 2014-2021, instituția fiind membru al Consiliului de guvernare al EUROSAI. În perioada mandatului, Curtea de Conturi a contribuit la implementarea obiectivelor strategice ale EUROSAI, prin participarea la activitatea decizională a forului de conducere al organizației internaționale, prin contribuție la desfășurarea cu succes a evenimentelor din cadrul activități structurilor și grupurilor de lucru ale EUROSAI etc. Activitatea Curții de Conturi a Republicii Moldova în perioada mandatului a fost pe deplin apreciată de către membrii și conducerea EUROSAI, fapt ce a întărit convingerea CCRM în vederea atingerii obiectivelor strategice stabilite și a muncii depuse în toată această perioadă.

Trebuie să menționăm ca, Curtea de Conturi a Republicii Moldova continuă sa fie un membru activ al EUROSAI și este implicată în mai multe proiecte de colaborare cu alte instituții supreme de audit din Uniunea Europeană.