Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Auditul privind eficiența administrării patrimoniului public de către Combinatul de vinuri ”Cricova” SA

Auditul privind eficiența administrării patrimoniului public de către Combinatul de vinuri ”Cricova” SA

Iulie 04, 2017 accesari 1969

Ședința video a ședinței

Rezumatul video al ședinței

Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței publice din 4 iulie curent, Raportul auditului performanței Eficiența administrării patrimoniului public de către Combinatul de vinuri ”Cricova” S.A. și Centrul de business și turism ”Cricova-Vin” S.A. în perioada 2015-2016.

Curtea de Conturi și-a propus efectuarea auditului performanței la Combinatul de vinuri ,,Cricova” S.A. și Centrul de business și turism ,,Cricova-Vin” S.A. în vederea stabilirii modului de gestionare a patrimoniului public și dacă acțiunile manageriale întreprinse au contribuit la protecția și dezvoltarea durabilă a acestora.

Probele de audit acumulate relevă că acțiunile întreprinse de managerii societăților auditate în anul 2016 au contribuit la obținerea profitului net de către CV ,,Cricova” S.A. în sumă de 15,9 mil.lei, sau cu 32,8 mil.lei mai mult decât anul precedent și respectiv, 1,2 mil.lei de către CBT ,,Cricova” S.A., sau cu 1,1 mil.lei mai mult față de anul precedent.

CV ,,Cricova” S.A. a fost creat la 06.10.1999 prin reorganizarea întreprinderii de stat Combinatul de șampanie și vinuri de marcă ,,Cricova” și este succesorul de drept al obligațiilor și drepturilor patrimoniale, inclusiv al celor ce țin de teren aferent. După forma de proprietate CV ,,Cricova’’ S.A. este societate pe acțiuni și funcționează în baza statutului și regulamentului intern, la care cota statului în capitalul social este în valoare de 182,6 mil.lei constituie 100% fiind gestionată de MAIA.

Prin participarea la 14 concursuri în decursul anilor 2015 – 2017, CV ,,Cricova” S.A. a obținut 26 medalii, dintre care: 6 de aur, 9 – argint, 2 – bronz și 9 mențiuni recomandate.

În aceste condiții se remarcă că, CV ,,Cricova” S.A. este cartea de vizită a țării, un complex cultural-peisagistic unic, exponentul dezvoltării social-economice și spirituale a țării, cel care păstrează experiența și tradițiile în domeniul viticol și de producere a vinului, lider la capitolul implementare în producție a realizărilor mondiale din acest domeniu.

Pentru dezvoltarea și dirijarea turismului oenologic, în scopul explorării galeriilor subterane, unde istoria, arheologia și arta vinificației sunt unite într-un întreg, a fost creat CBT ,,Cricova-Vin” S.A. de către CV ,,Cricova” S.A..

Sfera auditului cuprinde activitățile desfășurate de către CV ,,Cricova” S.A. și CBT ,,Cricova-Vin” S.A. în perioada anilor 2015 – 2016. Unele aspecte ce țin de indicatori de performanță pe termen lung de realizare au fost evaluate, inclusiv, în perioada de stabilire/executare a acestora (anii 2013-2014).

Abordarea auditului este mixtă, orientată pe sistem și probleme. Astfel, activitatea a fost orientată în direcția evaluării eficienței sistemului de management și control din cadrul societăților auditate, inclusiv identificarea, analiza și impactul disfuncționalităților și problemelor constatate în activitatea acestora, fiind acordată o atenție sporită asupra modului de gestionare a patrimoniului public de către CV ,,Cricova” S.A. și CBT ,,Cricova-Vin” S.A..

Managementul societăților pe acțiuni nu a realizat în mod coerent acțiuni punctuale și complexe pentru instituirea unui sistem de management financiar și control axat pe rezultate în spiritul economicității, eficienței și eficacității, fără a fi definite toate elementele indispensabile acestuia, ceea ce nu a asigurat în totalitate o administrare a patrimoniului public în condiții de performanță, aceasta exprimându-se prin:

  • neelaborarea unui program care să definească direcțiile de dezvoltare ale societăților auditate;
  • neelaborarea regulamentelor interne de organizare și funcționare a subdiviziunilor structurale ale societăților pe acțiuni auditate;
  • nedescrierea/necartografierea/neaprobarea proceselor privind gestionarea resurselor financiare în cadrul societăților, precum și neasigurarea instituirii procesului de management al riscurilor;
  • nerealizarea unui management financiar-contabil corespunzător în cadrul CV „Cricova” S.A., inclusiv nedesfășurarea inventarierii patrimoniului în modul corespunzător.

Neutilizarea unor instrumente manageriale aferente formării și stabilirii prețurilor producției/serviciilor prestate, formării provizioanelor, precum și a unei politici de marketing care să contribuie la majorarea volumului de vânzări, a condiționat existența unor rezerve semnificative nevalorificate privind desfășurarea activității economico-financiare în condiții de eficientă. Astfel,

  • CBT „Cricova-Vin” S.A. nu a asigurat evidența corespunzătoare a costurilor serviciilor prestate și formarea prețurilor acestora;
  • CV „Cricova” S.A. nu a dispus de metodologii fundamentate, aferente formării prețurilor;
  • CV „Cricova” S.A. nu a format unele provizioane, ceea ce a condiționat neasigurarea capitalizării societății, pentru a putea rezista la unele deprecieri/cheltuieli/riscuri viitoare.

Cumulul unor acțiuni manageriale ineficiente și neadecvate privind gestionarea creanțelor și datoriilor a determinat stagnarea activității economico- financiare a societăților pe acțiuni, perturbarea echilibrului financiar și subminarea dezvoltării durabile a acestora. În susținerea celor invocate, se denotă:

  • indisciplina financiară, prin formarea, sporirea și menținerea creanțelor comerciale semnificative la CV „Cricova” S.A.;
  • suportarea de către CV „Cricova” S.A. a unor cheltuieli financiare suplimentare, rezultate din angajarea creditelor bancare, care au devenit consumatoare de capital propriu al societății;
  • incapacitatea de a susține procesul decizional privind respectarea raportului cost-eficiență al îndatorărilor la CV „Cricova” S.A.;

• acordarea de către CBT „Cricova-Vin” S.A. a împrumutului fără dobândă unui agent economic, astfel fiind afectată activitatea economico-financiară a societății.

Entitatea supusă auditului urmează să informeze Curtea de Conturi despre implementarea recomandărilor în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Hotărârea Curții de Conturi va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu art. 34 alin.(7) din Legea Curții de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008.
Vezi in:Română