Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Auditul financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul bugetar 2017

Auditul financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul bugetar 2017

Mai 29, 2018 accesari 1900

Prezentarea

Ședința video

Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței din 29 mai curent, Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) în anul bugetar 2017.

Misiunea de audit a avut ca scop exprimarea unei opinii cu privire la raportul Guvernului privind executarea BASS în anul bugetar 2017, dacă prezintă o imagine corectă și fidelă, în conformitate cu cadrul de raportare aprobat.

Probele de audit au fost colectate la Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) prin analiza și contrapunerea datelor din sistemul informațional, inclusiv din evidența contabilă a CNAS. De asemenea, au fost acumulate probe de audit la unele case teritoriale de asigurări sociale.

Rolul Casei Naționale constă în administrarea bugetului asigurărilor sociale de stat și implementarea programelor în conformitate cu obiectivele și indicatorii de performanță asumați. Potrivit Statutului, CNAS administrează şi gestionează sistemul public de asigurări sociale din Republica Moldova și întocmește raportul anual privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, îl coordonează cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Finanțelor și îl prezintă, în termenele stabilite, Guvernului, spre examinare și aprobare.

În acest context, Casa Națională organizează și ține evidența executării BASS, potrivit cadrului legal, și asigură înregistrarea operațiunilor privind veniturile și cheltuielile efectuate, precum și privind datoriile achitate până la 31 decembrie, asigură evidenta transferurilor de la bugetul de stat, stabilirea rezultatului executării BASS prin închiderea conturilor de venituri și cheltuieli.

Constatările expuse în Raportul auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul bugetar încheiat 2017 relevă următoarele:

  • a fost inițiată reforma sistemului de pensii, exprimată prin transmiterea atribuțiilor de stabilire și plată a pensiilor și indemnizațiilor pensionarilor din rândul structurilor de forță (1087,2 mil.lei), precum și efectuarea valorizării pensiilor pentru limită de vârstă și de dizabilitate (111,1 mil.lei), inclusiv a modificării modului de stabilire a pensiilor;
  • chiar dacă au fost prevăzute termenele de preluare a atribuțiilor de plată a pensiilor și prestațiilor sociale pensionarilor din rândul structurilor de forță, instituțiile vizate nu le-au respectat, nefiind definitivat, de către 3 autorități, procesul de transmitere a dosarelor și documentelor nici până la momentul actual;
  • la transmiterea documentelor privind pensiile stabilite de către structurile de forță nu a fost asigurată plenitudinea acestora, fiind constatată insuficiența probelor necesare pentru verificarea corectitudinii pensiilor stabilite anterior de acestea;
  • odată cu preluarea atribuțiilor de stabilire și plată, nu a fost prevăzut și dreptul CNAS de a revizui prestațiile, în situația de constatare a plăților necuvenite;
  • valorizarea pensiilor s-a efectuat în termenele stabilite, fiind atestate unele situații incerte privind recalcularea și evidența pensiilor;
  • CNAS nu deține suficiente pârghii de restituire integrală a sumelor transferate după decesul beneficiarilor;
  • începând cu anul 2018, CNAS nu mai deține atribuția de control asupra corectitudinii stabilirii, calculării şi plăţii indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, totodată, nu este reglementat modul de inițiere, efectuare a controalelor în domeniu, precum și de transmitere a informațiilor privind rezultatele acestora, pentru asigurarea reflectării corespunzătoare și justificate a acestor cheltuieli.

Parțial, deficiențele constatate au fost cauzate de instituirea unor termene foarte restrânse (3-5 zile) de realizare a politicilor, pentru procese complexe care necesitau nu doar organizarea activităților, ci și ajustarea sistemului informațional al CNAS.

Cele relatate au fost prezentate în aspectele-cheie ale auditului, ca domenii ce necesită remedieri, totodată nefiind constatate denaturări semnificative.

În contextul constatărilor de audit, au fost formulate recomandări în adresa ministerelor de resort privind reglementarea domeniilor conform atribuțiilor delegate. CNAS urmează să-și îmbunătățească activitatea și să perfecționeze sistemul de control intern prin instituirea unor activități de control suplimentare și reglementării interne.

În același timp, ca urmare a realizării misiunilor precedente de audit au fost înaintate 35 de cerinţe şi 55 de recomandări, al căror termen-limită de implementare a expirat. Analiza executării cerințelor și implementării recomandărilor denotă că acestea au fost realizate la un nivel de peste 70% și vor fi scoase de la monitorizare, unele însă fiind reiterate în cadrul prezentului audit.

Entitatea supusă auditului urmează să informeze Curtea de Conturi despre implementarea recomandărilor în termen de 5 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Hotărârea Curții de Conturi va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu art. 10 lit. a) și art. 34 alin.(2) din Legea Curții de Conturi nr. 260 din 07.12.2017.