Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Auditul de performanță privind sectorul feroviar

Auditul de performanță privind sectorul feroviar

Martie 26, 2018 accesari 7848

Prezentarea

Ședința video

Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței din 26 martie curent, Raportul auditului performanței ”Performanța sectorului feroviar este dependentă de implementarea coerentă a guvernanței corporative și de investițiile efectuate în acest domeniu”.

Curtea de Conturi și-a propus efectuarea auditului performanței la Întreprinderea de Stat ,,Calea Ferată din Moldova” (Î.S. ,,CFM”), în vederea evaluării faptului dacă mecanismele de guvernanță existente au asigurat gestionarea eficientă a fondurilor publice ale Î.S. ,,CFM” în perioada 2015-2016.

Î.S. ,,CFM” a fost înregistrată la 22.04.1992 ca societate cu capital de stat, și este succesorul de drepturi al Căii ferate din Moldova a Ministerului Căilor de Comunicații al URSS. Întreprinderea este agent economic independent cu drepturi de persoană juridică, activează în baza statutului, aprobat în redacție nouă la 27.02.2014 și își desfășoară activitatea de întreprinzător pe baza proprietății de stat transmise în gestiune. Conform structurii organizatorice. Î.S. ,,CFM” își exercită atribuțiile prin intermediul a 45 de filiale, care activează pe principii de autogestiune internă, în baza regulamentelor de organizare și funcționare aprobate de întreprindere, dispun de conturi deschise în instituții financiare și de credit, duc evidența contabilă primară și transmit informația în baza registrelor pentru introducerea ei în bilanțul centralizator al întreprinderii.

Întreprinderea pentru anii 2015-2016, a înregistrat pierderi considerabile de 105,2 mil.lei și respectiv, 53,2 mil.lei. Sintetizarea constatărilor expuse în Raportul de audit denotă unele deficiențe/nereguli/rezerve, care au afectat activitatea per ansamblu a întreprinderii, după cum urmează:

  • nefuncționarea adecvată a mecanismului de guvernanță corporativă (fondatorul, Consiliul de administrație și managementul întreprinderii) nu a contribuit la consolidarea, susținerea și păstrarea integrității fondurilor aflate în gestiunea întreprinderii auditate, în condiții de performanță și dezvoltare a acesteia;
  • sistemul de management al calității din cadrul întreprinderii nu a fost bazat pe acțiuni complexe și coerente, fără a fi definite în totalmente elementele indispensabile acestuia, și nu a contribuit la obținerea unor rezultate pozitive aferente principiilor de economicitate, eficiență și eficacitate;
  • ne întreprinderea acțiunilor suficiente atât de către întreprindere, cât și de fondator la elaborarea/actualizarea tarifelor și taxelor suplimentare aferente transportului feroviar local, precum și a unei metodologii clare de formare/calculare a costurilor, nu a permis optimizarea principalelor procese de afaceri și generarea de noi oportunități economice;
  • nerespectarea principiilor aferente efectuării achizițiilor, care au determinat neobținerea avantajelor economice, precum și neplanificarea corespunzătoare a acestora a condiționat formarea stocurilor inutile/depășite și utilizarea ineficientă a mijloacelor financiare;
  • neargumentarea/nestabilirea unor criterii bine determinate de către Comisia pentru probleme tarifare la acordarea reducerilor a tarifelor unor agenți economici, a generat ratări ale potențialelor venituri;
  • indisciplina financiară aferentă datoriilor și creanțelor înregistrate în cadrul întreprinderii a perturbat echilibrul financiar al acesteia;
  • neefectuarea investițiilor necesare în rețelele feroviare periclitează siguranța transportului feroviar, precum și afectează calitatea serviciilor;
  • acțiunile manageriale insuficiente și ineficiente privind gestionarea bunurilor din cadrul întreprinderii, nu au contribuit la consolidarea, asigurarea integrității și optimizarea cheltuielilor resurselor financiare publice;
  • prezentarea informațiilor în situațiile financiare privind bunurile în sumă totală de 25,9 mil.lei din stânga Nistrului, asupra cărora întreprinderea nu deține controlul, nu relevă situația reală a patrimoniului gestionat;
  • nedispunerea și nealocarea mijloacelor financiare pentru finisarea obiectului ,,Construcția liniei de cale ferată Cahul-Giurgiulești” compromite atingerea obiectivului de importanță majoră în economia țării.

Entitatea supusă auditului urmează să informeze Curtea de Conturi despre implementarea recomandărilor în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Hotărârea Curții de Conturi va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu art. 10 lit. a) și art. 34 alin.(2) din Legea Curții de Conturi nr. 260 din 07.12.2017.