Acasă / Despre noi / Activitatea Curții de Conturi

Activitatea Curții de Conturi

STATUTUL 

Curtea de Conturi este instituția supremă de audit a Republicii Moldova, care exercită controlul asupra modului de formare, administrare şi întrebuințare a resurselor financiare publice şi a patrimoniului public prin realizarea auditului public extern în conformitate cu standardele internaționale ale instituțiilor supreme de audit.

INDEPENDENȚA

Curtea de Conturi dispune de independență organizațională, funcțională, operațională și financiară conform Legii nr. 260  din 07.12.2017 privind organizarea și funcțonarea Curții de Conturi a Republicii Moldova.

În exercitarea atribuțiilor și împuternicirilor sale, Curtea de Conturi nu poate fi direcționată sau controlată de nicio persoană fizică sau juridică.

Curtea de Conturi este o instituție apolitică.

Curtea de Conturi este persoană juridică de drept public, finanțată integral din bugetul de stat, care dispune de conturi trezoreriale, de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova şi de alte atribute necesare.

Curtea de Conturi decide în mod independent asupra programului activității de audit, precum și asupra modului de implementare a acestuia.

MISIUNEA

Misiunea Curții de Conturi constă în:
a) evaluarea legalității, regularității, conformității, economicității, eficienței, eficacității gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public;
b) promovarea standardelor, recunoscute internațional, privind transparența și responsabilitatea în domeniul managementului finanțelor publice;
c) asigurarea transparenței prin informarea autorităților publice responsabile și publicului larg despre planurile sale strategice și anuale, despre constatările și recomandările sale.

PRINCIPIILE                                                                                                                                                                                                                       
Activitatea Curții de Conturi se bazează pe următoarele principii:
a) independență – desfășurarea activității independent de Guvern, de alte organizații publice, de alte persoane juridice de drept public sau privat și de persoane fizice;
b) legalitate – respectarea Constituției Republicii Moldova, a legislației naționale și a tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte;
c) obiectivitate – desfășurarea activității de audit cu imparțialitate, în baza unui raționament profesional adecvat;
d) profesionalism – desfășurarea activității cu integritate și respect, competent și în interesul public;
e) responsabilitate – manifestarea responsabilității față de Parlament și societate;
f) transparență – desfășurarea activității în mod transparent și deschis.

RELAȚIILE CU PARLAMENTUL

Curtea de Conturi prezintă Parlamentului:
a) până la 1 mai, raportul anual de activitate, care se audiază în şedinţă plenară a Parlamentului;
b) până la 1 iunie, rapoartele auditorului asupra rapoartelor anuale ale Guvernului privind executarea bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, care se audiază în ședință plenară a Parlamentului concomitent cu rapoartele respective ale Guvernului;
c) până la 15 septembrie, raportul anual asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și patrimoniului public, care se audiază în ședință plenară a Parlamentului;
d) alte rapoarte pe care consideră necesar să le prezinte.

TIPURILE DE AUDIT

Curtea de Conturi efectuează următoarele tipuri de audit:
a) audit financiar - verifică și evaluează situațiile financiare, sistemele financiare și operațiunile entității auditate; examinează situațiile financiare anuale și conturile/rapoartele entității auditate în scopul de a evalua dacă rapoartele sunt întocmite corect și dacă conturile sunt prezentate veridic și fidel; evaluează respectarea cerințelor de raportare financiară; realizează misiuni intermediare de audit pe parcursul exercițiului financiar, inclusiv monitorizarea implementării recomandărilor de audit anterioare și analiza măsurilor întreprinse pe baza acestor recomandări.
b) audit al conformității - stabilește dacă activitatea entităților auditate este conformă cu legislația și cu regulile stabilite de autorități.;
c) audit al performanței - evaluează economicitatea, eficiența și eficacitatea unui anumit aspect al operațiunilor desfășurate de o entitate sau de o parte a acesteia ori în cadrul unui program sau al unei activități.

AUDITURI OBLIGATORII

Curtea de Conturi este obligată să efectueze anual auditul financiar al:
a) raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat în anul bugetar încheiat;
b) raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul bugetar încheiat;
c) raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul bugetar încheiat;
d) rapoartelor ministerelor privind executarea bugetelor în anul bugetar încheiat.

RESPONSABILITĂȚILE AUDITORULUI ÎNTR-UN AUDIT AL SITUAȚIILOR FINANCIARE

Auditorul este responsabil  de a planifica și a realiza misiunea de audit, cu obținerea probelor suficiente și adecvate în vederea susținerii bazei pentru opinia de audit.

Obiectivele auditorului sunt: obținerea unei asigurări rezonabile că rapoartele/situațiile financiare nu sunt afectate de denaturări semnificative, cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii.

Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție că un audit efectuat în conformitate cu ISSAI va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă atunci când ea există. Denaturările pot fi urmare a fraudelor sau erorilor. Totodată, denaturările pot fi considerate semnificative dacă, în mod individual sau în ansamblu, pot influența deciziile economice ale utilizatorilor acestor situații financiare. 

Pentru obținerea unor probe relevante și rezonabile, care să susțină concluziile și credibilitatea observațiilor expuse în Raport, prin aplicarea pragului de semnificație, sunt utilizate proceduri de verificare, examinare și analiză, cu folosirea diferitor tehnici, cum ar fi: inspectarea, observarea, solicitarea de informații, recalcularea, intervievarea etc. Astfel, auditorul este responsabil de:

• identificarea și evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate de eroare; 

• planificarea și efectuarea procedurilor de audit ca răspuns la riscuri și obținerea probelor de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinie; 

• examinarea controlul intern relevant pentru audit, în vederea stabilirii unor proceduri de audit adecvate, neavând scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al entității;

• evaluarea completitudinii reglementărilor stabilite, a politicilor contabile utilizate, sub aspectul responsabilităților financiar-contabile și al  rezonabilității estimărilor contabile;

• evaluarea prezentării generale, a structurii și conținutului rapoartelor financiare, pentru a constata dacă acestea reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza lor într-o manieră care să ofere o prezentare  fidelă.

Toate observațiile auditorului, inclusiv deficiențele semnificative ale controlului intern, sunt comunicate entităților auditate pe parcursul misiunii de audit.

ATRIBUȚIILE

Curtea de Conturi are următoarele atribuții:
a) exercită controlul asupra modului de formare, de administrare şi de întrebuinţare a resurselor financiare publice prin efectuarea auditului public extern;
b) adoptă politicile și strategiile în domeniul auditului public extern;
c) aprobă proiectul de buget al instituției;
d) examinează și aprobă rapoartele auditorului și decide asupra remiterii acestora comisiei permanente de profil a Parlamentului și altor instituții;
e) aprobă proceduri administrative, regulamente și manuale, instrucţiuni și ghiduri, standarde de audit;
f) aprobă programele anuale și multianuale ale activității de audit;
g) aprobă structura aparatului și efectivul-limită de personal;
h) aprobă rapoartele prevăzute la art. 6 al Legii nr. 260;
i) aprobă Regulamentul cu privire la certificarea auditorilor publici;
j) exercită alte atribuții prevăzute de lege.

TRANSPARENȚA

Curtea de Conturi oferă informațiile publice privind activitatea sa prin:
a) prezentarea de rapoarte Parlamentului și publicarea lor ulterioară în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în cazurile prevăzute de Legea nr. 260;
b) publicarea rapoartelor pe pagina sa web oficială în cazurile prevăzute de prezenta lege, precum și în alte surse de informare electronice;
c) conferințe de presă și alte forme de informare a publicului;
d) publicarea comunicatelor de presă și a oricăror altor informații stabilite de Curtea de Conturi, cu excepția informațiilor și materialelor care conțin secret de stat, secret comercial sau alt secret protejat prin lege;
e) supunerea situațiilor sale financiare auditului extern și publicarea raportului de audit extern pe pagina sa web oficială.