Acasă / Biroul de presă / Noutăți și comunicate / Evaluarea Proiectului ,,Modernizarea sectorului sănătății în RM”

Evaluarea Proiectului ,,Modernizarea sectorului sănătății în RM”

Iunie 27, 2016 accesari 1482

Prezentare

Înregistrare video


Curtea de Conturi a examinat în cadrul ședinței publice din 27 iunie curent Raportul auditului de performanță ,,Ministerul Sănătății a înregistrat unele rezultate de performanță aferente implementării proiectului susținut de Banca Mondială" pe anul 2015.

În anul 2008, Guvernul Republicii Moldova a demarat reforma în restructurarea sistemului de sănătate, în scopul ameliorării continue a sănătății populației, protecției cetățenilor de riscurile financiare în accederea spre serviciile de sănătate, reducerii inegalităților în utilizarea şi distribuirea serviciilor de sănătate şi satisfacerea beneficiarilor acestora.

În susținerea provocărilor cu care se confruntă Guvernul Republicii Moldova în dezvoltarea unui sistem performant în sănătate, Asociația Internațională pentru Dezvoltare a oferit un credit în valoare de 20,0 milioane, finanțat prin intermediul Proiectului ”Modernizarea sectorului sănătății în Republica Moldova” și implementat de către Ministerul Sănătății în comun cu Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) în perioada anilor 2015 - 2019.

În acest context, potrivit termenilor de referință coordonați cu Banca Mondială, Curtea de Conturi a realizat auditul performanței, avînd drept scop oferirea unei asigurări rezonabile instituției creditare că rezultatele atinse pentru 2 indicatori aferenți debursărilor sînt veridice și corespund realității.

Acțiunile de audit au fost realizate la nivelul Ministerului Sănătății (MS) și al celor 14 instituții medico-sanitare publice (IMSP), selectate într-un mod aleatoriu de către Banca Mondială.

Urmare aplicării diferitor metode de colectare și verificare a probelor, echipa de audit a concluzionat că Ministerul Sănătății și-a îndeplinit angajamentele asumate în atingerea scopurilor stabilite pentru realizarea celor 2 indicatori-cheie de performanță:

Ø  valoarea indicatorului aferent debursărilor ,,Reducerea numărului de externări anuale din spitale după îngrijiri acute la 100 persoane", care a atins nivelul de 15,1, comparativ cu 17,6 - valoarea de bază remarcată în anul 2011;

Ø  valoarea indicatorului aferent debursărilor ,,Reducerea numărului de paturi spitalicești pentru îngrijiri acute", care a înregistrat nivelul de 14,1 mii, comparativ cu 17,6 mii - nivelul de bază relevat în anul 2012.

Proiectul este constituit din 2 componente complementare, iar mecanismul de finanțare aplicat este diferit:

I Componentă ,,Programul suport la buget" - cofinanțarea realizării prin intermediul MS, în comun cu CNAM, a unui set de măsuri vizate în cadrul Strategiei de dezvoltare a sistemului de sănătate pentru anii 2008-2017. Declanșarea debursării fluxului de surse creditare este inițiată numai după atingerea anumitor indicatori de performanță prestabiliți în Acordul de finanțare.

II Componentă ,,Asistență tehnică" - vizează activități de consolidare a capacităților instituționale ale MS și CNAM pentru atingerea dezideratelor și a durabilității Proiectului, fiind utilizată procedura tradițională de efectuare a plăților.

Procedurile de audit desfășurate permit auditului să conchidă că angajamentele asumate de MS la nivelul obiectivului de dezvoltare a Proiectului privind reducerea numărului de externări anuale din spitale după îngrijiri acute la 100 persoane (de la 17,6 - în primul an de implementare, pînă la 15,6 - în al patrulea an) au fost realizate integral în primul an de implementare a Proiectului, constituind 15,1, fapt care condiționează debursarea mijloacelor din împrumutul extern la valoarea maximă, ce însumează 2,7 mil. dolari SUA.

În cadrul vizitelor efectuate la 7 IMSP selectate, au fost constatate devieri la 3 IMSP verificate, acestea constituind cu 155 de paturi spitalicești pentru îngrijiri acute mai puțin față de numărul raportat către MS. Cele mai semnificative devieri au fost identificate la IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălți - în număr de 129, care se explică prin faptul că la 31.05.2016 în cadrul instituției au fost operate unele modificări structurale, iar datele privind numărul de paturi spitalicești pentru îngrijiri acute au fost raportate la MS anterior modificărilor survenite.

Ca orice instituție, un spital are de îndeplinit o misiune, în baza căreia există și funcționează. Prin urmare, o instituție medicală își poate justifica existența doar în măsura în care este eficient, adică își îndeplinește misiunea la nivelul așteptărilor.

Eforturile conjugate ale instituțiilor responsabile de implementarea măsurilor prevăzute în Proiect au înregistrat progrese în atingerea performanțelor stabilite. Astfel, în primul an de implementare a Proiectului au fost realizate integral două obiective de dezvoltare, după cum urmează:

Ø  reducerea cu 2,5 a numărului de externări anuale din spitale după îngrijiri acute la 100 persoane, acesta însumînd 15,1 (valoarea de bază în anul 2011 fiind de 17,6);
Ø  reducerea cu 3,5 mii a numărului de paturi spitalicești pentru îngrijiri acute, acesta constituind 14,1 (valoarea de bază în anul 2012 fiind de 17,6).

Entitățile supuse auditului urmează să informeze Curtea de Conturi despre implementarea recomandărilor în termen de 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Hotărârea Curţii de Conturi va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, în conformitate cu art. 34 alin.(7) din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008.